تغییرات اختلالات قاعدگی و وضعیت سلامتی دختران نوجوان مبتلا به دیسمنوره اولیه به دنبال دو روش تمرینی کگل و پایداری مرکزی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.317
نویسندگان
1عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس بین الملی کیش
2استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی وحرکان اصلاحی،دبیر آموزش و پرورش تهران
4دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران,کیش,ایران
چکیده
مقدمه:با توجه به شیوع قاعدگی دردناک یا دیسمنوره اولیه در میان دختران و مکانیسم بروز آن در ناحیه شکمی و لگنی هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دو نوع برنامه تمرینی عضلات کف لگن و پایداری مرکزی بر اختلالات قاعدگی در این دوره و وضعیت سلامت مبتلایان می باشد.
روش شناسی:این مطالعه کار آزمایی بالینی، روی36 دانش آموز دختر با میانگین سن ( 0/87 ±16/2) سال، قد (6/1±159/5) سانتی متر، وزن (9/6±53/1) کیلوگرم، با درد متوسط تا شدید دیسمنوره انجام شد. پس انتخاب افراد بر اساس پرسشنامه مقدماتی، فرم رضایت والدین و اطلاعات فردی و قاعدگی تکمیل و آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه 12 نفره، تمرینات پایداری مرکزی، کگل و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین پایداری مرکزی، با تاکید بر عضلات مولتیفیدوس و عرضی شکم، هشت هفته (40 تا 45 دقیقه در هر جلسه، سه روز در هفته) و گروه تمرین کگل، هشت هفته (روزانه سه بار در منزل)، 15 تا 21 بار، انقباض های 10 ثانیه ای را انجام دادند. در مدت مداخله گروه کنترل تغییری در فعالیت روزمره خود نداشتند. در هر سه گروه شدت، مدت، میزان خونریزی، میزان و نوع داروهای مسکن از طریق پرسشنامه و معیار دیداری درد و وضعیت سلامت از طریق پرسشنامه EQ-5D قبل و بعد از مداخله ثبت گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش‌های آماری کروسکال والیس، تحلیل واریانس یکسویه و در مقایسه های جفتی با تعدیل سطح آلفا بنفرونی آزمون توکی در نرم افزار SSPS انجام شد (0/05= ∝).
یافته ها: کگل کاهش معناداری در مدت درد نشان داد، (P=0/009) و از نظر میزان خونریزی و مصرف دارو اختلاف معنی داری با گروه کنترل نداشت (P=0/293). علی‌رغم بهبود معنادار وضعیت سلامت هر دو گروه (0/013=P=0/036 ,P)، تفاوتی بین دو گروه با یکدیگر مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش موثر دو تمرین کگل و پایداری مرکزی در کاهش درد، بهبود وضعیت سلامت و ویژگی‌هایی نظیر سادگی، اجرای آسان، قابل فهم و کم هزینه بودن می‌توان این دو روش تمرینی را در کنار هم و یا به عنوان جایگزین یکدیگر برای دختران نوجوان پیشنهاد داد. اثر بخشی تمرین کگل در کاهش مدت درد، در عین عدم نیاز این روش به فضا و ابزار خاص تمرینی، می تواند از نقاط حائز اهمیت این مطالعه به شمار رود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Changes in Menstrual disorders and health status following kegel exercise and core stability exercise in student girls with dysmenorrhea
Authors
Mahdiye Akukchiyan, Mohamad Alizade, Mina Nematpoor, Mahboubeh Moeini
Abstract
Introduction: According to the high prevalence of primary dysmenorrhea among adolescent girls and the mechanism of the pain in the pelvic or lower abdominal, the aim of study was evaluate the effects of two type of exercises programs (Pelvic floor exercises and core stability exercises) on menstrual and health status disorders and quality of life in adolescence girls.
Methodology: This clinical trial study was performed on 36 student girls with average age of (16.2±0.87) years, height (159.5±6.1) cm, weight (53.1±9.6) kg, who had average to severe dysmenorrhea pain. After participants were selected according to preliminary questionnaire, parent`s consent had been filled up as well as personal information form, then they were randomly divided into into three group (n=12) including the core stability exercise group, pelvic floor exercise group and the control group.
The core stability protocol consisted of specific exercise with emphasis on multifarious and transverse abdominal muscles for 8 weeks (3 sessions per week, 40-45 min each session). The Kegel exercises were done for 8 weeks (3 times every day at home). The control group continued their routine daily activities during this time. In all three groups, pre and post intervention, severity and duration of menstrual bleeding, the amount and type of painkillers were assessed with questionnaire and visual analog scale (VAS). The health status was recorded with EQ-5D questionnaire. Data analyzed with kruskal-wallis, one-way ANOVA, Bonferroni and tukey test using SPSS software (α=0.05).
Results: The results indicate significant reduction in the pain severity in both intervention group (P=0/001, P=0/002). The kegel group indicate a significant reduction in pain duration, but the bleeding rate and usage of painkiller between kegel group and control group has not show significant difference (P=0/293). Despite significant improvements in the health status in both intervention groups than control group, but there was no difference between two intervention groups.
Discussion: The kegel and core stability exercise have important role in pain reduction, the health status improvement and characteristics such as simplicity, easy implementation, understandably, low cost. Considering these points, these exercises can use together or instead of each other in adolescent girls. The effectiveness of kegel exercise on reducing the pain duration as it does not need any special space or equipment, can be one of the important points of this study.
Keywords
Pelvic Floor Muscle, Deep Muscle, Dysmenorrhea, Physical activity, quality of life