نقش هوش معنوی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان ورزش
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.335
کد مقاله : 3233-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
2دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش، سبزوار، ایران
چکیده
مقدمه: بررسی‌های متعدد نشان داده که افراد با چیزی بیشتر از جسم، فکر و احساسات، وارد دنیای کاری می‌شوند، آنها استعداد شخصی و روح منحصر به فرد خود را به همراه می‌آورند. به نظر می‌رسد سازمان‌های آموزشی و مدارس برای حفظ حیات و کارکرد خود نیازمند کارکنان و معلمانی با هوش عمیق‌تر می‌باشند تا به وسیله آن بتوانند به نحوی اثر بخش‌تر به وظایف خود عمل کنند. موسسات آموزشـی در عصر حاضر برای مواجه با چالش‌ها و شرایط پیچیده به معلمانی نیاز دارند که به طور داوطلبانـه و اختیاری رفتار می‌کنند و بـرای موفقیـت مدرسـه، از هـیچ تلاشـی فروگـذار نیسـتند. این نوع رفتارها که از انتظـارات رسـمی فراتـر رفتـه، امـا بـرای بقـای سـازمان ضروری هستند با عنوان رفتار شهروندی سازمانی مطـرح مـی‌شـوند.
روش شناسی: این پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد که بر روی 80 نفر از معلمان ورزش مرد شهرستان سبزوار انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش معنوی فرهنگی (1388) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودسکاف و همکاران (2000) استفاده شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از آزمون‌های K-S، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گردید.
یافته ها: بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان ورزش ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. هم چنین بین هوش معنوی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی شامل نوع‌دوستی، وجدان کاری، گذشت و فداکاری، فضیلت مدنی و احترام و تکریم ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد هرچه هوش معنوی معلمـان ورزش بالاتر باشد، امکان بروز رفتار شهروندی سازمانی در آن هـا بیشتر است. نتایج بـا یافتـه‌هـای هـارمر (2008)، گارسـیا- زامـور (2003)، موسوی و همکاران (1390) و رضائی و همکاران (1394) همخوانی دارد. بنابراین با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، به اهمیت هوش معنوی به‌عنوان متغیری که تاثیر قابل توجهی بر رفتار شهروندی سازمانی افراد می‌گذارد پی می‌بریم و شایسته است مسئولان و مدیران در جهت ارتقا هوش معنوی معلمان گامی مؤثر بردارند؛ چرا که افراد با هوش معنوی بالاتر دارای مهارت‌های برقراری ارتباطات، درک بین فردی، همدلی و احترام بالایی می باشند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The role of spiritual intelligence on organizational citizenship behavior of sport teachers
Authors
Elham Fesanghari, Javad Fesanghari
Abstract
Introduction: Numerous studies have proved that people will enter the world of occupation with something more than body, mind and emotion. They will transfer their personal talents and their unique spirit. It seems that schools and educational organizations need to have more intelligent staff and teachers in order to enable them to do their jobs more effective. Today, educational institutes need teachers who behave voluntarily and attempt to help the success of the school (1). This kind of behavior which is beyond formal expectations, but is essential for the survival of the organization can be considered as organizational citizenship behavior (2).
Methodology: The present study was a field research using correlation test which has done on 80 male sport teachers in Sabzevar city. Spiritual Intelligence questionnaire developed by Farhangi (2009), and Organizational Citizenship Behavior questionnaire developed by Podsakoff et al (2000) were used. Analyses were conducted using K-S, Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression.
Results: There is a positive significant relation between spiritual intelligence and organizational citizenship behavior. Therefore, the results of present study showed that spiritual intelligence has positive effect on organizational citizenship behavior’s components include altruism, work conscience, devotion and sacrifice, civil virtue, respect.
Discussion: The results showed that the more the spiritual intelligence of the sport teachers are, the more it is possible to express organizational citizenship behavior. The result is in consistent with some preceding studies included Harmer (2008), Garsia & Zamur (2003), Mousavi et al (2011) and Rezaee et al (2015). The results of this research will indicate the importance of spiritual intelligence as a variable which affects organizational citizenship behavior. Therefore, it is crucial for managers and authorities to try to help the promotion of teachers’ spiritual intelligence. Because people with higher spiritual intelligence are better in communication skills, interpersonal understanding, empathy and respect.
Keywords
Spiritual Intelligence, Organizational Citizenship Behavior, Sport Teacher