مطالعه تاثیر برندهای ورزشی بر برند مکانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.312
نویسندگان
1آستادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تبریز
2گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
چکیده
مقدمه: در راستای روند توسعه ورزش، نگرش سرمایه گذاران و ساکنان مکان‌ها نسبت به برندهای ورزشی، تیم های ورزشی، رویدادها و ستاره ها تغییر یافته است. زیرا برندهای ورزشی فرصتی مناسبی برای حمایت و تبلیغات جهت اشاعه برندهای برند مکانی فراهم کردند. بطوریکه مشارکت کنندگان و مخاطبان برندهای ورزشی بطور خودکار در معرض پیام های مربوط به برند مکان برگزاری قرار می‌گیرند. بر این مبنا ، هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر برندهای ورزشی بر برند مکانی بود. مطابق مدل پارادایمی تئوری حاصل، مقوله اصلی این پژوهش همان فرآیند برند شدن بود. شرایط علی این پدیده؛ پویایی ذاتی برندهای ورزشی، شرایط زمینه‌ای آن؛ کانال‌های ارتباطی چند رسانه‌ای ورزش و شرایط مداخله‌گر این پدیده؛ مدیریت قهرمانی‌ها و اسطوره‌ها است که راهبردها و اقدامات پیاده سازی آن مطابق تحلیل حاصل از مصاحبه‌ها؛ برنامه‌ریزی پویا و کل‌نگر جهت تسخیر سکوهای بین المللی و برگزاری رویدادها ورزشی در سطح جهانی بدست آمد که پیامد حاصل از آن تمایز و برجسته شدن برند و هویت مکان خواهد بود.
روش شناسی: در این پژوهش، روش کیفی با رویکرد استقرائی مبنای کار قرار گرفت و بر این اساس استراتژی داده‌بنیاد مورد استفاده قرار گرفت. روش گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیقِ نیمه‌ساختاریافته با صاحبنظران بود. جهت نمونه‌گیری نیز از طرح نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد (16 نفر).
یافته‌ها: مطابق مدل پارادایمی تئوری حاصل، مقوله اصلی این پژوهش همان فرآیند برند شدن بود. شرایط علی این پدیده؛ پویایی ذاتی برندهای ورزشی، شرایط زمینه‌ای آن؛ کانال‌های ارتباطی چند رسانه‌ای ورزش و شرایط مداخله‌گر این پدیده؛ مدیریت قهرمانی‌ها و اسطوره‌ها است که راهبردها و اقدامات پیاده سازی آن مطابق تحلیل حاصل از مصاحبه‌ها؛ برنامه-ریزی پویا و کل‌نگر جهت تسخیر سکوهای بین المللی و برگزاری رویدادها ورزشی در سطح جهانی بدست آمد که پیامد حاصل از آن تمایز و برجسته شدن برند و هویت مکان خواهد بود.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین، رویدادهای ورزشی و برندهای ورزشی می توانند روی توسعه برندهای مکانی تاثیرگذار بوده و باعث توسعه و پیشرفت آنها شوند. تداعیات برند مکانی حاصل از تصویر ارائه شده بواسطه برندهای ورزشی منجر به ادراک و خلق رابطه مستقیم یا غیر مستقیم با گروههای هدف مختلف برند می‌شود . بدین ترتیب بر هویت آفرینی و متمایز شدن برند مکانی تاثیر می‌گذارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of influencing of sport brands on place brand
Authors
Vajiheh Javani, Farzaneh Kahzad
Abstract
Introduction: Along with development of sports, investors and residents’ attitude towards sports brands, sports teams, events, and stars has changed. Since, sports brands provide suitable opportunities to support and promote place brands. Participants and audience are exposed to messages of place brands automatically. Therefore, this study aims to examine the effect of sport brands on their place brands.
Methodology: In this study, qualitative method was used through inductive approach by strategy of grounded theory. Data was collected through semi-structured interviews with the experts who were chosen by targetedd and snowball sampling (n=16).
Result: According to the paradigm model, the main category was the brand building.
This causal conditions of phenomenon was inherent dynamics of sports brands, its contextual conditions was multimedia communication channels in sport brands and mediators of phenomenon was managing of championships and myths. Based on the suggested model strategies were dynamic and holistic planning to hold sport events and conquer the in international and world-class games. Thus, the consequences of them will be highlighted place brand and its identity.
Discussion: Sport events and sports brands can cause to develop of place and its brands.
Brand associations of place brands that convey through the provided image by sports brands conceptualizing relationship with the different target groups of Place brands Both directly or indirectly. Thus, sport brand affects creating of a distinctive brand identity for place brand.

Key words: Branding, Sport, Place Brand
Houghton, J. P. and A. Stevens (2011). City branding and stakeholder engagement. City branding, Springer: 45-53.
Keywords
Branding, Sport, Place Brand