مقایسه اثر تمرینات منتخب همراه با انسداد و بدون انسداد عروق بر فاکتورهای آمادگی جسمانی نوجوانان فوتبالیست
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.322
نویسندگان
1دانشگاه حکیم سبزواری
2عضو هیئت علمی
چکیده
مقدمه : فوتبال با داشتن بیش از 200 عضو در فدارسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA)، یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین ورزش‌ها در جهان محسوب می‌شود. براساس نتایج تحقیقات، بازیکنان برای موفقیت در آن نیاز به ویژگی‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی سطح بالایی از قبیل توان هوازی، قدرت، بی‌هوازی، قدرت عضلانی، سرعت، چابکی و انعطاف‌پذیری دارند. با توجه به این موضوع مربیان به دنبال روش تمرینی هستند که آسیب کمتری به ورزشکار تحمیل کند و ورزشکار از نظر جسمانی نیز به اوج آمادگی برسند. روش تمرین با انسداد عروق شاید بتواند پاسخگویی این نیاز مربیان باشد. هدف از این پژوهش مقایسه اثر تمرینات منتخب همراه با انسداد و بدون انسداد عروق بر شاخص‌های آمادگی جسمانی نوجوانان فوتبالیست بود.
روش شناسی : به این منظور 20 نوجوان فوتبالیست به دو گروه تمرین منتخب همراه با انسداد (تمرین با کاف انسداد و بستن کاف در قسمت پروگزیمال ران) و گروه تمرین منتخب بدون انسداد تقسیم شدند. مدت کل برنامه تمرین شش هفته بود و هر هفته سه جلسه آزمودنی‌ها به انجام تمرینات می‌پرداختند. تمرینات منتخب شامل: تتمرین فوتبال (دربیل زدن مارپیچ – روپایی زدن- حمل توپ – پاس‌کاری کردن)، پلایومتریک (پرش درجا، چمباتمه، پرش جفت پا جمع، پرش به جلو و عقب) و تمرین هوازی (20 دقیقه دویدن) بود. شدت تمرینات فوتبال و هوازی در هفته اول بین 45 تا 55 درصد حداکثر ضربان قلب بود، که هر دو هفته افزایش پیدا می‌‌کرد و در هفته آخر شدت تمرینات به 65 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب رسید. تمرینات پلایومتریک شدت تمرین بر اساس تکرار بود یعنی در هفته اول و دوم پنج، دو هفته بعد 10 و دو هفته آخر 15 تکرار بود. قبل و بعد از تمرینات آزمون‌های قدرت، توان انفجاری و استقامت عضلانی به عمل آمد. داده‌ها با استفاده آزمون تی مستقل و تی همبسته و نرم افزار 19 SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج حاکی از افزایش معنی‌دار قدرت عضلانی و استقامت عضلانی در گروه با انسداد نسبت به گروه بدون انسداد بود؛ اما در توان انفجاری بین دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت بازیکنان فوتبال بهتر است برای بهبود قدرت عضلانی، استقامت عضلانی از تمرینات منتخب همراه با انسداد عروق استفاده نمایند اما برای افزایش توان انفجاری تفاوتی در استفاده از این دو نوع تمرین وجود ندارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Impact of selected exercises with and without vascular occlusion on the physical fitness of teenage footballers
Authors
Mojtaba Kiyani, Alireza Hosseini, Amirhossein Haghighi
Abstract
Introduction: Football With more than 200 members of the Federation Internationale de Football Association (FIFA), one of the world's most common and most popular sport. Results revealed that players need to succeed in the physical and physiological characteristics such as a high level of aerobic capacity, strength, anaerobic, muscle strength, speed, agility and flexibility are. According to this method coaches are looking for exercises that impose less damage to athletes and physically athlete to reach peak fitness. Exercise with vascular occlusion may be able to meet this need a mentor. The aim of this study was to compare the effects of exercise with and without artery blockage on indices of physical fitness was young footballers.
Methodology: For this 20 teenage footballers into two groups with obstruction exercise (exercise with occlusion cuff and close the cuff in the proximal femur) and group exercise without obstruction were divided. For the entire six-week training program was conducted subjects practiced three sessions per week. Exercise include: Football practice (Drbyl handling spiral - Zdn- carry the ball control ball - passing out), psychometric (jump in site, squat, jump feet together, jump back and forth) and aerobic exercise (20 minutes of running), respectively. Football training and aerobic intensity in the first week of between 45 to 55 percent of maximum heart rate, which was increased every two weeks and the last week of exercise intensity reached 65 to 75 percent of maximum heart rate. Based on the intensity psychometric exercises were repeated in the first and second week of five, two weeks after the last two weeks 10 and 15 was repeated. Pre- and post-training tests of strength, explosive power and muscular endurance were taken. Data using independent t-test and t-test were analyzed and the software version 19..
Results: Results indicated a significant increase muscular strength and muscular endurance without obstruction compared to the group with obstruction, but there was no significant difference in explosive power between the two groups.
Discussion: According to the results we can say that football is better to improve muscle strength, muscle endurance exercise with vascular occlusion used to increase the explosive power but differences in the use of this type of exercise is lacking.
Keywords
exercises with vascular occlusion, Plyometric training, Soccer, Strength, Muscular endurance, explosive power