رابطه بین قدرت ایزوکینتیک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو و مولفه های آزمون تعادلی بایودکس در بازیکنان فوتبال نخبه جوان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.314
کد مقاله : 3182-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: فوتبال ورزشی برخوردی است که نیازمند آمادگی جسمانی بالا، مخصوصاً قدرت عضلانی بالا است. قدرت عضلانی مناسب موجب بهبودی اجرای مهارت های تکنیکی و تاکتیکی و کاهش آسیب در این ورزش می شود. از سوی دیگر تحقیقات نشان داده اند که عضلات اندام تحتانی نقش اساسی در حفظ تعادل بدن دارند. بنحویکه عملکرد بهینه سیستم عضلانی-اسکلتی برای حفظ تعادل هنگام ورزش ضروری است. همچنین مطالعات نیز نشان داده اند که کاهش قدرت ایزوتونیک و ایزومتریک عضلات اندام تحتانی، توانایی بازیافت سریع تعادل پس از به هم خوردن آن را کاهش می دهد. با توجه به اینکه مطالعات محدودی به بررسی رابطه قدرت ایزوکینتیک عضلات اندام تحتانی و تعادل پرداخته اند لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قدرت ایزوکینتیک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو و مولفه های آزمون تعادلی بایودکس در بازیکنان فوتبال نخبه جوان بود.
روش شناسی: 28 بازیکن فوتبال مرد تیم ملی امید ایران بدون سابقه آسیب در اندام تحتانی، بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. قدرت ایزوکینتیک عضلات فلکسور و اکستنسور زانو و مولفه های آزمون تعادلی به ترتیب توسط دستگاه ایزوکینتیک بایودکس و تعادل سنج بایودکس (سطح ناپایدار) اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری P≤ 0/05 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین حداکثر گشتاور عضلات فلکسور و اکستنسور زانو در سرعت زاویه ای 60 درجه بر ثانیه با امتیاز تعادل کلی (به ترتیب r=0/077، p =0/69 و r=0/201، p =0/3 و نسبت فلکسور/اکستنسور با تعادل کلی r =0/12, p =0/5) و همچنین جهت های قدامی-خلفی و داخلی-خارجی آزمون تعادل بایودکس به لحاظ آماری ارتباط معناداری در سطح P≤ 0/05 وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش با نتایج بدست آمده از یافته های تحقیقات قبلی بسیاری از محققان از جمله ترپ و همکاران (2008) که ارتباط بین قدرت و تعادل را در زنان فوتبالیست دانشگاهی بررسی کردند، همخوانی دارد. در تحقیقات گذشته، ارتباط معنیدار مثبتی بین قدرت عضلانی و تعادل در آزمودنی های با ضعف عضلانی مشاهده شده است و زمانیکه آزمودنی ها حداقل آستانة قدرت را بدست می آورند، این ارتباط کاهش می یابد. باتوجه به اینکه آزمودنی های پژوهش حاضر بازیکنان فوتبالیست نخبه و جوان بودند، ارتباط نداشتن قدرت و تعادل نسبت به تحقیقات گذشته ممکن است مرتبط با این موضوع باشد. به نظر می رسد اظهار نظر دقیق تر نیاز به تحقیقات وسیعتر و با حجم نمونه آماری بیشتری دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between isokinetic strength of flexor and extensor knee muscles and Biodex Balance test components in young elite soccer players
Authors
Kamran Johari, Mostafa Zarei, Mohammad Hadi Ghasemi
Abstract
Introduction: Soccer is a contact sport that requires high physical fitness, particularly high muscular strength. Appropriate muscular strength leads to improvement in performing technical and tactical skills and reduce injuries in this sport [1]. On the other hand, studies have shown that lower-extremity muscles play a vital role in maintaining body balance, such that optimal performance of musculoskeletal system is essential to maintain balance during exercise. Studies have also shown that a decrease in isotonic and isometric muscle strength of the lower-extremity muscles reduces balance fast recovery capability after it collapses. Since few studies have investigated the relationship between isokinetic strength of lower extremity and balance, the aim of this study was to investigate the relationship between isokinetic strength of the extensor and flexor knee muscles and test components of Biodex balance in young elite soccer players.
Methodology: Twenty-eight male soccer player of Iran’s National Team Omid with a mean±SD age of 20.39±0.68 years, height of 180.71±6.35 cm, weight of 75.05 ± 6.82 kg, BMI of 20.80±1.35 kg/m2, and without any history of lower extremity injury voluntarily participated in the present study. In order to analyze the collected data, descriptive statistical methods and Pearson Correlation Coefficient were employed at a significance level of p≤0.05.
Results: The results showed that there was no significant relationship between the peak torque of extensor and flexor knee muscles at the angular velocity of 60 degrees per second with overall balance score of respectively r=0.077, p =0.69 and r=0.201, p =0.3 and flexor/extensor ratio with the overall balance of r =0/12, p =0/5. Neither was there a significant relationship between the directions of anterior-posterior and internal-external test Biodex balance.
Discussion: Results of the present study is in agreement with the results of the studies carried out by researchers including Trapp et al. (2008) who examined the relationship between strength and balance in female college soccer players [2]. In previous studies, a significant positive correlation between muscle strength and balance in subjects with muscle weakness was observed, which dropped when the participants achieved a minimum threshold of strength [3]. Since compared to past research studies the participants of this study were elite young soccer players, the lack of relationship between strength and balance may be justifiable. It seems that further research and larger sample size are required to come up with more accurate results.
Keywords
isokinetic strength, Knee, Balance, Soccer