تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح مالون دی آلدئید پلاسمایی و کبدی موش‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.319
کد مقاله : 3196-10THCONF
نویسندگان
1گروه بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه مازندران، رئیس دانشکده علوم ورزشی
2دانشگاه پیام نور
چکیده
مقدمه: بر هم خوردن تعادل اکسیدانی-آنتی اکسیدانی یا استرس اکسیداتیو از جمله تغییرات نامطلوب بیوشیمیایی در شرایط دیابتیک است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره‌ی بنه بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و سطح مالون دی آلدئید پلاسمایی و کبدی موش‌های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
روش شناسی: 36 سر موش با دامنه وزنی 240-180 گرم به طور تصادفی در 5 گروه قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل 6 هفته تمرین هوازی روی نوارگردان بود که در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول، موش‌ها به مدت یک هفته، با سرعت 5 تا 10 متر در دقیقه، به مدت 10 دقیقه و با شیب صفر روی نوارگردان راه رفتند. در مرحله دوم، به مدت 3 هفته، سرعت و مدت تمرین در جلسات مختلف به تدریج افزایش یافت تا به میزان نهایی معین شده، یعنی سرعت 20 متر در دقیقه، شیب 5 درصد و مدت 40 دقیقه رسید. در مرحله سوم، به مدت 2 هفته فعالیت با سرعت 20 متر در دقیقه، شیب 5 درصد و مدت 40 دقیقه ادامه یافت. همچنین، روزانه بعد از هر جلسه تمرین میزان 25 میلی‌گرم عصاره به ازای هر کیلوگرم وزن به موش‌ها خورانده شد. پس از پایان 6 هفته اندازه‌گیری مربوط به شاخص‌های مالون دی آلدئید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میانگین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما (0/006 =P) و همچنین میانگین سطوح مالون دی آلدئید پلاسما (0/0001 =P) در بین گرو‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. از طرفی، نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین میانگین مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام کبد و همچنین میانگین مقادیر سطح مالون دی آلدئید کبد در بین گروه‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (به ترتیب؛ 0/26=P و 0/36=P).
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از تأثیر همزمان تمرین و مصرف عصاره بنه بر مقادیر MDA و TAC در پلاسما می باشد. ولی بر مقادیر اندازه گیری شده در بافت کبد تأثیری ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 6 weeks of aerobic training and baneh (Pistacia Atlantica) extraction on total antioxidant capacity and malondialdehyde levels in plasma and liver of streptozotocin-induced diabetic rats
Authors
Rozita Fathi, Abedin Khosravi
Abstract
Introduction: The oxidant-antioxidant imbalance, or oxidation stress, including biochemical adverse changes in diabetic conditions. The purpose of present study was to investigate the effect of 6 weeks of aerobic training and Corm (Pistacia Atlantica) extraction on total antioxidant capacity and Malondialdehyde levels in plasma and liver of streptococci-induced diabetic rats.
Methodology: 36 rats weighing 240-180 g were randomly assigned to the 5 groups. The exercise protocol included 6 weeks of aerobic exercise on a treadmill in three steps. Firstly, the rats walked on a treadmill with a slope of zero for one week at 5 to 10 meters per minute, for 10 minutes. In the second phase, that lasting three weeks, speed and duration of exercise sessions gradually increased to the amount specified, the speed of 20 meters per minute, the slope of 5% for 40 minutes. In the second phase, activity for 2 weeks at 20 meters per minute, the slope of 5% and continued for 40 minutes. Also, after each practice session, 25 mg per kg body weight of extraction was administered to rats. After 6 weeks, measured by the indices of malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) was done.
Results: The results showed that there is a significant difference between the groups in plasma total antioxidant capacity (P=0.006) and the levels of plasma Malondialdehyde (P=0.0001). On the other hand, analysis of variance showed that there wasnt a significant difference between different groups in the mean values of total antioxidant capacity and malondialdehyde of the liver (respectively; P=0.26, P=0.36).
Discussion: Results show that both exercise and baneh extraction affects on MDA and TAC in plasma. But does not affect the measured values in the liver.
Keywords
Aerobic training, baneh extraction, total antioxidant capacity, malondialdehyde