تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی TNF-α و اینترلوکین-18 در کودکان دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.34
نویسندگان
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده
مقدمه: اضافه‌وزن و چاقی، دغدغه سلامتی در جوامع مختلف و به ویژه در میان کودکان می‌باشد. بسیاری از بیماری‌های دوران بزرگسالی ریشه‌ در چاقی دوران کودکی و نوجوانی دارند. عامـل نکروزی توموری آلفا (TNF- α) یکـی از سـایتوکاین‌هـای پـیش التهابی است و میزان افـزایش یافتـه آن بـا حالـت التهابی در افراد چـاق همـراه اسـت. اینترلوکین 18 به عنوان عضوی از خانواده IL-1 معرفی شده که قادر به تولید و تحریک اینتر فرون گامـا اسـت. مطالعـات بسیاری تأکید کرده اند که تمرینات ورزشی قادرنـد که این عوامل خطرزا را تعدیل و اصـلاح نماینـد، ولی در زمینه تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سایتوکاین های پیش التهابی در کودکان و نوجوانان چاق تحقیقات کمی صورت گرفته است.
روش شناسی: تعداد 20 پسر دارای اضافه وزن (با میانگین سن 19±12 و شاخص توده بدنی 49±26) به صورت در دسترس انتخاب و طور تصادفی به دو گـروه تمرینـات تنـاوبی با شدت بالا و گـروه کنتـرل تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین به مدت شش هفته و هفته ای سه جلسه تمرینات تناوبی با شدت بالا (10_8 دور دویدن با شدت 90-80% ضربان قلب ذخیره و استراحت فعال به مدت 2 دقیقه) را انجام دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها آماری تی مستقل، تی وابسته و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: ســطوح ســرمی TNF- α و اینترلوکین-18 پس از شش هفته تمرین به طور معنی‌داری کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا باعث کاهش برخی از شاخص های التهابی در کودکان چاق شد. نتایج تحقیقات قبلی نشان میدهد شاخص های التهابی پس از شرکت در فعالیت های ورزشی و کاهش وزن کاهش می یابند. لذا می توان از تمرینات تناوبی با شدت بالا به عنوان یک روش غیر داروئی در درمان یا پیشگیری چاقی در کودکان استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of six week high intensity interval training on the levels of serum TNF-Alpha and Interlokin-18 in overweight children
Authors
Sajjad Mobaseri Mobarakabad, Bager Javadpur, Bahman Ebrahimi
Abstract
Introduction: Overweight and fatness are health distress in different societies and especially among children. A lot of adulthood diseases rooted in childhood and adolescence fatness. The Fault Necrotic Tumor-Alfa (TFN_a) is one of the pre- inflammatory cytokines and the increased measure of which goes with the inflammatory condition among fat people. IL-18 is introduced as the member of IL-1 family that it can produce and instigate Gama Interferon. Many studies emphasize that training are able to modify and correct these risky elements but there are not enough researches about the effect of alternative training with high intensity on cytokines pre- inflammatory among fat teenagers and children.
Methodology: 20 overweigh children (the average age of 12±19 and Body Mass Index of 26±49) were chosen on availability and were divided randomly into two groups of periodic training with high intensity controlling group. The samples of the training group did periodic training with high intensity in six weeks of three sessions (8-10 circle running with the intensity of 0.080-90 reserved heartbeat and active rest for 2 minutes). We used t- dependent and t-independent statistical methods and Pearson correlation in significant level (P≤0.05) to analyze the data.
Results: The levels of serum TNF-a and Interlokin-18 decreased strikingly after six weeks of training (P≤0.05).
Discussion: Six weeks of periodic training with high intensity causes some of the inflammatory indexes to decrease in fat children. Previous studies indicate that this indexes decrease by participating in sports and losing weight. So one can use the periodic training with high intensity as a way of non-pharmaceutical method to cure and prevent fatness in children.
Keywords
Interleukin (IL)-18, Obesity, High intensity interval training