ارتباط بین جو سازمانی با بی تفاوتی سازمانی در اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.329
کد مقاله : 3218-10THCONF
نویسندگان
1استادیار مدیریت ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی/ دانشگاه رازی / کرمانشاه / ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی/دانشکده علوم ورزشی/دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران
چکیده
مقدمه: یکی از معرف های مهم برای حرکت و پویایی در یک سازمان سالم وجود جو سازمانی مطلوب است، اگر جو سازمانی با اهداف و انتظارات کارکنان هماهنگ نباشد باعث بی تفاوتی کارکنان در سازمان می شود. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر جو سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی در اداره ورزش و جوانان شهر کرمانشاه به مرحله اجراء در آمده است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه(186) نفر بود. که از مجموع این تعداد، 123 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تحقیق دو پرسشنامه استاندارد جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ (1989) و پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی‌فرد و همکاران (1389) بود،. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه) استفاده گردید.
یافته ها: بین جو سازمانی و بی تفاوتی سازمانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (0/001=r=-0/05 Sig). همچنین بین ابعاد جو سازمانی (وضوح اهداف، وضوح نقش، رضایت از پاداش، رضایت از رویه، اثربخشی ارتباطات ) و بی تفاوتی سازمانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد (0/001= r=-0/57 ،sig). درنهایت ابعاد وضوح اهداف به میزان 35/0- و رضایت از رویه به میزان 43/0- بر روی بی تفاوتی سازمانی تأثیر منفی و معنی داری دارند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به مدیران ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که با ایجاد جو سازمانی مناسب شرایط را برای کاهش بی تفاوتی کارکنان فراهم نمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relation between organizational climate and organizational indifference in Youth and Sports Department of Kermanshah
Authors
Shirin Zardoshtian, Alireza Amiri, Hekmat Moradi
Abstract
Introduction: One of the important indicators for favorable movement and dynamics in a healthy organization is organizational climate; if the organizational climate is inconsistent with employees’ objectives and expectations, it would lead to an organizational indifference. This essay aims at analyzing the organizational climate effects on organizational indifference in Youth and Sports Department of Kermanshah.
Methodology: The methodology was cor relational. The population included all administrative employees of Youth and Sports offices of Kermanshah Province, 186 cases, from which 123 people were chosen. The instruments were two standard questionnaires of organizational climate by Lyle Sussman and Sam Deep (1989) and organizational indifference by Danaeefard and colleagues (1389). For data analysis, inferential statistics (KS test, Pearson correlation coefficient, and multiple and linear regression) was used.
Results: There were a significant negative relationship between organizational climate and organizational indifference (R= -0.50 and Sig =0.001). There were also a significant negative relationship between the dimensions of organizational climate (for purposes clarity, role clarity, rewards, satisfaction with the procedure, the effectiveness of communication) and organizational indifference (R= -0.57 and Sig =0.001). Finally, the clarity of objectives -0.35 and satisfaction with the procedures -0.43 have a significant negative impact on organizational indifference.
Discussion: According to the results, the administrative managers of Youth and Sports Department are suggested that create good organizational climate to prepare an appropriate condition to reduce staff indifference.
Keywords
Organization climate, Organizational Indifference, Youth and Sports Department