مقایسه مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی و عادی با سن عقلی 7 تا 9 سال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.315
کد مقاله : 3184-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران
2کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران
3دانشجو کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی
چکیده
مقدمه: مهارت های حرکتی نقش بسیار مهمی در مهارت های روزمره و یادگیری کودکان دارند. لذا هرگونه اختلال در مهارت های حرکتی در کود کان سبب بروز ضعف و مشکل در مهارت های تحصیلی، اجتماعی خواهد شد. هدف از این پژوهش مقایسه مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی و عادی با در نظر گرفتن سن عقلی بوده است تا با توجه به نتایج حاصله ارزیابی و درمان دقیق‌تری در این خصوصی صورت گیرد.
روش شناسی: پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و هدف‌ از نوع نیمه آزمایشی و به لحاظ استفاده از نتایج به‌دست‌آمده، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کودکان کم‌توان ذهنی و عادی با سن عقلی 7 تا 9 سال می‌باشند در این پژوهش 15 کودک عادی (7 نفر دختر، 8 نفر پسر) و 15 کودک کم‌توان ذهنی (7 نفر دختر، 8 نفر پسر) به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند در دسترس انتخاب شدند. ارزیابی با آزمون رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت. همچنین برای مقایسه دو گروه از آزمون تی مستقل در سطح معنی‌داری (p≤0/05) استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین هماهنگی دست‌وپا بین کودکان عادی و کم‌توان ذهنی وجود ندارد، ولی در مورد مهارت‌های تعادل بدن (sig=0/01) پرتاب کردن و گرفتن (sig=0/007) و پریدن (sig=0/04) تفاوت معنی‌داری بین گروه کودکان عادی و کم‌توان ذهنی وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: این پژوهش باهدف مقایسه مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی و عادی با سن عقلی 7 تا 9 سال انجام شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده مشخص گردید که نتایج نشان دادند صرفاً جبران فرصت و زمان تأخیر کودکان کم‌توان ذهنی پاسخ گوی تأخیر مهارت‌های حرکتی آن‌ها نمی‌باشد. لذا برای طبیعی شدن مهارت‌های حرکتی کودکان کم‌توان ذهنی نسبت به هم‌سالان عادی، نیاز به اجرای برنامه‌های هدفمند آموزشی-درمانی این کودکان در مراکز کاردرمانی می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparison of motor skills of normal as opposed to mentally retarded children (age: 7-9) considering mental age
Authors
Reza Shadfar, Foad Niknasab, Milad Shariati
Abstract
Introduction: Motor skills play a crucial role in children's learning and everyday skills. Therefore, any disorder in children’s motor skills may result in having weakness and facing difficulty in educational, social and other skills. The aim of this study was to compare motor skills of children with mental retardation as opposed to normal children by taking into account the factor of mental age, so as to conduct, using the results, a more accurate assessment and treatment in this regard.
Methodology: In the present study, 15 normal children and 15 children with mental retardation were selected using convenient convenient targeted sampling. To this end, we used Lincoln-Kerensky motor development scale. To compare the two groups, we took advantage of the independent t-test using software and significance levels
Results: The results indicated that there is no significant difference between hand/foot coordination of normal children and mentally retarded ones; nevertheless, such a difference did exist regarding body balance skills of throwing, grabbing and jumping between children in the normal group and those in the mentally retarded group.
Discussion: The results showed that the mere compensation for the time delay of mentally retarded children is not adequate for addressing the delay in their motor skills. Hence, in order to naturalize motor skills of children with mental retardation compared with their normal peers, it is necessary to design and implement targeted educational-therapeutic programs for these children in occupational therapy centers.

Key words: motor skills, mental age, Lincoln-Oseretsky Test
Keywords
motor skills, mental age, Lincoln-Oseretsky Test