تبیین اثر قدرت اجتماعی مشروعیت برند بر اشتیاق به خرید از برندهای داخلی و خارجی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.345
کد مقاله : 3255-10THCONF
نویسندگان
1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ایران
2استاد دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: قدرت اجتماعی مشروعیت برند بر توانایی برند در تأثیرگذاری بر رفتار مصرف‌کننده از طریق سهم بازار، شهرت و قدمتش در صنعت مربوطه تأکید دارد. لذا این تحقیق به دنبال آن است که با بررسی وضعیت قدرت اجتماعی مشروعیت برندهای ورزشی داخلی و خارجی تاثیر آن را براشتیاق به این دو نوع برند بسنجد.
روش شناسی: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است و ازلحاظ روش توصیفی- تحلیلی است و به‌صورت میدانی اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بسکتبالیستان استان آذربایجان غربی است و بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 341 نفر انتخاب‌شده‌اند. ابزارهای اندازه‌گیری، پرسشنامه‌ی قدرت اجتماعی برند (حیدر زاده و همکاران، ۱۳۸۹٫) و همچنین از پرسشنامه اشتیاق به خرید (میثال ۱۹۹۵٫) استفاده‌شده است. در نهایت پس از حصول اطمینان از نرمال بودن داده ها، با استفاده از همبستگی پیرسون فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که قدرت اجتماعی مشروعیت برند های داخلی با میانگین 11/5 در سطح پایین تری نسبت به قدرت اجتماعی مشروعیت برندهای خارجی با میانگین 16/1 قرار دارند. اما برخلاف انتظار قدرت اجتماعی مشروعیت برندهای خارجی براشتیاق به خرید از برندهای خارجی تاثیر معناداری ندارد(r=-0/16) اما قدرت اجتماعی مشروعیت برندهای داخلی تأثیر معناداری بر اشتیاق به خرید از برندهای داخلی دارد(r=0/54).
بحث و نتیجه گیری: بنابراین قدرتمندی برند متغیری با فضای تعریفی گسترده بود که تعامل استراتژی‌های بازاریابی و ادراک مشتریان را نشان می‌دهد این تعامل تحت تأثیر عوامل زیادی نظیر عوامل اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است. برای نظام اقتصادی و سیاسی ایران که فرآیند خصوصی‌سازی و شکل‌دهی به بازارهای رقابتی را در حال یادگیری، و مقدمات اولیه ارتباط صحیح با تجارت جهانی را در حال برنامه‌ریزی دارد، مهم است که نظریه‌ها و مدیریت برند را بررسی نموده تا فرایند ساخت و قدرت بخشی برند را برای ورود به عرصه رقابت جهانی مدنظر قرار دهد .بنابراین همواره باید در تلاش بود با مدیریت برندینگ مناسب در ایجاد برندی که بتواند در طولانی‌مدت ذهن مصرف‌کنندگان را به خود جلب کند تلاش کرد. درواقع ایجاد شهرت و کسب سهم عظیمی از بازار امری بلندت مدت می‌باشد که لازمه آن برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه است که بتواند برای سال‌های متمادی به حفظ ارزش و ویژگی‌های خود گام بردارد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Exploring the social power of the legitimacy of the brand's passion for the purchase of domestic and foreign brands
Authors
Saeede Fatah Modares, Mirhossein Seyed Ameri
Abstract
Introduction: Brand’s legitimacy social power, it emphasizes on the ability to influence consumer behavior through the brand's market share, fame and antiquity in the related industry. So, the aim of current study was to investigate the effect of brands’ social power on the desire of international athletes.
Methodology: The study was functional, objectively and it was descriptive –analytical in terms of the method which has been executed in the field. The study population is consisted of all national athletes in Western Azerbaijan province. 341 individuals were selected using cluster random sampling method according to Morgan table. The main study tools were the brand social power questionnaire and desire to purchase questionnaire. Finally, after ensuring the normality of the data, hypotheses were examined using Pearson's correlation
Results: Analysis of the data showed that domestic brands legitimacy of social power with an average of 11.5 in a lower level compared to foreign brands, with an average of 16.1, with the power of social legitimacy. But on the contrary to the expectations of social power on the legitimacy of international brands eager to buy foreign brands had no significant effect. But the power of social legitimacy had significant effect on willingness to buy domestic brands.
Discussion: So powerful are the variable that interacts with the atmosphere of a wide definition of marketing strategies and customer perception shows this interaction affected by many factors such as economy, culture and politic. For a political and economic system of the privatization process and shaping, competitive markets are learning, and preliminary planning is the proper relationship with global trade. It is important to examine the theories and brand management to the manufacturing process and the strength of the brand to enter the global competition consider. Always was trying to manage to brand in building a brand that tried to attract consumers in the long mind. In fact, building a reputation and a huge share of the market is a long-term issue that requires careful planning in this area for many years to be able to take steps to preserve the value of their properties.
Keywords
Social power of the legitimacy, Brand's passion