تأثیر هفت روز مکمل سازی بتاآلانین بر میزان PH و لاکتات خون در کشتی گیران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.336
نویسندگان
1دانشیار فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
مقدمه: ورزش کشتی یک فعالیت عمدتاً بی‌هوازی می‌باشد که در مسابقه میزان اسید‌لاکتیک به فراتر از آستانه لاکتات می‌رسد و باعث کاهش PH و افت عملکرد کشتی‌گیر می‌شود. مکمل بتاآلانین با افزایش سطوح کارنوزین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد بافری درون‌سلولی در عضلات، در بافر کردن یون هیدروژن ناشی از تولید اسیدلاکتیک نقش دارد. در همین راستا، برخی تحقیقات نشان می‌دهند مکمل سازی مزمن بتا‌آلانین باعث افزایش سطح کارنوزین عضلانی و کاهش تولید لاکتات در ورزش‌های شدید می‌شود. ازاین‌رو، مطالعه حاضر باهدف بررسی تأثیر هفت‌روزه مکمل سازی بتاآلانین بر PH و لاکتات خون در کشتی‌گیران انجام پذیرفت.
روش‌شناسی: 20 کشتی‌گیر (23 تا 28 ساله) با وزن (12/24± 73/19 کیلوگرم) به‌صورت تصادفی در دو گروه مکمل (10 نفر) و دارونما (10 نفر) قرار گرفتند. بعد از آزمون اول گروه مکمل به مدت هفت روز ( kg/d 0/06) بتاآلانین و گروه دارونما به همان مقدار مالتودکسترین دریافت کردند. چهار مرحله خون‌گیری قبل و بعد از هر آزمون آمادگی جسمانی ویژه کشتی از شرکت‌کنندگان به عمل آمد. شاخص‌های خونی لاکتات و PH، قبل و بعد از هر آزمون موردبررسی قرار گرفت. این تحقیق به‌صورت دوسویه کور انجام گرفت. از تحلیل واریانس در اندازه‌گیری‌های مکرر برای بررسی داده‌ها و در صورت مشخص شدن تفاوت از آزمون تعقیبی بونفرونی (در سطح معنی‌داری 0/05) استفاده شد.
یافته ها: بتاآلانین باعث کاهش لاکتات در گروه مکمل شد (0/05˂P). ولی تفاوت معنی‌داری در بین گروه‌ها در شاخص‌ PH دیده نشد (0/05<P).
بحث و نتیجه‌گیری: مکمل سازی هفت‌روزه‌ی بتاآلانین باعث کاهش معنی‌داری در لاکتات بعد از آزمون دوم در گروه مکمل نسبت به گروه دارونما می‌شود که همسو با یافته‌های هیل و همکاران (2007) و نادری و همکاران (2016) می‌باشد. بااین‌حال با کاهش معنی‌دار در لاکتات، تغییر معنی‌دار در سطح PH خون دیده نشد. احتمالاً میزان کاهش لاکتات در گروه مکمل به‌اندازه‌ای نبوده است که بتواند تفاوت معنی‌داری در سطح PH ایجاد نماید.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of seven days beta-alanine supplementation on blood lactate and PH at wrestlers
Authors
Ramin Amir Sasan, Vahid Sari Saraf, Ahmad Motab, Mohamad Jaberi Rafi
Abstract
Introduction: Wrestling is an anaerobic activity, in competition lactic acid increases above lactate threshold and this decreases PH and performance of wrestlers. Beta-alanine supplementation increases carnosine levels, as one of the major intra-cellular buffer materials, in muscle has a major role in buffering hydrogen ions. Some studies have shown that chronic beta-alanine supplementation increases muscle carnosine levels and reduces lactate production in strenuous sports. Therefore, this study investigates the effect of beta-alanine supplementation on PH and blood lactate in wrestlers.
Methodology: 20 wrestlers (23 to 28 years old), weight (73.19 ± 24.12 kg) were randomly divided into two groups: supplement (n=10) or placebo (n=10) groups. After the first test, supplement group consumed beta-alanine (0.06 kg/d) for seven days and the placebo group received the same amount of maltodextrin. Blood samples were collected before and after wrestling physical fitness test four times. Blood lactate and PH, were evaluated before and after each test. This was a double-blind research. For data analyze, repeated measures analysis of variance and for determining differences, Bon-ferroni post hoc test was used at the significance level of 0.05.
Results: Beta-Alanine decreases lactate in supplement group, but there was no significant differences between groups in PH level.
Discussion: Seven days beta-alanine supplementation decreases significantly lactate level in supplement group compared to placebo group after second test. These results are the same with the findings of Hill and et al (2007) and Naderi and et al (2016). However, there was no significant change in blood PH level with a significant decrease in lactate. Probably the reduction of lactate in the supplement was not enough to make a significant difference in PH levels.
Keywords
Beta-alanine, PH, lactate, Wrestlers