صنعت EST و نوآوری در کارآفرینی ورزشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.316
کد مقاله : 3185-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه
2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان
3دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
مقدمه: این تحقیق با هدف ارائه چارچوب و ترکیب جدیدی از مفهوم توریسم، اکوتوریسم و توریسم ورزشی؛ و ایده کسب و کار ورزشی با توجه به ظرفیت های متنوع اکولوژیک ایران می باشد.
روش شناسی: این تحقیق از نوع کیفی است که در قالب مطالعات ثانویه و به شکل مروری با استفاده از مبانی نظری، تئوری ها و یافته های حوزه های گردشگری، گردشگری ورزشی و اکوتوریسم انجام شده است.
یافته ها: با توجه به جهت گیری سفر مردم به سمت محیط زیست (اکوتوریسم) و فعالیت های توریسم ورزشی، اکوتوریسم ورزشی(EST) می تواند بستری جدیدی برای کسب و کار باشد. این سفر مسئولانه به مناطق طبیعی هم به حفظ محیط زیست کمک می کند (توسعه پایدار) و هم رفاه مردم محلی را در نظر می گیرد یا حتی بهبود می بخشد( مسئولیت اجتماعی). از این رو، چارچوب پیشنهادی شامل چهار بخش بر اساس این دو بعد می باشد. این بخش ها شامل گردشگری گشت وگذار، گردشگری سبز، گردشگری ماجراجویانه و گردشگری فعال می باشد. هم چنین عواملی چون محیط سیاسی، ارزش اقتصادی، تاثیرات اجتماعی و محیط زیست در شکل گیری این چارچوب تاثیر گذار هستند. با توجه به این ابعاد،گردشگری گشت و گذار هم از نظر اکوتوریسم و هم گردشگری ورزشی در سطح پایینی است، ولی گردشگری سبز از نظر اکوتوریسم بالا و از نظر گردشگری ورزشی در سطح پایینی قرار دارد. گردشگری فعال از نظر اکوتوریسم پایین و از نظر گردشگری ورزش در سطح بالا و گردشگری ماجراجویانه از نظر اکوتوریسم و گردشگری ورزشی در سطح بالایی قرار گرفته اند.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد ترکیب این دو صنعت و توسعه چارچوبی یکپارچه و بومی برای اکوتوریسم ورزشی می تواند برای کارآفرینان ورزشی در دورترین نقاط کشور مفید باشد. ضمنا عملیاتی کردن این چارچوب می تواند حفاظت از محیط زیست و میل به تولید درآمد از طریق EST را افزایش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Industry of EST and innovation in the sports entrepreneurship
Authors
Fateme Ahmadi, Rahim Ramezani Nejad, Mohamad Reza Brumand
Abstract
Introduction: This study aims to provide the framework and the new combination of the concept of tourism, ecotourism and sports tourism and sports business idea according to various ecological capacity of Iran.
Methodology: This research is qualitative method in the form of secondary studies and the review using theoretical principles, theories and findings in the field of tourism, sports tourism and ecotourism is done.
Results: Due to the orientation of people traveling to the natural environment (ecotourism) and sports tourism, ecotourism sport tourism (EST) can be a new platform for business. The responsible travel to natural areas also helps to protect the environment (sustainable development) and also considers the welfare of local people or even improvement (social responsibility). Hence, the proposed framework consists of four parts is based on these two dimensions. This section includes vacation tourism, green tourism, adventure tourism and active tourism. As well as factors such as the political, economic value, social impact and the environment are influential in shaping the framework. According to this dimensions, vacation tourism in terms of ecotourism and sports tourism is low, but green tourism in terms of ecotourism, high and sports tourism is low. Active tourism in terms of ecotourism, low and in terms of sports tourism is high. Adventure tourism in terms of sports tourism and ecotourism are at a high level.
Discussion: It seems that the combination of these two industry integration framework for ecotourism and indigenous sports can be useful for sports entrepreneurship in the most remote parts of Iran. Meanwhile, in implementing this framework can be the need to protect the natural environment and the desire to increase revenue generation through EST.
Keywords
sports tourism, ecotourism sport, sports entrepreneurship, ecotourism environment