تأثیر تکلیف دوگانه و وزن بدن با دستکاری اطلاعات بینایی بر کنترل پاسچر مردان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.339
نویسندگان
1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
2کارشناس ارشد علوم ورزشی، گرایش رفتار حرکتی، اداره آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویر احمد، یاسوج
چکیده
مقدمه: پایداری پاسچر از تقابل و بر هم کنش شخص، تکلیف و محیط ناشی می‌شود و به عنوان فرایندی تعریف می‌شود که در آن سیستم عصبی مرکزی الگوهای عضلانی لازم برای تعدیل رابطه بین مرکز جرم و سطح حمایت را تولید می‌کند. در افراد سالم محدودیت‌های پایداری پاسچر از طریق عوامل مکانیکی شامل شاخص‌های فردی و محیطی به وجود می‌آید، بنابراین ممکن است خصوصیات فیزیکی بدن بر ثبات پاسچر اثر بگذارد. افزایش توده بدن می‌تواند تأثیرات منفی بر روی بسیاری از فعالیت‌های روزمره زندگی، از جمله کنترل ثبات پاسچر و جابجایی بگذارد. هدف از تحقیق حاضر مطالعة تأثیر اضافه وزن و چاقی بر کنترل پاسچر مردان (میانگین سنی 2/63± 21/4) با استفاده از رویکرد تکلیف دوگانه و دستکاری بینایی بود.
روش‌شناسی: بدین منظور جابجایی قدامی‌خلفی، میانی- جانبی و سرعت جابجایی مرکز فشار 25 نفر چاق (BMI ≥30kg / m2) نفر دارای اضافه وزن (25 ≥ BMI ≥ 30kg / m2) و 25 نفر (18 ≥ BMI ≥ 25kg / m2) با وزن نرمال در چهار شرایط مختلف حسی شامل 1) چشمان باز و بدون تکلیف ثانویه 2) چشمان باز با تکلیف ثانویه 3) چشمان بسته و بدون تکلیف ثانویه 4) چشمان بسته با تکلیف ثانویه طی سه کوشش 30 ثانیه‌ای با فاصلة 5 دقیقه استراحت بین کوشش‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افراد دارای اضافه وزن نسبت به افراد عادی و افراد چاق نسبت به دو گروه دیگر در هر چهار شرایط مورد مطالعه پژوهش نوسان بیشتری در مرکز فشار خود داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق مبنی بر نوسان بیشتر افراد دارای اضافه وزن و چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی با نتایج تحقیقات کارنیرو (2012) و منگونی (2011) همخوان است ولی با نتایج تحقیق دیهوند (2011) در تضاد است. آزمودنی‌های تحقیق دیهوند را کودکان 9-7 و 12-10 سال تشکیل می‌دادند. از آنجا که کنترل پاسچر در طول دوران کودکی به صورت مرکزی کنترل می‌شود و در حالی که کودک به بزرگسال تبدیل می‌شود، به نحوی خودکار می‌شود و پاسخ‌های قامتی کودکان تقریباً در سن 10-9 سالگی مشابه بزرگسالان می‌شود، به نظر می‌رسد که تفاوت های ناشی از خصوصیت فردی بودن فرایند رشد تغییر پذیری بین آزمودنی‌ها را افزایش داده و منجر به بروز پاسخ‌های قامتی متفاوت در آزمودنی‌های دیهوند شده و باعث بروز نتایج متناقض با تحقیق حاضر شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of dual task and body weight with manipulation of visual information on postural control in men
Authors
Mehrzad Kharestani, Hasan Baghande, Mahmoud Gholipour
Abstract
Introduction: Postural stability is essential to optimize performance of daily activities. Increase in body mass can have negative effects on many activities of daily life, such as postural control and gate. The purpose of present research was to study the effect of overweight and obesity on postural control by using a dual-task approach and vision manipulation (average of age 21.4±2.63).
Methods: For this purpose, displacement of the anterior - posterior, medial-lateral and velocity of the center of pressure of 25 obese (BMI≥30kg/m2) 25 people overweight (25≥BMI≥30kg/m2) and 25 (18≥BMI≥25kg/m2) with normal weight in four different sensory conditions including 1) open eyes without a secondary task 2) eyes open and secondary task 3) eyes closed without secondary task 4) eyes closed and secondary task during three 30-second efforts with 5 min rest intervals between efforts evaluated.
Results: The results of present research showed that overweight individuals than normal subjects and obese than other groups in all four conditions of the study had greater sway in the own center of pressure.
Conclusion: The results of this study sway more people with overweight and obese than normal-weight people consistent with previous results Carneiro (2012) and Menegoni (2011), but with research results D'Hondt (2011) is in conflict. The Subjects of DHondt's study were children of 7-9 and 10-12 years old. According to that control of posture in duration of childhood contorled based on central process and autonomy and children's responses postural is almost similar to adult at 10-9 years old. It seems that the differences caused by personal attributes of the growth process increases the variability between subjects. The results show the negative impact of overweight on postural control system. The most important role of vision inputs in postural control and it also requires more cognitive resources to modulate the postural changes in obese and overweight people.
Keywords
Postural control, Dual task, Visual information, Obesity, Overweight