بررسی اثر انگیزه مشارکت ورزشی بر کیفیت زندگی در پارک های تفریحی ورزشی غرب کشور با ارائه مدل
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.326
کد مقاله : 3213-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه ازاد سنندج
2دانشجو
چکیده
مقدمه: برای تحلیل مشارکت ورزشی اقشار مختلف در هر جامعه، بررسی سه عامل ویژگی ها و عقاید، اهداف و انگیزه های افراد محیط و رفتار فردی و گروهی ضروری است. انگیزش زیربنای رفتار انسان محسوب می گردد و آن را می توان نیرویی دانست که انسان ها را به سوی انجام فعالیت های مختلف ترغیب می نماید. درواقع یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل روانی که در محیط های ورزشی اهمیت بسزایی دارا می باشد انگیزش است. کیفیت زنندگی عبارت است از برداشت هر شخص از وضعیت سلامت خود و میزان رضایت از این وضع، به طور کلی می توان گفت کیفیت زندگی فقط از تاثیر فرد مشخص می شود، اگرچه کیفیت زندگی می توان به وسیله جنبه های مختلف زندگی فرد تحت تاثیر قرار می گیرد. رضایت زندگی به وسیله درک هر فرد از وضعیت کنونی اش، در مقایسه با انتظارات آرزوها و وضعیت دلخواه و ایده ال او تعیین می شود.
روش شناسی:. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افرادی که از پارک های تفریحی غرب کشور (شهرهای سنندج، کرمانشاه، همدان و مهاباد) استفاده می کنند تشکیل می دهند. که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 360 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزش مشارکت هونگ یونگ لین (2010) و پرسشنامه کیفیت زندگی که توسط سازمان جهاتی بهداشت (2001)، طراحی گردیده استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و نرم افزار مدل معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده شد
یافته ها: نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی و ابعاد آن و نیز میزان کیفیت زندگی و ابعاد از وضعیت مطلوبی برخوردار است. بین مشارکت ورزشی با کیفیت زندگی و ابعاد آن ارتباط معنادار وجود داشته، همچنین مشارکت ورزشی قابلیت پیش بینی کیفیت زندگی را دارد. در کل با توجه به خروجی های نرم افزار اسمارت پی ال اس و شاخص های برازش آن می توان به این نتیجه رسید که مدل مفهومی تحقیق با داده های حاصل از این تحقیق منطبق است
بحث و نتیجه گیری: نتایج کلی نشان داد که هر چقدر که انگیزه مردم بیشتر باشد و دغدغه کمتری داشته باشند، که به ورزش کردن روی می آورند و میزان مشارکت ورزشی این افراد بیشتر می شود و این امر باعث بهبود کیفیت زندگی آنان خواهد شد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of exercise on quality of life in the park recreational sport participation motivation west of country with model
Authors
Shefrmin Kherghe Poosh, Kosar Kherghe Poosh, Zahra Keshtmand
Abstract
Introduction : To analyze the different classes of sports participation in any community, three operating characteristics and beliefs, goals and motives of the environment and individual and group behavior is essential. In fact, one of the most influential psychological factors in sports is important to have the motivation. Quality is inoffensive harvest any person of their health status and satisfaction of these conditions, in general it can be said Quality of life only affect the person to be specified, although the quality of life can be by various aspects of life of individuals affected. Life satisfaction by understanding each person the status of Its current, compared to expectations, wishes and desired mode and His ideal is determined.
Methodology The population in this study are those of the amusement park west Country (the cities of Sanandaj, Kermanshah, Hamedan and Mahabad) are used up. Participation motivation questionnaire to collect information from Hong Yong Lin (2010) and quality of life questionnaire that respects Health Organization (2001), was designed. The reliability of the questionnaire was approved by Cronbach's alpha. To analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov, one-sample t, correlation, simple regression and structural equation modeling software was used smart PLS
Results: The results showed that sports participation and its dimensions and also the life quality is desirable. Significant relationship between sports participation and quality of life and its dimensions exist, as well as sports participation is the ability to predict quality of life.
Discussion: The overall results showed that as long as people are motivated and have less concern, which in turn exercise and sports participation will be more people The more people participate in sport and improve their quality of life, and it will be.
Keywords
quality of life, the effects of sports participation motivation, amusement parks and sports