بررسی عوامل شخصی بازدارنده و عوامل مدیریتی تسهیل کننده شرکت دانشجویان دختر در فعالیت های ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.343
نویسندگان
1دانشگاه ازاد سنندج
2سنندج دانشگاه ازاد سنندج
چکیده
مقدمه: ورزش یکی از فعالیت‌های مهم انسانی است که در دوران جدید، به دلیل گستردگی و فراگیری، به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده و انجام آن یکی از ضرورت‌های زندگی محسوب می‌شود. همچنین مشارکت منظم و برنامه‌ریزی شده باعث می‌شود تا ویژگی‌های مهمی همچون عزت نفس، اعتماد و اطمینان و مناسبات اجتماعی بهبود یافته و وضعیت روانی افراد برای انجام کار و وظیفه ارتقا یابد.
روش شناسی: هدف از پژوهش حاظر بررسی عوامل شخصی بازدارنده و عوامل مدیریتی تسهیل کننده شرکت دانشجویان دختر دانشگاه رازی کرمانشاه در فعالیت‌های ورزشی می‌باشد. تحقیق از نوع توصیفی و از شاخة تحقیقات میدانی است. جامعة آماری پژوهش، کلیة دانشجویان دختر دانشگاه رازی کرمانشاه که برابر 372 نفر بود. ابزارجمع‌آوری داده‌ها در تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سوالات مربوط به عوامل بازدارنده و عوامل تسهیل کننده استفاده شد. عوامل تسهیل کننده شامل 23 سوال بود که در حیطه مدیریتی (7سوال) بود. سوالات عوامل بازدارنده شامل 39 سوال بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون فریدمن جهت شناسایی و رتبه بندی سوالات استفاده شد. نتایج داد که بین عوامل شخصی بازدارنده از ورزش، اواویت داشتن مسائل درسی با رتبه 3/72 مهم‌ترین عامل شخصی بازدارنده از ورزش می‌باشد و نداشتن توانایی و مهارت کافی با رتبه 3/44 در رده آخر عوامل شخصی بازدارنده از ورزش می‌باشد
یافته ها: نتایج نشان داد که در حیطه مدیریتی گزینه همکاری مدرسه برای کلاس‌های فوق برنامه بالاترین رتبه را دارا می‌باشد و گزینه ایمنی در کلاس‌های ورزشی در حیطه مدیریتی کم‌ترین رتبه را در عوامل تسهیل کننده شرکت دختران دانشجو در فعالیت‌های ورزشی دارا می‌باشند.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین بر اساس یافته‌های این تحقیق به نظر می‌رسد اهمیت دادن به ورزش به اندازه سایر امور دیگر از اقداماتی است که باید به آن بسیار توجه نمود و اهمیت این موضوع را به دختران دانشجو آموزش داد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of exercise on quality of life in the park recreational sport participation motivation West Country with model
Authors
Zahra Koshtmand, Shermin Kherghe Poosh, Sahar Sarahiyan
Abstract
Introduction : Exercise is one of the main human activity in modern times, due to widespread and pervasive, has become a social institution and is one of the necessities of life for numerous. The regular participation of important characteristics such as self-esteem programmed makes the so-confidence and improved social relations and people to work, improve mental status.
Methodology: The aim of the present study examined personal factors hindering and facilitating factors of student participation in sport activities is the daughter of Razi University in Kermanshah. The research is descriptive and field investigations branch. Sample of this study, female students of Razi University in Kermanshah to 372 people. Abzarbayjan data in a study questionnaire consisted of questions related to barriers and facilitating factors were used. Facilitators included 23 questions in management (7 items). Questions, 39 questions were inhibiting factors. To analyze the data, Friedman test was used to identify and rank the questions. ‌Bashd and lack of ability and skills with 44.3 rank last in the category of personal factors hindering the exercise was to
Results The results showed that cooperation in the field of school management options for extracurricular classes have the highest rating. Sports classes in management and safety options with the least rating in the factors facilitating girls' participation in sport activities have an important loss of students.
Discussion: Therefore, based on these findings seem to care about the sport as much as other matters of measures That we have to be very attentive and the importance of this subject to be taught female students.
Keywords
Personal factors, Barriers, facilitating management