ارتباط بین فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مربیان ورزشی شهرداری تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.32
نویسندگان
1کارشناس
2استاد حق التدریس
چکیده
مقدمه: فضیلت سازمانی به تعالی و ارتقاء رفتاری اعضای سازمان مربوط می شود. قرار گرفتن در معرض فضیلت سازمانی، موجب ایجاد احساسات مثبت در کارکنان و برانگیختن آنها در راستای کمک و احترام به یکدیگر و در نتیجه اجرای هر چه بیشتر رفتار شهروندی سازمانی می‌شود.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت پیمایشی و داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد.
جامعه آماری پژوهش حاضر 2678 نفر از مربیان شهرداری تهران بودند که نمونه آماری طبق جدول مورگان 303 نفر و به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق از مقیاس فضیلت سازمانی (کارون و همکاران، 2004) و پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون هم‌زمان استفاده شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی مربیان شهرداری (0/000=r=0/30=p) رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد. هم چنین مولفه های فضیلت سازمانی که عبارتند از خوش‌بینی (0/000=r=0/19, p)، اعتماد (0/000=r=0/21, p)، همدردی (0/000=r=0/19, p)، انسجام (0/002=r=0/13, p) و بخشش (0/000=r=0/27, p) با رفتار شهروندی سازمانی مربیان شهرداری ارتباط مثبت معنی‌دار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فضیلت سازمانی (0/23=β) پیش بینی کنندۀ معنی دار رفتار شهروندی سازمانی است.
بحث و نتیجه گیری: فضیلت سازمانی به بکارگیری، حمایت، رشد، توسعه و تداوم عادت‌ها، تمایلات و فعالیت‌هایی نظیر نوع دوستی، امانت و درستی، گذشت و اعتماد هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی اشاره دارد (کامرون، 2004). بنابراین، وقتی مربیان ورزشی شهرداری تهران به ادراک برسند که این رفتارها در سطح سازمانی و فردی وجود دارد، به به رفتار فرانقشی که مهم ترین ویژگی و شاخصۀ آن رفتار شهروندی سازمانی است روی می‌آورند. بنابراین به نظر می رسد فضیلت سازمانی و بهبود آن در بین مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران می تواند یکی از عوامل مهم در بهبود و توسعۀ ورزش همگانی شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between organizational virtuousness with organizational citizenship behavior on Tehran municipality sport coaches
Authors
Maryam Razavi, Adel Mirzaei
Abstract
Introduction: Organizational virtuousness refers to excellence and promotion of organization members behaviors. Exposure to organizational virtuousness, creates positive emotions in employees and motivate them to help and respect each other and thus perform better organizational citizenship behavior (Bagozzi, 2003).
Methodology: This study was descriptive correlational that was survey and data collected though questionnaires. The population of this study consisted of all Tehran municipality sport coaches that included 2678 individuals and the sample selected 303 coaches according to Morgan table as random sampling. In this study Organizational Virtuousness Scale (Cameron et al. 2004) and organizational citizenship behavior (Podsokoff et al, 1990) in order to analyze data Pearson correlation coefficient and Inter regression was used.
Results: The results indicate that there is positive significant relationship between organizational virtuousness with organizational citizenship behavior optimistic (r=0.000, p=0.30) on Tehran municipality sport coaches. Also, Organizational virtuousness components that are optimistic (r=0.000, p=0.19), trust (r=0.000, p=0.21), sympathy (r=0.000, p=0.19), integrity (r=0.002, p=0.13), and forgiveness (r=0.000, p=0.27) have significant positive relationship with organizational citizenship behavior. Regression analysis showed that organizational virtuousness (β= 0.23) predict the organizational citizenship behavior is significant.
Discussion: Organizational virtuousness in the use, protection, growth, development and continuation of habits, desires and activities such as altruism, honesty, forgiveness and trust at the individual level and the organizational level refers (Cameron, 2004). So, after the coach of Tehran Municipality to reach an understanding of this behavior in organizational and individual level there, the most important feature extra-role behavior and organizational citizenship behavior is its dominant characteristic appears.
Keywords
Organizational virtuousness, Organizational Citizenship Behavior, Tehran municipality sport coaches