بررسی رابطه ی بین سابقه ی نواختن با شیوع درد و ناهنجاری های عضلانی - اسکلتی در نوازندگان ویلن وارایه پروتکل پیشنهادی با هدف اصلاحی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.323
کد مقاله : 3206-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2استاد یار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
3استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج، ایران
چکیده
مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین سابقه ی نواختن با شیوع درد و ناهنجاری های عضلانی_اسکلتی در نوازندگان ویلن و ارایه پروتکل پیشنهادی با هدف اصلاحی بوده است. از این رو مطالعات در خصوص میزان شیوع درد و ناهنجاری های عضلانی اسکلتی که بر اثر نواختن در وضعیتی ثابت و انجام حرکات تکراری و طولانی مدت و در نوازندگان ویلن به وجود می آید به صورت متعدد توسط محققین به انجام رسیده است و نتایج متفاوتی حاصل شده است
روش شناسی: تعداد 150نفر از دانشجویان رشته موسیقی با میانگین (سنی 3±22/5 سال و سابقه نواختن 3/2±9/56 سال) برای بررسی شیوع درد پرسشنامه کرنل را تکمیل کردند. سپس 30 نفر آزمودنی متشکل از 15آزمودنی زن و 15 آزمودنی مرد بصورت تصادفی برای ارزیابی و اندازه گیری شش ناهنجاری( سر به جلو، شانه نابرابر ، کج گردنی، اسکولیوزیس، کایفوز و لوردوز) انتخاب شدند. روش اندازه گیری ناهنجاری های سر به جلو، شانه نابرابر و کج گردنی روش مارکر گزاری واستفاده از نرم افزار کینوا می باشد. همینطور برای اندازه گیری کایفوز و لوردوز از خط کش منعطف استفاده شد و در نهایت اسکولیوزیس نیز با استفاده از اسکولیومتر اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج آماری بدست آمده نشان داد که در بین نوازندگان مرد درد در ناحیه گردن و در بین زنان در ناحیه فوقانی پشتی با میانگین (27/2±14/03 و 22±12/5) بیشترین شیوع را داشته است و بین سابقه نواختن و میزان ناهنجاری های اسکلتی عضلانی رابطه معنا داری (0/05<p) وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری:در نهایت پژوهش حاضر نشان داد شیوع درد تنها در نواحی گردن و قسمت فوقانی پشتی از مقدار بیشتری نسبت به دیگر نواحی برخوردار بوده و سابقه نواختن در به وجود آمدن ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دخیل نبوده است. پیشنهاد می گردد با توجه به محدودیت در جمع آوری نمونه ها پژوهش هایی با تعداد آزمودنی های بیشتر انجام شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل مقایسه شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of relation between Violin playing history with pain prevalence and musculature abnormalities in violin players and presenting proposed protocol with the aim of correction.
Authors
Rezvan Afkhami ardakani, Behnaz Ganji, Mohammad Hosein Naser Meli
Abstract
Introduction: The aim of current study was assessing of relationship between violin playing history with pain prevalence and musculature abnormalities in violin players and presenting proposed protocol with the aim of correction. Therefore, some studies assessed pain prevalence and musculature abnormalities in violin players, which are affected by frequent and long-term playing violin in a steady posture, and reported different results.
Methodology: one hundred and fifty music students with mean (age 22.5±3 and playing history 9.56±3.2 years) answered Corner questionnaire to assessed pain prevalence. Then, thirty of them consist 15 females and 15 males were chosen to be evaluated and measured the six abnormalities (Forward head, Uneven shoulder, Cortical, Scoliosis, Psychosis and Lordships). To assessed Forward head, Uneven shoulder, and Cortical abnormalities marker and Kin ova software are was used , Scoliosis was measured by Cliometrics and finally flexible ruler was used to measure Psychosis and Lordships abnormalities.
Results: Statistical results have shown that the neck pain in males (14.03±27.2) and upper back pain in females (12.5±22) were more prevalent in relation to other regions and there was not any significant relationship (p≥0.05) between violin playing history and musculature abnormalities
Discussion: Eventually, the current study have presented that pain prevalence in neck and upper back was more significant than other regions and violin playing history did not have any interference in musculature abnormalities. Because of some limitations in gathering population of current study, it is suggested that more studies with more numbers of population are needed to be done to compared with our study.
Keywords
Pain, Violin players, Musculoskeletal abnormalities