اثر 12 هفته تمرین هوازی همراه با تمرینات اصلاحی بر درد و زاویه لوردوز کمری بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.325
کد مقاله : 3211-10THCONF
نویسندگان
1مربی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
2استاد فیزیولوژی ورزشی,دانشگاه تربیت مدرس,تهران,ایران
3استاددانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
چکیده
مقدمه: درمان سندروم خروجی قفسه سینه ای مشکل چالش آوری برای درمانگران می باشد، و درمان غیر جراحی به عنوان راهکار ترجیحی برای بیماران مطرح شده است. درد از نشانه های اصلی این بیماری است و بیماران برای کاهش درد در وضعیتی قرار می گیرند که کمترین درد را داشته باشند. این تغییر وضعیت بدن، باعث برهم خوردن هماهنگی در دستگاه اسکلتی-عضلانی مانند افزایش زاویه لوردوز کمری شده و به دنبال آن درد در ناحیه کمر ایجاد می‌شود. هدف پژوهش، بررسی تأثیر 12 هفته تمرین هوازی به همراه تمرینات اصلاحی بر درد و زاویه لوردوز کمر بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای بود.
روش شناسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 40 بیمار سندروم خروجی قفسه سینه‌ای، بدون نشانه های حاد و در دسترس با میانگین سنی31/.5 ±7/91 سال به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. زاویه لوردوز کمر بیماران بوسیله اسپینال موس و رادیو گرافی و درد بر اساس مقیاس دیداری اندازه گیری شد.
تمرینات اصلاحی وضعیت بدنی به مدت 12 هفته در هر دو گروه انجام شد. گروه مداخله علاوه بر آن، تمرین هوازی به شکل دویدن روی تردمیل با شدت ۷۰درصد ضربان قلب بیشینه را انجام دادند. ارزیابی در روز اول، هفته ششم و دوازدهم پس از انجام تمرینات انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای دو، آزمون T مستقل و تحلیل واریانس با اندازه‌ های مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: در هر دو گروه زاویه لوردوز و درد کمر بیماران به طور معناداری (P<0/05 ) کاهش یافت. همچنین اختلاف معناداری در کاهش زاویه لوردوز کمری (p= 0/007) و کاهش درد کمر(p= 0/0001) بین دو گروه وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: می‌توان تفاوت میانگین درد و زاویه لوردوز کمر در دو گروه را به تمرین هوازی نسبت داد و نتیجه گرفت تمرین هوازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همراه با تمرینات اصلاحی برای کاهش درد و زاویه لوردوز کمری بیماران سندروم خروجی قفسه سینه‌ای می‌تواند سودمند باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 12-weeks Aerobic and corrective exercises on pain and lordosis angle in patients with Thoracic outlet syndrome
Authors
Sara Adimi, Hamid Agha Ali, Maryam Farzad
Abstract
Introduction: Treatment of Thoracic Outlet Syndrome (TOS) is a challenging problem for therapists, the conservative approach preferred for non-surgical treatment. Pain is the main symptom of this disease and patients for pain relief are in a situation that will have the least pain. These changes in body position affect the coordination of musculature system such as increased the lumbar lordosis, followed by low-back pain. The aim of this study was to evaluate the effect of 12 weeks of an aerobic training with corrective exercises on pain and lumbar lordosis of patients with Thoracic outlet syndrome
Methodology: In this clinical trial, 40 available patients with Thoracic Outlet Syndrome without acute symptoms, in an average age of 31.5 ± 7.91 years were randomly selected and assigned to the intervention(n=20) and control(n=20) groups. evaluated Lumbar lordosis with spinal mouse and x-ray and pain was measured by visual analogue scale. Common practices of correction of posture, within 12 weeks for both groups were applied. In addition, the intervention group did an aerobic exercise, like running on a treadmill at 70 percent of maximal heart rate.patients before intervention, after 6 and 12 weeks were evaluated. K2 test, independent t-test and repeated measure was used to analyze the results.
Results: In both groups there was significant difference in increase of lordosis angle and low back- pain of patients (P <0.05). Although decrease of lordosis angle (p=0.007) and low back- pain (p=0.0001) between the groups was significant.
Discussion: the difference between pain and lumbar lordosis of two groups may be attributed to cardio and aerobic exercise, and Concluded, an aerobic exercise with corrective exercises may be beneficial to reduce pain and lumbar lordosis in thoracic outlet syndrome patients.
Keywords
postural corrective exercises, aerobic exercise, Thoracic outlet syndrome, low-back pain, Lumbar lordosis