تبیین عناصر فرهنگی اخلاق در ورزش کشور
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.321
کد مقاله : 3374-10THCONF
نویسندگان
1دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران/ پژوهش سرای ابوعلی سینا
2پژوهش سرای دانش آموزی ابوعلی سینا راز و جرگلان
3پژوهش سرای دانش ابوعلی سینا راز و جرگلان
چکیده
مقدمه: فرهنگ نظام واره ای است از باورها و مفروضات اساسی، ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری ریشه‌دار و دیرپا و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد و هویت آن را می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی تمایز بخش حیات انسانی از حیات غیرانسانی فرهنگ است، که دارای عناصری همچون: هنجارها، باورها و ارزش‌ها می‌باشد. در تعریف فرهنگ دو بخش مادی و غیرمادی از یکدیگر متمایز شده‌اند فرهنگ مادی دربرگیرنده اشیایی است به دست اعضای پیشین جامعه ساخته‌شده است و برای اعضای حاضر به ارث مانده است، فرهنگ غیرمادی یا مجرد و معنوی شامل رسوم و آیین‌ها و اعتقادها و علوم و هنر هست. ورزش نوین، یکی از پرنفوذترین کالاهای فرهنگی است که در ایام فراغت و زمان‌های سرگرمی با میانجی (رسانه‌ها) و یا بدون میانجی (حضور در ورزشگاه‌ها) مورداستفاده اقشار گوناگون قرار می‌گیرد. با توجه به وسیع بودن مفهوم فرهنگ ارائه عناصر فرهنگی اخلاق در ورزش کشور کاری پیچیده است ولی بااین‌وجود جهت تسهیل در مطالعات، تقسیم‌بندی‌هایی از مؤلفه‌های آن صورت گرفته است.
روش‌شناسی: در این تحقیق با استفاده از روش فرا تحلیل، پژوهش‌های انجام‌شده در قالب کتاب، پایان‌نامه، مقاله و طرح‌ها و گزارش‌های پژوهشی از طریق جستجو در پایگاه‌های علمی ـ تخصصی موردبررسی قرار گرفت. هدف از این پژوهش، تبیین عناصر فرهنگی اخلاق در ورزش کشور بوده است.
یافته ها: بر اساس یافته‌های تحقیق آموزه‌های دینی، آیین پهلوانی و جوانمردی، اخلاق در آیین زورخانه، اخلاق در ورزش کشتی، اخلاق در متون ادبی و فتوت نامه، اخلاق در سیره الگوها و پهلوانان به‌عنوان عناصر فرهنگی اخلاق در ورزش کشور مطرح‌شده‌اند.
بحث و نتیجه گیری: در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت با توجه به مدارک و شواهد تاریخی و نظری در متون؛ ادبیات ملی و دینی، ورزش یک پدیده فرهنگی و تربیتی تلقی می‌شود و عناصر فرهنگی ذکرشده دریافته های تحقیق می‌تواند برای سطوح مؤثر بر اخلاق ورزشی تاثیر گذار باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The specification of cultural elements of ethics in Iranian sports
Authors
Ahya Abedi, Mohammad Amin Abedi, Maryam Abedi
Abstract
Introduction: Culture is a system of presuppositions, beliefs, values and social etiquette which are rooted in antique emblems of beliefs and shape the ceremonies of the society for the construction of its identity. The most vital discriminating feature of human and non-humane life is the Culture which comprises components like norms, beliefs and values. 1) In defining culture two material and non-material aspects are distinctive: material culture encompasses the things constructed by the hand of the ancestors of the same culture and inherited by its offspring's, the immaterial or spiritual culture involve traditions, ceremonies and beliefs and is related to art and science. 2) The modern sports, is one of the most influential cultural tools which is applied in leisure times through media or directly being an audit in stadiums by a large number of people. Based on its diverse concept of culture, presenting the elements of cultural ethics in Iranian sport is a complicated issue; however, to make easy access in research studies we have made some divisions of its components.
Methodology: The meta-analysis of books, journal articles, papers, proposals, reports, and internet surfacing in scientific journals and webpages was done. The aim of the research is the specification of cultural elements of ethics in Iranian sports.
Results: according to findings of the religious studies, the heroic traditions and gallantry, ethics in traditional Iranian gym (Zoorkhaneh), ethics in wrestling, ethics in literature and chivalry, ethics in symbols and models were among the elements of cultural elements of Iranian sports and ethical values.
Discussion: in a nutshell it can be stated that according to the evidence and historical documents and having a look at literature; the national and religious literature, sports is a cultural and educational event and the mentioned cultural elements in research findings can influence the ethics in sporting event in Iranian sports.
Keywords
Cultural elements, Sports, ethics