رابطه اتوماسیون اداری با بهبود تصمیم‌گیری مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی درسال 93
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.320
کد مقاله : 3198-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی ، دبیر تربیت بدنی، ناحیه 3 تبریز، تبریز، ایران
2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: دسترسی به اطلاعات دقیق و تسریع در بهبود تصمیم گیری و توجه به نیازها ی افراد جامعه امروزی، از مسائل اصلی هر سازمان بشمار می‌رود مدیران به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود با مد نظر قرر دادن متغیر های محیطی ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیر های آن شناسائی و تدبیر مناسب در بر خورد با آنها اتخاذ نمایند. این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات به هنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد و جهت رسیدن به اهداف، اجرای برنامه اتوماسیون اداری یکی از ضروریات هر سازمان می باشد. با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در سال 93 می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های توابع استان آذربایجانشرقی به تعداد 40 نفر مدیرمی باشد.ابزار اندازه گیری شامل 2 پرسشنامه محقق ساخته (مشخصات فردی و پرسشنامه 25 سئوالی) می باشد و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه شده و مقادیر آلفای کرونباخ کل پرسشنامه با زیر مشخصه های (صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن، تعدادنامه ها ی صادره، تعداد نامه ها ی وارده و ساعات استفاده) بطور میانگین 0/78 می‌باشد که از پایایی بالائی برخوردار می باشد. پس اطمینان از نرمال بودن داده ها با استفاده اجرای آزمون کلموگوروف-اسمیرنوف، از ضریب همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. کلیه محاسبات با نرم افزار spss19 در سطح معنی داری ( p ≤ 0/05) انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سیستم اتوماسیون اداری با افزایش دقّت تصمیم گیری مدیران (p<0/001) ، بین سیستم اتوماسیون اداری با به هنگام سازی تصمیم گیری مدیران(p<0/001) ، بین سیستم اتوماسیون اداری با اقتصادی بودن مدیران(p<0/001)، بین سیستم اتوماسیون اداری با افزایش صحت تصمیم گیری مدیران (p<0/001)رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده اجرای اتوماسیون اداری از نظر اقتصادی با صرفه بوده و مصارف هزینه اعم از کاغذ، وقت، ملزومات و مقرون به صرفه می‌ باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Decision relation managers improve office automation on sport and youth of Azarbaijan Shargi’s in 1393
Authors
Ahmad Tolouei Azar, Mohammad Kashif
Abstract
Introduction: Variables analyzed and identified and appropriate measure to adopt in dealing with them. This requires an internal and external information and also allows optimal utilization of them and to achieve the objectives, implementation of office automation needs of any organization. The main objective of this study was to evaluate the importance of the office automation system to improve decision-making regarding administrative director of Youth and Sports is Azarbaijan Shargi’s in 1393
Methodology: The research method was descriptive and included all the senior managers of sport and youth city of Azarbaijan Shargi’s on 40 my manager Bashd.abzar measure includes 2 questionnaire (demographic and questionnaire of 25 questions). And Cronbach's alpha reliability was measured by Cronbach's alpha values of the questionnaire with the following characteristics (accuracy, precision, economy, timeliness, Tdadnamh of the issue, the number of incoming letters and hours of use) the average 78/0 ‌Bashd that the reliability is high. After ensuring normal data Klmvgvrvf-Smirnov test, Spearman's correlation coefficient was used to analyze data. All calculations with software spss19 significant level (p≤0.05) done.
Results: The results show that between office automation system to increase the accuracy of management decisions (p<001) , between office automation system with when making management decisions (p<001), between office automation system with between economy managers (p<001), between office automation system increases between accuracy of management decisions (p<001) there is a significant positive relationship.
Discussion: According to the results of the implementation of office automation economically advantageous and expenses, including costs of paper, time requirements and is affordable.
Keywords
systems, office automation, precision, updating, economy, decision-making, managers