روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای اساسی رضایت در ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.333
کد مقاله : 3225-10THCONF
نویسندگان
پژوهشگاه تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: تئوری خودانگیزشی (SDT) به طورگسترده برای توضیح و پیشگویی انگیزش در زمینه ‌های مختلف از جمله ورزش رقابتی به کرات استفاده شده است درحالیکه ابزاری مختص ورزش برای سازه ‌های مرکزی تئوری مثل نیازهای اصلی رضایت (استقلال، شایستگی و ارتباط) وجود ندارد. باتوجه به اهمیت نیازهای اساسی رضایت در طی رقابت‌ های ورزشی، هدف از این پژوهش بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری نیازهای اساسی رضایت در ورزش (استقلال، شایستگی و ارتباط) می‌باشد.
روش شناسی: جامعۀ آماری این پژوهش شامل ورزشکاران بزرگسال ایرانی است که تعداد 262 نفر از ایشان (با میانگین5/25 ± 27/48 سال) به شیوة تصادفی انتخاب و به عنوان نمونه تحقیق پرسشنامۀBNSSS ، 21 گویه‌ای که از 3 زیرمقیاس استقلال، شایستگی و ارتباط تشکیل شده است را تکمیل نمودند. برای برآورد روایی گویه ‌ها این آزمون از روش تحلیل عاملی تأییدی (با نرم افزار Lisrel ) و برای برآورد پایایی گویه ها، از روش آلفای کرونباخ (با نرم افزار Spss ) استفاده شد.
یافته ها: نتایج مدل های تحلیل عاملی تأییدی، برازش قابل قبولی برای ساختار مکنون BNSSS در سطح گویه‌ ها و در سطح عوامل پرسشنامه به دست داد و آزمون مذکور با 3 عامل و 21 گویه مورد تأیید قرار گرفت (CFI:0.94; RMSEA:0.75; NNFI:0.93) . پایایی پرسشنامه با 3 عامل و 21 گویه، 0/83 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب آن دارد.
بحث و نتیجه گیری: این آزمون روانشناختی برای ارزیابی رضایت درجامعۀ ورزشکاران بزرگسال ایرانی قابل استفاده است تا بدین طریق میزان رضایت در شرایط ویژة و اختصاصی ورزش مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به ویژگی‌ های خاص شرایط رقابتی و محیط ورزش، وجود ابزارهای تخصصی آن اهمیت دارد و در این راستا گامی در پیشبرد و تحقق اهداف ورزشی تیم و ورزشکاران تلقی می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Validity and reliability the basic needs satisfaction in sport scale (BNSSS)
Authors
Elahe Saadati Fard
Abstract
Introduction: Self-determination theory (SDT) has been used widely to explain and predict human motivation in a variety of life contexts, including competitive sport (1, 2). Despite this popularity, no sport-specific instrument has been developed to measure some of the theory’s most central constructs the satisfaction of basic needs for competence, autonomy, and relatedness.
Methodology: In the present study 262 subjects that they had been selected from the Iranian adult athletes, have completed this questionnaire. These athletes (Mean age: 27.48 ± 5.25 years old) were male and female athletes. The confirmatory factor analysis and internal consistency (Cronbach's alpha method) were used to compute the BNSSS 's confirmatory factorial validity and reliability, respectively. Based on the confirmatory factor analysis, the validity of the BNSSS was justified (3 factors that include 21 statements-CFI:0.94; RMSEA:0.75; NNFI:0.93). Reliability of test (0.83) was obtained from the extracted factors (3 factors, 21 statements). So, BNSSS can be used for appraising the most important psychological factors in Iranian adult athletes.
Results: Based on the confirmatory factor analysis, the validity of the BNSSS was justified (3 factors that include 21 statements). Reliability of test (0.83) was obtained from the extracted factors (3 factors, 21 statements). So, BNSSS can be used for appraising the most important psychological factors in Iranian adult athletes.
Discussion: This psychological test can be used to assess the satisfaction of Iranian adult athletes in sport. So, it will be a step in the promotion of teams and athlete's goals.
Keywords
Validity, Reliability, Satisfaction, Sport, Athlete