اثر جنسیت و دست برتری بر قابلیت تصویر سازی ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.337
نویسندگان
1دانشجو کارشناسی ارشد،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران ، ایران
2استاد رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران
چکیده
مقدمه: مهارتهای روانی به ویژگیهای ذاتی یا آموخته ورزشکار اطلاق میشود که موفقیت او را ممکن یا محتمل میسازد. از جلمه این روشهای روانی تصویرسازی ورزشی میباشد. تصویرسازی را میتوان استفاده از همه حواس برای بازسازی یا ساخت تجربهای در ذهن تعریف کرد. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر جنسیت و دست برتری بر قابلیت تصویرسازی ورزشی انجام شد.
روش شناسی: روش مطالعه تحقیق از نوع توصیفی بود. 60 دانشجوی فعال ورزشی (32 دختر و 28 پسر) با میانگین سنی (4.04 ± 21.83) از بین دانشجویان فعال ورزشی دانشگاه مازندران به صورت تصادفی انتخاب شدند، برای سنجش دست برتری از پرسشنامه ادینبورگ و برای سنجش تصویرسازی ورزشی از پرسشنامه SIQ (در 5 خرده آزمون) با استفاده از تحلیل نرم افزار SPSS در سطح معناداری (0/05≥P) انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس دو طرفه حاکی از آن است که در تصویرسازی مهارت خاص، استراژیها، تسلط برحوزه رقابت و تصویرسازی احساسات مرتبط با رقابت ورزشی، اثر جنسیت و دست برتری و همچنین تاثیر متقابل آنها معنادار نبود. همچنین اگرچه اثر جنسیت در خرده آزمون تصویرسازی هدف معنادار نبود (0/113=p) و لیکن اثر دست برتری(0/01=p) و اثر متقابل جنسیت و دست برتری بر آن معنادار بود (0/49=p).
بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان میدهد که اثر جنسیت و دست برتری بر مهارت تصویرسازی ورزشی دانشجویان فعال تاثیر چندانی ندارد و تنها در یک خرده آزمون (تصویرسازی هدف) اثر دست برتری معنادار بود. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن جنسیت، افراد چپ برتر میانگین تصویرسازی هدف بالاتری نسبت به دانشجویان راست برتر داشتند. لذا با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق مبنی بر عدم معناداری اثر جنسیت و دست برتری بر قابلیت تصویرسازی ورزشی، میطلبد که تحقیقات بیشتر و گسترده تری در این زمینه و بر جوامع مختلف صورت گیرد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of gender and handedness on the Sport imagery ability
Authors
Fatemeh Puramini Pirjel, Zahra Salman
Abstract
Introduction: Mental skills refer to innate or learned characteristics (features) of an athlete that make his/her success possible. One of this mental methods is imagery ability. Imagery ability can be defined as the use of all senses to reconstitute or build on experience in mind. Therefore, this study aims to investigate the effects of gender and handedness on the sport imagery ability.
Methodology: The study was a descriptive one. 60 active sport students (32 females and 28 males) with the mean age (21.83 ±4.04) of active sport students of Mazandaran to measure the Edinburgh handedness questionnaire and for measure sports imagery questionnaire to SIQ (in 5 sub-tests) using SPSS software analysis at a significance level (p<0.05) was performed.
Results: Two-way analysis of variance indicated that cognitive specific imagery, cognitive general imagery, motivational general-mastery imagery, motivational general-arousal imagery the effect of gender and handedness as well as their interaction were not significant. Although there was no significant effect of gender on the motivational specific imagery (P =0.113), the effect of handedness (P = 0.01) and gender and the interaction between gender and handedness were not significant (P =0.49).
Discussion: The findings of this study indicate that the effect of gender and handedness of skill sport imagery active students will have little impact and only one subtest (motivational specific imagery) the effect was significantly superior. In other words, regardless of gender, the top left students had better results in average motivational specific imagery than top right students. Considering the results of this research based on the lack of a significant effect of gender and handedness on the sports imagery, requires further and wider investigation to be done in this field and through different communities.
Keywords
Sports imagery, Left edge, Right edge, Gender, Active sports