اثر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح گرلین و شاخص اشتها در زنان چاق غیرورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.331
کد مقاله : 3220-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه صنعنی قم
2دانشگاه صنعتی قم
چکیده
مقدمه: در تحقیقات مختلف نقش و تاثیر تمرینات ورزشی برگرلین سرم بررسی شده است که برخی از آنها نشان داده اند که این تمرینات می تواند باعث کاهش گرلین سرم شود و برخی دیگر نشان داده اند که تمرینات ورزشی تاثیری بر میزان گرلین سرم ندارد. از طرفی نتایج برخی مطالعات نشان داده اند فعالیت های ورزشی متوسط تا شدید کوتاه مدت موجب سرکوب موقت اشتها می شود. هرچند سازوکارهای سرکوب موقتی اشتها ناشی از فعالیت های بدنی کوتاه مدت به طور کامل شناخته نشده است ، اما برخی تحقیقات تغییرات هورمون های وابسته به اشتها را عامل آن دانسته اند.
روش شناسی: ایـن مطالعـه نیمه تجربی، روى زنـان چاق ( 25 تا 35 سـال) کـه به جـز فعالیت هـای جسـمانی روزمره، فعالیـت ورزشـی دیگـری نداشـتند، انجـام شـد. 24 زن چاق با شـاخص توده بدنـى بیشـتر از 30 به صـورت داوطلبانـه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 12 نفره تمرین و کنترل تقسیم شدند. تمریـن هوازی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه تمریـن به مدت 45 دقیقه شـامل 15 دقیقـه گرم کـردن و سـپس 30 دقیقه دویـدن تناوبی با شـدت (75-65) درصد حداکثـر ضربـان قلـب انجام شـد. قبل و پس از هشت هفته تمرین هوازی، پرسشنامهVAS برای ارزیابی شاخص اشتها تکمیل شد. بـرای ارزیابی متغیرهای بیوشـیمیایی، خونگیـری بعـد از 10 ساعت ناشـتایی صـورت گرفت. از آزمـون t مسـتقل جهت تجزیه و تحلیـل داده ها اسـتفاده شـد. سطح معناداری 0/05>p در نظر گرفته شد.
یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان داد به دنبال هشت هفته تمرین هوازی تفـاوت معنی داری بین مقادیر گرلین پلاسمای گروه های کنترل و تجربی مشـاهده نشـد. همچنین بین شاخص اشتهای این گروه ها در مرحله پس آزمون تفـاوت معنـى داری مشاهده نشد (0/05<p).
بحث و نتیجه گیـری: بر اساس نتایج این تحقیق هشت هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط تغییر معناداری در مقادیر گرلین و شاخص اشتها ایجاد نکرد. به عبارت دیگر تغییرات گرلین پلاسما و شاخص اشتها در شرایط استراحت هم راستا بود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Effect of a priod of aerobic exercise on ghrelin levels and appetite index in non-athlete obese women
Authors
Mohammad Hasani, Mohammad Karimi
Abstract
Introduction: In different research the role and effect of exercises on Ghrelin has been studied. Some of these research demonstrated that exercise may lead to decreases of Ghrelin and these ones did not. On the other hands, the results of some studies showed that acute exercise with moderate to high intensity may lead to temporary suppression of appetite.Although, mechanisms of temporary suppression of appetite due to acute exercise are not well known, but some studies refer to changes of appetite-related hormones.
Methodology: This quasi-experimental research, did on obese women (age 25-35 years old) that just performing regular activities without any exercises. 24 obese women with body mass index greater that 30 kg.m2 volunteered to participate in this study and then divided randomly into two equal groups of control (regular life) and experimental (aerobic exercise). Aerobic exercise performed for eight weeks, three sessions per week and 45 min duration per session consist of 15 min warm up and 30 min interval running with intensity of 65-75 percent of maximum heart rate. Before and after eight weeks of aerobic exercise to evaluation of appetite index VAS questionnaire was used. To evaluation of biochemical variables, following 10 hours fasting, blood samples were collected from all participants, before and after intervention. Data were analyzed using independent t-test. The level of significance was set at P<0.05.
Results: The results of the present study showed that following eight weeks of aerobic exercise, there was no significant difference between Ghrelin values of control and experimental groups. Also, there was no significant difference between appetite index of control and experimental groups (p>0.05).
Discussion: Based on finding of this study eight weeks of aerobic exercise with moderate intensity did not change the ghrelin values and appetite index. On the other hands, the changes of ghrelin and appetite index at resting state are same.
Keywords
Obesity, appetite, ghrelin, aerobic exercise