رابطه کمال‌گرایی ورزشی با اضطراب شناختی و جسمانی دانشجویان ورزشکار سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.318
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: کمال‌گرایی به‌عنوان یک صفت شخصیتی، سازه‌ای چندبعدی است که با تلاش برای بی‌نقص بودن و وضع معیارهای عالی برای عملکرد، همراه با تمایل به ارزشیابی از رفتار شخصی و حساسیت در مورد اشتباهات مشخص می شود. بسیاری از روانشناسان ورزش، کمال‌گرایی را شاخصۀ ورزشکاران برجسته و یکی از صفات بارز آنان می‌دانند. ماهیت رقابتی و تنیدگی ورزش، مطالبات بسیار را بر ورزشکار تحمیل می‌کند. پاسخ‌های هیجانی به این عوامل تنیدگی زا، به‌ویژه اضطراب رقابتی، یکی از عوامل مهم در عملکرد ورزشکاران است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه کمال‌گرایی با اضطراب شناختی و جسمانی دانشجویان ورزشکار سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های کشور بود.
روش شناسی: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان ورزشکار دختر شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه‌های کشور تشکیل داده‌اند. که از طریق نمونه‌گیری تصادفی و بر طبق جدول مورگان 120 نفر انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل؛ پرسشنامه کمال‌گرایی ورزشی دان و همکاران و پرسشنامه اضطراب شناختی- جسمانی اسمیت و همکاران بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون‌های توصیفی (فراوانی، میانگین) و آزمون‌های استنباطی همبستگی پیرسون و کروسکال والیس جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش تجزیه‌ و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‌گرایی با تمرکز، اضطراب شناختی و جسمانی ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. قابل‌ذکر است که کمال‌گرایی 61/6 درصد از میزان تغییرات اضطراب رقابتی (شناختی و جسمانی) را پیش‌بینی می‌کند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان اضطراب جسمانی و شناختی را از معایب کمال‌گرایی و به‌طور اختصاصی به رفتارهای منفی و ناکامل بودن افراد کمال‌گرا نسبت داد. خواسته‌های کمال‌گرایی از درون خود افراد یا از سایر افراد سرچشمه گرفته و از دیگر جنبه‌های منفی آن می‌توان کاهش تمرکز و آشفتگی باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relation between athletic perfectionism with physical and cognitive anxiety of athletic students participating in the 13th cultural- athletic Olympiad of state universities of Iran.
Authors
Leila Atri
Abstract
Introduction: Perfectionism as a personal trait is a multidimensional structure which is characterized with an effort for being perfect and setting higher standards for performance, as well as having a desire for evaluating personal behavior and a sensitivity about mistakes. Many sport psychologists believe that perfectionism is a characteristic of prominent athletes and one of their significant traits. The nature of competition and sport stress imposes a lot of demands on athletes. Emotional responses to these stressful factors, especially competitive anxiety, are one of the important factors in athletes’ performance. Thus, the goal of this research is to determine the relationship of athletic perfectionism with physical and cognitive anxiety of athlete students participating in the 13th cultural- athletic Olympiad of Iran state universities.
Methodology: This is a descriptive and cor relational study. The statistical society included all female athlete students who took part in the 13th cultural-athletic Olympiad of state universities, out of whom we chose 120 persons using random selection and Morgan Table. Research tools included athletic questionnaire of Don, colleagues, physical and cognitive anxiety questionnaire of Smith and colleagues. Data were gathered via descriptive statistics (frequency, mean); and Pearson and Kruskal-Wallis’ inferential cor relational tests were used to analyze research theories and assumptions.
Results: The results demonstrated that a significant relationship exists between perfectionism and athletes’ cognitive -physical anxiety as well as their concentration. It is notable that perfectionism can predict 61.6 percent of changes in competitive anxiety (both cognitive and physical).
Discussion: According to the results, it can be suggested that cognitive and physical anxiety is detrimental to perfectionism and it can be specifically attributed to the incompetence and negative behaviors of perfectionist people. Perfectionist demands originate from the inside of people themselves or from others, and one may point to concentration reduction and anxiety as some of its adverse effects.
Keywords
cognitive anxiety, physical anxiety, Perfectionism