تأثیر تمرینات مونته سوری بر کارکردهای حسی- حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.341
کد مقاله : 3244-10THCONF
نویسندگان
1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
2دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
مقدمه: کم توانی ذهنی یکی از ناهنجاریهای ادراکی- حرکتی دوران رشد است و بطور مشخص به افرادی اطلاق می شود که در سازوکارهای شناختی و مهارت های حسی و حرکتی نقص دارند. این کودکان به سبب مشکلاتی که در رشد شناختی و روانی- حرکتی دارند، در توانایهای ادراکی – حرکتی که مستلزم یکپارچه سازی اطلاعات محیطی و تصمیم گیری برای اجرای یک عمل ویژه است،عملکرد ضعیفی دارند.با توجه به تاثیر عوامل محیطی بر جنبه های مختلف شناختی و حرکتی، این پژوهش با هدف تاثیر تمرینات مونته سوری بر کارکردهای حسی- حرکتی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام شد.
روش شناسی: دراین پژوهش نیمه تجربی ،24 پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر با دامنه سنی 1/2±9 بصورت نمونه گیری در دسترس از شهرستان مریوان انتخاب شدند. سپس نمونه ها بر اساس نمرات پیش آزمون و بهره هوشی در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. برای سنجش کارکردهای حسی- حرکتی از آزمون عصب- روانشناختی کانرز استفاده شد،گروه تجربی تمرینات مونته سوری را طی 18 جلسه و هرجلسه 30 دقیقه انجام دادند،سپس پس آزمون بعمل آمد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و تی وابسته استفاده شد.
یافته ها: نتایج تفاوت معناداری را بین گروه تجربی و کنترل در پس آزمون نشان داد، بطوری که گروه تجربی در پس آزمون پیشرفت معناداری داشت (p= 0/004).
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به اینکه کودکان دارای ناتوانی ذهنی با محدودیت‌‌های مختلفی در رشد اجتماعی، شناختی، ادراکی و حرکتی روبه رو هستند درنتیجه توجه به نیاز های این کودکان ونیز فراهم سازی محیطی مناسب برای ایجاد فرصت‌های تجربه و تمرین می‌تواند بر رشد این کودکان تأثیر مثبتی داشته باشد. در واقع امکانات کافی، تجهیزات، زمان و تشویق برای رشد مهارتهای حرکتی خصوصا در کودکان با نیاز های ویژه، حیاتی اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of Montessori trains on sensory-motor functions educable mentally retarded children
Authors
Hasan Baghande, Mehrzad Kharestani, Mrayam Afravi
Abstract
Introduction: Mental retardation is a developmental perceptual-motor abnormalities and, in particular, refers to people who have defects in the mechanisms of cognitive and sensory motor skills. These children may have difficulties in cognitive and psycho-motor development in perceptual-motor abilities that would require integration of environmental information and the decision to carry out a special operation, are weak. Regarding the effect of environmental factors on various aspects of cognitive and motor, the aim of this study was to evaluate the effects of Montessori train on sensory-motor functions of educable mentally retarded children.
Methodology: In this semi-experimental research we simply chose 20 old women in Mariwan and then we divided the samples according to pretest into control and experimental group purposefully. To asses dynamic balance we used star ambulation test and the experimental group worked on disturbing practices with cognitive assignments (tasks) for 16 sessions and each session was about 30 minutes, and afterwards post test was done and the data were analyzed and for analysis of data we used dependent T and independent T tests.
Results: there were different and significant results between control and experimental groups in a way that the experimental group had a significant development after post test (P =0/003).
Discussion: Regarding to children with mental retardation with various limitations in social, cognitive, perceptual and motor development which are facing with, according to pay attention to the needs of the children and also to provide a suitable environment to create opportunities for experience and training can have a positive effect on the growth of these children. In fact, adequate facilities, equipment, time and encouragement are crucial for the development of motor skills especially in children with special needs.
Keywords
Montessori trains, Sensory-motor functions, Mental retardation