تاثیر خستگی بر تغییرات مرکز فشار به مرکز جرم حین برش جانبی در ورزشکاران حرفه ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.327
کد مقاله : 3214-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزش،‎ ‎دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه خوارزمی، تهران،‎ ‎ایران.‏
2دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3استاد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: خستگی به لحاظ فیزیولوژیکی موجب ضعف عملکرد فرد برای تولید نیرو و به لحاظ بیومکانیکی، وضعیت بدن را در ثبات ایستا و ‏پویا بدن حین انجام حرکات و مهارتهای ورزشی تحت تاثیر قرار می دهد. حرکت برش جانبی یکی از متداولترین حرکات در بسیاری از ‏ورزش ها می باشد. حرکت برش جانبی عموماً برای ارزیابی کینماتیک و کینتیک مفصل زانو در زمینه خطر آسیب لیگامنت صلیبی ‏قدامی به کار می‌رود. هدف از این مطالعه‎ ‎بررسی تاثیر خستگی بر تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم حین برش جانبی در ‏مردان ورزشکار حرفه ای بود‎.‎
روش شناسی: دوازده ورزشکار حرفه‌ای با میانگین سنی (3±24) سال و وزنی (19/2±74/1) کیلوگرم که همگی دارای حداقل پنج سال ‏سابقه ورزش و دارای عناوین قهرمانی استانی و کشوری بودند در این تحقیق شرکت داشتند. برای جمع اوری اطلاعات مربوط به تغییرات ‏مرکز فشار از دستگاه صفحه نیرو ‏‎(force plate)‎‏ ( مدل ‏Bertec، ساخت کشور امریکا) با نرخ نمونه برداری 500 هرتز ‏استفاده شد. جابجایی مرکز فشار به مرکز جرم در دو جهت قدامی – خلفی و داخلی – خارجی با استفاده از فرمول پاندول معکوس ‏وینتر محاسبه شد. هر آزمودنی سه بار با هر یک از پاهای غالب و غیر غالب مانور برش جانبی را در دو حالت شرایط نرمال و خستگی ‏‏(تست بروس تا حد واماندگی) انجام دادند. از آزمون کلموگراف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها و از آزمونt ‎زوجی در سطح ‏‏05/0‏p≤‎‏ برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.‏
یافته ها: خستگی تاثیر معناداری بر تغییرات مرکز فشار نسبت به مرکز جرم در جهت داخلی-خارجی در پای غیرغالب داشت ‏‏(‏P=0/005‎‏)‏‎.‎با این وجود در پای غالب تاثیر معناداری مشاهده نشد (‏P=0/074‎‏). همچنین تاثیر خستگی بر تغییرات قدامی- خلفی‎ ‎مرکز فشار نسبت به مرکز جرم در هر دو پای غالب و غیر غالب معنادار بود (به ترتیب ‏P=000 ‎‏ و ‏P=0/046‎‏).‏
بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که خستگی می‌تواند عاملی موثر بر تغییرات مرکز فشار ‏نسبت به مرکز جرم حین انجام مانورهای برشی باشد که می ‌تواند ریسک آسیب های اندام تحتانی ورزشکاران را افزایش دهد.‏
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of fatigue on center of pressure to center of mass changes during ‎sideward cutting in the professional athletes
Authors
Hamidreza Naserpour, Siavash Shirvanipour, Heydar Sadeghi
Abstract
Introduction: Fatigue in aspect of physiology cause the weakness of body function in other to ‎produce power and in term of bio mechanics affects body position in static and dynamic balance ‎during sports activity. Sidestep cutting movements are common in many sports. Sidestep cutting ‎movements commonly used for kinematic and kinetic assessment of knee joint in field of anterior ‎crucial ligament injuries risk factor. The purpose of this study was ‏determine the effect of ‎fatigue on center of pressure to center of mass changes during side ward cutting in the professional ‎athletes.‎
Methodology: 12 Professional athletes (age 24±3 years old, and weight 74.1±19.2 kg) participated ‎in this study. They all had at least 5 years training experience with provincial and national ‎championships. Force plate (Bert, Made in USA) was required to collect the center of pressure ‎data with 500 Hz sample rate. Center of pressure changes to the center of mass was calculated in ‎medial- lateral and anterior-posterior direction by‏ ‏winter inverted pendulum formula. Each subject did ‎‎3 times side ward cutting maneuver with dominant and none dominant limb in normal and fatigue ‎situation (Bruce Protocol up to failure).The normality of data was checked by Kolmogorov- ‎Smirnov normality measure samples and data were analyzed with pair sample t-test to compare ‎variables before and after fatigue, with a significance level of (P≤0.05).‎
Results: Results indicated that fatigue had insignificant effect on center of pressure to the center of ‎mass Medial- lateral direction in none ‏dominant limb (P=0.005). nonetheless there was no significant ‎difference in the dominant limb (P=0.074). also effect of fatigue on center of pressure to the center ‎of mass anterior- posterior direction in both dominant and none dominant limb were significant ‏‎(‎P=000 and ‏P=0.046 respectively).‎
Discussion: According to results of present study, we can conclude that fatigue can effect on ‎center of pressure to center of mass during side ward cutting that led to increasing the risk of lower ‎extremity injuries.‎
Keywords
Fatigue, ‎‏ ‏Center of Pressure, Sideward Cutting‎