تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای سندروم متابولیک در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان گناباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.332
نویسندگان
1دانشجوی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
2رئیس دانشکده تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
3متخصص داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
چکیده
مقدمه: بروز همزمان ریسک فاکتورهای متعدد متابولیکی شامل هایپرگلایسمی، دیس لیپیدمی، هایپرتانسیون و چاقی شکمی را سندروم متابولیک می نامند. با توجه به اینکه ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، چاقی و پایین تر بودن سطوح آمادگی جسمانی در افراد کم توان ذهنی بیشتر ازهمتایان سالم شان گزاش شده، انتظار می رود شیوع سندروم متابولیک نیز در این افراد بالا باشد; این در حالی است که در مطالعات متعدد این فرضیه اثبات شده است. بنابراین تحقیق حاضر سعی دارد تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فاکتورهای سندروم متابولیک در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان گناباد را بررسی نماید.
روش شناسی: در تحقیق حاضر از 22 دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر که جامعه آماری ما را شکل می دادند اندازه های آنتروپومتریکی (قد، وزن و دور کمر) و بیوشیمیایی (HDL,TG,FBS) در دو نوبت پیش از تمرین و پس از تمرین اندازه گیری شد. لازم به ذکر است پس از اندازه گیری اولیه و تعیین افراد دارای سندروم متابولیک و سالم این افراد به طور تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند (چهار گروه: سالم تمرین، سالم کنترل، سندروم متابولیک تمرین و سندروم متابولیک کنترل) و دو گروه تمرین در مدت 8 هفته به تمرین هوازی با شدت %65-75 ضربان قلب ذخیره پرداختند.
یافته ها: با توجه به نتایج این تحقیق تحت تاثیر هشت هفته تمرین هوازی کاهش در تمامی فاکتورهای خطر مشاهده شد منتهی این کاهش در فاکتورهای وزن، دور کمر و فشارخون دیاستولیک و همچنین امتیازZ سندروم متابولیک معنادار بود(P<0/05) ولی در دیگر فاکتورها از قبیل HDL, TG, FBSو فشارخون سیستولیک تغییر معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: این یافته ها اهمیت ارتقا و حفظ آمادگی بدنی برای پیشگیری از خطر سندروم متابولیک در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر را تایید مینمایند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight weeks aerobic exercise on metabolic syndrome factors in mentally retarded girls Gonabad city
Authors
Fatemeh Farabi, Ali Younesian, Nasrin Razavianzadeh
Abstract
Introduction: The simultaneous presence of multiple metabolic risk factors including hyperglycemia, Dyslipidemia, hypertension and abdominal obesity called metabolic syndrome. Given that Catching to diabetes, high blood pressure, obesity and lower physical fitness levels in people with mentally retarded have been reported compared to healthy people, expected prevalence of metabolic syndrome in this population is high; however, this hypothesis has been proven in multiple studies. Therefore the present study examines the effect of eight weeks of aerobic exercise on metabolic syndrome factors in mentally retarded girls Gonabad city.
Methodology: In this study of 22 mentally retarded girl who had the studied population Anthropometric parameters (height, weight and waist circumference) and biochemical factors (HDL, TG, FBS) were measured in two times, pre-test and post-test. After primary measurement and determination with metabolic syndrome and healthy people were divided randomly in two groups exercise and control (four groups: healthy exercise, healthy controls, metabolic syndrome exercise and Metabolic syndrome control) and two exercise groups trained for eight weeks aerobic exercise, with intensity 65-75% heart rate reserve.
Results: The results showed that eight weeks of aerobic exercise reduces all risk factors. But this decline in factors: weight, waist circumference and diastolic blood pressure and metabolic syndrome Z score were significant (P<0.05), but other factors such as HDL, TG, FBS and systolic blood pressure no changes significant.
Discussion: These finding suggest the importance of promoting and maintaining physical fitness for the prevention of risk metabolic syndrome in mentally retarded girls.
Keywords
aerobic exercise, metabolic syndrome, Mental retardation