تاثیر مصرف ناندرولون همراه یا بدون شنای اجباری برشاخص های بیوشیمیایی القا شده بر بافت کلیه در موش صحرایی نر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.33
کد مقاله : 3549-10THCONF
نویسندگان
دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: استروئید های آنابولیک از عوامل اصلی دوپینگ می باشد.سوءاستفاده استعمال طولانی مدت از استروئید های آنابولیک با دوز بالا باعث کاهش عملکرد کلیه و افزایش اختلالات و آسیب‌های کلیوی می‌شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف استروئید آنابولیک همراه یا بدون ورزش شنای اجباری بر تغییرات بیوشیمیایی القا شده بر بافت کلیه موش صحرایی نر نژاد ویستار است.
روش شناسی: 24قطعه رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±220 گرم انتخاب شدند.حیوانات به چهار گروه تحت عنوان گروه کنترل،ناندرولون،ناندرولون همراه با ورزش شنا،ورزش شنا به تنهایی تقسیم شدند.گروه ناندرولون سه بار در هفته هربار 10 mg/kg و به مدت 6 هفته ناندرولون دریافت کردند.حیوانات گروه ناندرولون همراه با ورزش شنای اجباری همان مقدار ناندرولون بعلاوه نیم ساعت شنای اجباری با وزنه ای 15 گرمی داشتند.حیوانات گروه ورزش شنای اجباری به تنهایی نیم ساعت شنای اجباری با وزنه ای 15 گرمی انجام می دادند.
یافته ها: مطالعه ما نشان داد که مصرف ناندرولون همراه یا بدون شنا اجباری و ورزش شنا به تنهایی موجب کاهش معنی داری سطح کلیرنس کراتینین،کراتینین ادرار و اوره ادرار نسبت به گروه کنترل شد.همچنین مصرف ناندرولون همراه با شنای اجباری و ورزش به تنهایی موجب افزایش کراتینین سرم و همچنین مصرف ناندرولون همراه یا بدون شنای اجباری موجب افزایش اوره سرم می شود.
بحث و نتیجه گیری: مطالعه انجام شده روی مدل‌های حیوانی و انسانی نشان می‌دهند که مصرف ناندرولون دارای اثرات زیان‌باری برروی کلیه مانند افزایش سطح پلاسمایی اوره و کراتینین و آسیب‌های دیگری در بخش‌های مختلف کلیه میباشد. نتایج مطالعه نشان دادکه تزریق درون عضلانی ناندرولون باعث افزایش اوره و کراتینین سرم در گروه های باتزریق ناندرولون و ناندرولون همراه با ورزش و ورزش به تنهایی نسبت به گروه کنترل است که منجر به بیشترین سطح پارامترهای بیوشیمیایی عملکرد کلیوی می شود که احتمالا به دلیل جذب بهتر می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of using nandrolone with or without obligatory swimming-induced biochemical indices of kidney tissue in rats
Authors
Shima Ahmadi, Asghar Tofighi, Ali Reza Shirpur
Abstract
Introduction: Anabolic steroids are the main causes of doping. Long-term use of high doses of anabolic steroids abuse decreased kidney function and kidney impairment is increasing. The aim of this study was to investigate the effect of anabolic steroid with or without obligatory swim exercise-induced biochemical changes in the kidney tissue of male Wistar rats.
Methodology: 24 male Wistar rats with an average weight of 220±20 g were selected. Animals were divided into four groups controls, nandrolone decanoate, nandrolone, with swimming, swimming alone. Group nandrolone three times a week, each time 10 mg/kg for 6 weeks received nandrolone. Nandrolone decanoates with swimming group received same amount of additional nandrolone, half an hour swimming by weight 15 g. Group swimming alone were doing half an hour obligatory swim with weights of 15 g.
Results: Our study showed that nandrolone with or without obligatory swimming and swimming exercise alone significantly reduced the level of creatinine clearance, urine creatinine and urea compared to the control group. Also use nandrolone with obligatory swimming and swimming exercise alone increased serum creatinine and use nandrolone with or without obligatory swimming increased serum urea.
Discussion: Animal models and human studies show that the use of nandrolone has harmful effects on the kidneys as increased levels of plasma urea and creatinine and other damages in different parts of the kidney. Results of the study showed that intramuscular injections of nandrolone increases serum urea and serum creatinine and nandrolone decanoate injection groups with swimming and swimming exercise alone compared to the control group which Resulting in the highest level of biochemical parameters of kidney function, which is probably due to better absorption.
Keywords
Nandrolone, Obligatory swimming, Kidney, Creatinine, Urea