فراتحلیل ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی در ورزش
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.324
کد مقاله : 3210-10THCONF
نویسندگان
1دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران/ پژوهش سرای ابوعلی سینا
2دانشگاه مازنداران
3دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندارن
چکیده
مقدمه: توسعه فرهنگی را می‌توان فرآیند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستای اهداف مطلوب دانست که زمینه‌ساز رشد و تعالی انسان‌ها خواهد شد. ورزش در حالت مدرنش به منزله ظرفی است که محتوای آن را ابعاد فرهنگی تشکیل می دهد. ورزش در دنیای جدید در کنار تأثیرات جسمی، در عرصه های مختلف فرهنگی نیز تأثیرات کم نظیری دارد.
روش شناسی: در این تحقیق با استفاده از روش فراتحلیل، پژوهش‌های انجام‌شده در قالب کتاب، پایان‌نامه، مقاله و طرح‌ها وگزارش‌های پژوهشی از طریق جستجو در پایگاه‌های علمی ـ تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این پژوهش، فراتحلیل ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی در ورزش بوده است .
یافته ها: بر اساس یافته‌های تحقیق رویکردهای توسعه فرهنگی در ورزش را می‌توان در سه بعد 1) توسعه فرهنگی ورزش به‌عنوان رواج ورزش در جامعه 2) توسعه فرهنگی ورزش به‌عنوان ورزش فرهنگی 3) توسعه فرهنگی ورزش استفاده از ورزش به‌عنوان ابزار، دسته‌بندی کرد.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس فرا تحلیل انجام‌شده توسعه فرهنگی ورزش در بعد اول به تقاضا برای ورزش می‌پردازد و به‌عبارت‌دیگر در این مؤلفه زمینه‌سازی فرهنگی برای رواج ورزش در جامعه مورد تأکید قرارگرفته است. پژوهش‌های انجام‌گرفته در این بعد بر توسعه ورزش با تأکید بر تأمین سلامت جسمی و روحی، نشاط و شادابی و تقویت توانمندی افراد و گروه‌های اجتماعی از طریق انجام فعالیت‌ها و ارتقای مهارت‌های جسمی و روحی تأکید می‌کنند.
توسعه فرهنگی ورزش در بعد دوم بر ارزش‌های آمیخته با ورزش و اخلاق ورزشی تأکید می‌شود. عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگی ورزشی در این بعد را می‌توان در سه سطح رفتاری، سطح نهادی و بعد دسته‌بندی کرد.
توسعه فرهنگی در بعد سوم بر نقش و کارکردهای متعدّد اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی و تأثیرات ملّی و بین‌المللی ورزش تأکید دارد. بر این اساس پژوهش‌ها، ورزش در این بعد بر مؤلفه‌های شامل تجلی ارزش‌ها، تقویت تفاهم و توسعه صلح، ظرفیت‌سازی جامعه، ارتقاء سلامت روانی و جسمی، تقویت و ارتقاء سرمایه‌ها، گسترش روابط بین‌المللی و ارتباطات میان فرهنگی، ایجاد نشاط اجتماعی و هیجانات عمومی، پربار شدن اوقات فراغت، تقویت همبستگی یا تعلّق اجتماعی، هویت ملی و فرهنگی تأکید دارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
A meta-analysis of the approaches and perspectives of the cultural developments in Iranian sports
Authors
Ahya Abedi, Mohammad Hossein Razavi, Morteza Dosti
Abstract
Introduction: Cultural development is a process of the promotion of different statues of the society in line with the proper aims which paves the way for the human uplifting and development. In its modern state, sports is like a container with cultural perspectives as its content, in this new world beside the physical effects, sports has influential effects on cultural aspects as well.
Methodology: The meta-analysis of books, journal articles, papers, proposals, reports, and internet surfacing in scientific journals and webpages was done. The aim of the research is the specification of cultural elements of ethics in Iranian sports.
Results: according to the findings, the search for perspectives of cultural development in sports can be categorized in three groups 1) cultural development in sports as an expansion of sports in the society 2) cultural development in sports as cultural sports and 3) cultural development as a tool in sports.
Discussion: Based on the finding of the study the first aspect deals with general expansion of sports in the society; in other words ,the basics for generalizing sport in community is in pointed .studies done in this respect emphasize on the provision of physical and mental health of the people and different walk of the society. The second perspective can be divided in to basic and behavior aspect.
The third aspect deal with the roles and function of different parts of social, cultural, communicative and different national and international issues . then , sport at this level focuses on components like mental , physical aspect and the reinforcement of values, capitals, the expansion of international this between the nation, sense of identify and belonging.
Keywords
Development, Sport, cultural