بررسی اثر ده هفته تمرینات عملکردی بر امتیاز آزمون غربالگری حرکتی عملکرد در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.330
کد مقاله : 3219-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3استاد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4استاد تمام آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
چکیده
مقدمه: آزمون استاندارد طلایی برای ارزیابی ظرفیت حرکتی وجود ندارد. با این حال، آزمون غربالگری حرکتی عملکرد (FMS) در پیش بینی آسیب های ورزشی سودمندی نشان داده است و از این رو توسط بسیاری از متخصصان ورزشی در طراحی برنامه های تمرینی توصیه می شود. از طرفی سوالاتی در مورد کاربرد این آزمون به عنوان وسیله ای برای ارزیابی اثربخشی تمرینی وجود دارد. هدف تحقیق حاضر این بود که آیا یک برنامه تمرینی عملکردی می تواند در امتیاز آزمون FMS مؤثر باشد.
روش شناسی: 27 بازیکن فوتبال نوجوان پسر بدون درد و سابقه آسیب به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (14 نفر با وزن 7/86 ± 66/59 کیلوگرم، قد 0/43±1/77 متر و سن 0/71±15/61 سال) و کنترل (13 نفر با وزن 8/15 ± 64/82 کیلوگرم، قد 0/41±1/74 متر و سن 0/77±15/52 سال) تقسیم شدند. گروه کنترل تمرینات رایج خود را انجام دادند و گروه تجربی علاوه بر آن تمرینات عملکردی به مدت ده هفته و سه جلسه در هفته را نیز اجرا کردند. در مجموع زمان اختصاص یافته به تمرین در هر دو گروه یکسان بود. پیش و پس از اجرای ده هفته تمرینات عملکردی، آزمون FMS در آزمودنی های دو گروه ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش آمار توصیفی، تی مستقل و تی زوجی (P<0/01) استفاده شد.
یافته ها: افزایش معنی داری در امتیاز آزمون FMS بین پیش آزمون (1/40±16/14) و پس آزمون (1/68±17/927) در گروه تجربی و همچنین در مقایسه با گروه کنترل (1/46±16/15) بعد از ده هفته تمرینات عملکردی مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که مشخصه های حرکتی بنیادی به دنبال یک مداخله تمرینی عملکردی در بازیکنان فوتبال نوجوان پسر قابل تغییر هستند. بنابراین هنگامی که امتیاز آزمون FMS در اثر اینگونه برنامه های تمرینی بهبود می یابد، تحقیقات بیشتری به نظر ضروری هستند تا کاهش خطر آسیب ها در اثر آن ها را نیز بررسی کنند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of 10 weeks functional training on functional movement screen test score in youth male soccer players
Authors
Reza Siamaki, Hooman Minoonejad, Mohammad Hossein Alizadeh, Mansour Sahebozamani
Abstract
Introduction: No gold standard test exists for the evaluation of movement capacity. However, the Functional Movement Screen (FMS) has demonstrated some efficacy in the prediction of injuries and is thus used by many practitioners to make recommendations for exercise. Despite that, questions remain regarding its utility as a means to evaluate the effectiveness of training. The purpose of this study was to determine if a functional training program was effective in improving FMS scores.
Methodology: 27 youth male soccer players free of pain and previous injury were randomly divided to two groups; Experimental (n=14, weight: 66.59±7.86 kg, height: 1.77±0.43 m and age: 15.61±0.71 years) and control (n=13, weight: 64.82±8.15 kg, height: 1.74±0.41 m and age: 15.52±077 years). The control group continued their usual training and experimental groups in addition to perform functional training three times a week for ten weeks. The total time devoted to training was similar in both groups. Before and after the implementation of ten weeks functional training, FMS tests were evaluated in two groups. For statistical analysis of the data, descriptive statistics, independent and paired t-test (P <0.01) was used.
Results: A significant increase in FMS score was observed between pre-test (16.14±1.40) and post-test (17.92±1.68) in the experimental group and also when compared with the control group (16.15± 1.46) after ten weeks.
Discussion: This study demonstrated that fundamental movement characteristics do change with a functional training intervention in youth male soccer players. So when the FMS score improved as a result of such training programs, more research are essential to investigate the reduce of injury risk by them.
Keywords
Functional training, Functional movement screening, Youth male soccer players