بررسی و مقایسه سازگاری‌های فیزیولوژیکی عضلات بازیکنان والیبال دختر به دنبال شش هفته تمرین مقاومتی با سه روش باردهی مختلف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.342
کد مقاله : 3247-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی،دبیر تربیت بدنی
2عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
مقدمه: از آنجایی که تمرین مقاومتی یکی از بخش‌های اصلی برنامه تمرینی تمام رشته های ورزشی را تشکیل می‌دهد و کسب موفقیت در میادین ورزشی مرهون بکارگیری بهترین روش است. در رشته والیبال نیز به دلیل اهمیت کارکردهای قدرت بیشینه از جمله توان انفجاری، استقامت عضلانی، تمرینات مقاومتی تجویز می‌شود. پژوهش‌هایی مختلفی از دیرباز در پی فراهم نمودن رهنمودهایی برای مربیان و ورزشکاران هستند تا بتوانند به آن‌ها در انتخاب بهترین روش یاری برسانند. در پژوهش حاضر نیز برخی از پاسخ‌های فیزیولوژیکی بازیکنان به شش هفته تمرین مقاومتی با سه الگوی باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است تا بتوان بهترین الگوی تمرینات را شناسایی کرد.
روش شناسی: تحقیق حاضر نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. 22 دختر والیبالیست به مدت شش هفته در سه گروه تمرین و یک گروه کنترل در پژوهش شرکت کردند. پروتکل تمرینی در هفت ایستگاه اجرا شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از SPSS 22 آزمون‌های آنالیز واریانس یکراهه و شاپیرویلک در سطح معناداری 0/05 اجرا شدند، اندازه اثر تمرین نیز با مربع اتا محاسبه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد به دنبال شش هفته تمرین مقاومتی، قدرت بیشینه، توان انفجاری و استقامت عضلانی هر سه گروه تمرین بطور معناداری بهبود یافته‌اند. عوامل آنتروپومتریکی تغییر معناداری نداشتند. مقایسه داده‌های سه گروه تمرین نشان داد الگوی باردهی هرمی دوگانه مناسبترین الگو در توسعه قدرت بیشینه این آزمودنی‌ها بود. همچنین، هر سه الگو توسعه مشابهی در توان انفجاری ایجاد کرده‌اند. افزایش استقامت عضلانی آزمودنی‌ها در ناحیه شکم از نظر آماری معنادار نبود، ولی استقامت عضلات کمربند شانه‌ای در گروه هرمی معکوس و هرمی دوگانه بطور معناداری بهبود یافته بود.
بحث و نتیجه گیری: معنادار نبودن تغییرات استقامت عضلانی در ناحیه شکم می‌تواند به این دلیل باشدکه حرکات تمرینی تحقیق حاضر بیشتر در ناحیه عضلات بازو و پا بودند و حرکتی برای درگیرساختن عضلات شکم ارائه نشده بود. در بررسی علت توسعه بهتر قدرت با دو الگوی هرمی دوگانه و هرمی معکوس، رونی و همکاران (1994) بیان کردند، ورزشکار در وضعیت خستگی، برای حفظ قدرت خود ناچار واحدهای حرکتی بیشتری به کار می‌گیرد و در نتیجه در ادامه فعالیت این تحریکات موجب توسعه قدرت می‌شوند که چنین وضعیتی در الگوی باردهی هرمی دوگانه و معکوس مشاهده می‌شود. بطور کلی به نظر می‌رسد به ترتیب الگوی هرمی دوگانه، هرمی معکوس و هرمی در توسعه قدرت بیشینه، استقامت عضلانی و توان انفجاری بازیکنان والیبال دختر موثر باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Examining and comparing the physiological adaptations in female volleyball players after six week resistance training. With regard to three different loading patterns
Authors
Samira Rahro Zargar, Dr Marefat SiahKouhian
Abstract
Introduction: Since resistance training is the building block of training programs in the entire sports field, and flourishing in this domain to much extend depends on applying the best strategy. In volleyball, Due to the prominent role of maximum strength's functions such as explosive power and muscular endurance resistance training is recommended too. Up to the date, many researches have been conducted in this area in order to shed more light on instructors' way and sportsmen in applying the best strategies. In the current study some of the physiological responses to 6 weeks of resistance training with three different loading patterns: pyramid, reverse pyramid, and double pyramid has been studied in order to specify the suitable loading pattern.
Methodology: This study was quasi-experimental in nature, which had pretest and post test with a control group. 22 female volleyball players, including 3 experimental and one control group had been participated in this study. After 6 weeks treatment, the one- way ANOVA and LSD were run on obtained date with the alpha level r=0.05. Also, the Eta square was used to measure the effect size.
Results: The findings revealed that after six weeks of resistance training, the maximal strength, explosive power, and muscular endurance have improved in the all three experimental groups. But, the anthropometric factors didn't change. The comparison of the obtained data revealed that double pyramid is the most suitable pattern in improving the maximal strength of the subjects. Also all patterns made similar increment in explosive power. Muscular endurance increment at abdominal area was not significant, but achievement muscular endurance of shoulder belt in reverse pyramid and double pyramid groups was consistent.
Discussion: The inconsistency in shoulder belt muscular endurance may be in line with the fact that the focus of training exercises was on arm and leg muscle and challenging the shoulder belt muscles were ignored. In accordance with the superiority of double pyramid loading pattern and reverse pyramid, Rooney et al., (1994) stated that a sportsman in fatigue situation for strength preference has to apply more motor units which consequently increase the strength this condition has been observed in double pyramid and reverse pyramid loading pattern. Generally speaking, it seems that double pyramid and reverse pyramid respectively, has positive effects on examined factors in female volleyball players.
Keywords
Resistance training, Pyramid loading pattern, Reverse pyramid, Double pyramid, Volleyball players