اثربخشی فعالیت های فوق برنامه جسمانی (ورزشی) در مدارس پسرانه دوره راهنمایی شهر کرمانشاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.313
نویسندگان
1علیرضا امیری، دانشجوی دکتری برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی ،تهران،ایران
2عفت عباسی، استاد برنامه درسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
3فاطمه صمدی، کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
4شهریار امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه درسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه پیام نور، کرمانشاه،ایران
چکیده
مقدمه: ظهور اندیشه‌ ها و دیدگاه‌ های جدید تعلیم و تربیت در قرن هجدهم که سرآغاز تحولات مهمی در نظام آموزش و پرورش بود بیش از هر چیز دیدگاه های برنامه درسی را دستخوش تغییر و تحول قرار داد. ظهور مفاهیم جدید ازجمله فعالیت های فوق برنامه ، پاسخ محتاطانه ای بود که مطرح شد و نشان داد که مدارس نمی توانند نسبت به نیاز های جدید و دیدگاه های نو بدون عکس العمل بمانند. بنابراین در کنار برنامه رسمی فوق برنامه مورد توجه قرار گرفت تا نیازهای جدید و درخواست های تازه مدارس را تأمین نماید. فعالیت های فوق برنامه شامل کلیه تجریات برنامه ریزه شده ای است که از حیطه موضوعات درسی مدارس خارج است. با گسترش رویکرد های جدید، لزوم پرورش همه جانبه (جسمانی،شناختی،عاطفی،فردی،اجتماعی و...) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. یکی از جوانب اصلی رشد همه جانبه شاگردان، بعد جسمانی می باشد که یکی از راه های تقویت آن، استفاده از فعالیت های فوق برنامه ورزشی در مدارس است. بنا براین هدف اصلی این پژوهش اثربخشی فعالیت های فوق برنامه جسمانی(ورزشی) در مدارس پسرانه دوره راهنمایی شهر کرمانشاه بوده است.
روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه یابی بوده و جامعه ی آماری شامل کلیه‌ی مربیان و دانش آموزان مدارس پسرانه دوره راهنمایی شهر کرمانشاه می‌باشند.از آزمونT مستقل جهت برسی سوالات پژوهش استفاده گردیده است.
یافته ها: نتایج آماره های t مولفه های اثربخشی برنامه های فوق برنامه مربیان (3/20) و اثربخشی برنامه های فوق برنامه دانش آموزان(5/15) در سطح 95 درصد مثبت و معنی دار می باشند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشانگر اثربخش بودن فعالیت های فوق برنامه در تحقق اهداف جسمانی(ورزشی) مدارس راهنمایی شهر کرمانشاه از دیدگاه مربیان و دانش آموزان بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effectiveness of physical sports extra-curricular activities in middle schools of Kermanshah city
Authors
Alireza Amiri, Effat Abasi, Fateme Samadi, Shahryar Amiri
Abstract
Introduction: In the 18th century new perspectives on education was formed. This view of education, especially curriculum impressed، The formation of new concepts, such as extracurricular activities, the response was raised at this time. Showed that schools can not be compared to the new needs and new perspectives remain without reaction. So in addition to the formal program, was considered extracurricular. New requirements to be provided to schools. Extra-curricular activities planned, including all experiences,that outside of school subjects. With the development of new approaches, The need for general development (physical, cognitive, emotional, personal, social, etc.), more and more attention. One of the key aspects of all-round development of students, Physical dimensions, That's one way of strengthening it, use extra-curricular sport in schools. Therefore, in this study, The purpose of this study is to determine the effectiveness of Extra-Curricular activities (A kind of physical and sports) in middle schools of Kermanshah city. The purpose of this study is to determine the effectiveness of physicaly (sport) extra-curricular activities in middle schools of Kermanshah City. The research design includes one major question and eight sub-questions. According to the research topic, survey-research method has been adopted. So, a Questionnaire with 46 statements is the main tool for collecting data from teachers and students. The research population that is the total middle school students of Kermanshah and their teachers, estimated 11464 students and 83 teachers. Therefore, sample sizes are respectively 313 and 70. The overall result shows that the physically (sport) extra-curricular activities have been effective and successful.
Keywords
Extra-curricular activities, physical (Sports) extra-curricularl, Effectiveness