ارزیابی و مقایسه آمادگی روانی بازیکنان تیم های ملی کبدی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.328
کد مقاله : 3216-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
چکیده
مقدمه: در دو دهه اخیر تمایل به بررسی مستقیم و غیر مستقیم ارتباط بین مهارت های روانی و سطوح عملکرد در رشته های گوناگون ورزشی افزایش یافته است. کبدی ورزشی است که در آن مهاجم باید انفرادی به محوطه دفاعی حریف رفته و بازیکن مدافع حریف را لمس کرده و مدافعین باید تلاش کنند مهاجم را بگیرند تا نتواند به محوطه تیم خودش برگردد، بنابراین کبدی علاوه بر انسجام بالای تیمی، به آمادگی روانی بالای درون فردی و بین فردی نیاز دارد؛ لذا هدف از انجام این پژوهش: 1) اندازه گیری و بررسی مهارت های روانی بازیکنان نخبه ی کبدی و 2) مقایسه آمادگی روانی بازیکنان زن و مرد در رده های سنی و بررسی اثر تعاملی جنسیت و سن بر فاکتورهای مهارت روانی بود.
روش شناسی: مهارت‌های روانی 62 بازیکن تیم ملی کبدی (24 زن و 38 مرد) قبل ازاعزام به مسابقات بین المللی، در اردوهای آمادگی تیم، توسط پرسشنامه ارزیابی مهارت‌های روانی اوتاوا (OMSAT-3: مبتنی برخرده مقیاس‌های مهارت‌های روانی پایه، مهارت‌های روان تنی و مهارت‌های شناختی) اندازه گیری شد، سپس تحلیل واریانس دوطرفه ی داده های پارامتریک جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس دو طرفه سه گروه اصلی مهارت های روانی نشان دادکه اثر جنسیت در مهارت های روانی پایه و روان تنی معنادار است و زنان مهارت روانی پایه بهتری نسبت به مردان داشتند ولی مردان میانگین مهارت روان تنی بالاتری داشتند. بعلاوه رده سنی بزرگسالان مهارت های روان تنی بهتری نسبت به جوانان داشتند. نتایج 12 خرده مقیاس آزمون نشان داد که اثرتقابلی رده های سنی و جنسیت فقط در هدف گزینی و اعتماد به نفس معنا دار است و در مهارت های نیروبخشی و تمرکز فقط اثر رده های سنی، طوریکه بزرگسالان نمره بالاتری داشتند، معنادار بود و در واکنش به استرس و آرام سازی هر دو اثر سن و جنسیت معنادار شد طوریکه مردان بزرگسال میانگین بیشتری داشتند.
بحث و نتیجه گیری: ارائه‌ی یک الگو از نیمرخ آمادگی روانی بازیکنان تیم ملی کبدی، یکی از اهداف این پژوهش بود، تا بتوان از آن به عنوان یک ملاک و هنجار برای ارزیابی‌های سایر بازیکنان استفاده کرد، بعلاوه مهارت‌های ذهنی و روانی قابل یادگیری‌اند و با تمرین بهتر می شوند، لذا با شناسایی نقاط قوت و ضعف مهارت های روانی تیم، زمینه برای موفقیت هرچه بیشتر تیم راحتر فراهم خواهد شد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Evaluation and compare the mental preparation of Iran’s national kabaddi teams
Authors
Shadi Abdollahi, Zahra Salman, Seyed Morteza Tayebi
Abstract
Introduction: In the last two decades, there has been an increasing interest in examining direct or indirect relations between mental skill and performance level in various sport fields. Kabaddi is a contact sport in which the raider should go singly to the opponent defensive area and try to touch the defender and Defenders should try to catch raider to prevent the raider back to his area, so kabaddi needs Intra and interpersonal high psychological readiness, in addition to the strong team cohesion, thus the aim of this study was: 1) Measuring and Evaluation of mental skills of Elite Kabaddi players and 2) Compare the mental preparation of players, male and female age categories and the effect of the interaction of gender and age factors mental skills.
Methodology: The mental skills of 62 Kabaddi national players (24 women, 38 men) were assessed by means of Ottawa Mental Skill Assessment Tool-3 inventory (OMSAT-3: based in foundation mental skills, psychosomatic skills, and cognitive skills sub-scales) before the competition period, at National team training camps. Then the two-way ANOVA for parametric data collected were analyzed using SPSS version 18.
Results: The two-way ANOVA for tree main mental skills indicated the effect of gender was significant on foundation mental and psychosomatic skills and the foundation mental skills were better for women than men but men had higher average psychosomatic skills. Aged adults better than the young psychosomatic skills. Results of 12 sub-scales showed that Interactive effects of age and gender is significant only in goal setting and self-confidence. In activation and focusing skills, the effect of age groups was significant, as adults had higher scores and in stress reaction and relaxation skills, both effect of age and gender was significant as adult males had higher averages.
Discussion:Provide a model of mental preparation of the national team Kabaddi players profile, was one of the objectives of this study, so it can be used as a criterion and norm for the evaluation of other players. In addition to Mental and psychological Skills are learn able and become better with practice, Therefore, by identifying the strengths and weaknesses of the mental skills, the ground for more successful will provide easier.
Keywords
Evaluate, Mental Skill, Iran’s national kabaddi team