مطالعه تطبیقی ودیریت فروش بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی و ارائه الگو برای ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.348
کد مقاله : 3260-10THCONF
نویسندگان
1کارمند وزارت ورزش
2دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه الزهرا
چکیده
مقدمه:در سازمان های ورزشی، بلیط فروشی بیشترین درآمد زایی را بهمراه داردو توجه مسئولین بر روی شیوه های نوین فروش بلیط می باشد در این مطالعه تلاش شده تا با بررسی چگونگی مدیریت فروش بلیط در کشور های منتخب دنیا و در نظر گرفتن رویدادهای ورزشی مانند بازی های المپیک الگویی مناسب برای ورزش ایران ارائه گردد.
روش شناسی : این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و توصیفی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات و بررسی صحت و سقم آنها از کنترل چند جانبه ای به روش ترکیبی گروه متمرکز و الگوبرداری تطبیقی استفاده شد. جامعه آماری ،کلیه کشورهای سراسر دنیا و نمونه آماری عبارت بودند از 10 کشور منتخب که بیشترین میزان مدال آوری و میزبانی را در رویدادهای مهم داشته اند.این کشورها عبارتند از: ا آمریکا، انگستان، استرالیا، چین، کره جنوبی، فنلاند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایران.
یافته ها: در کشورهای منتخب دنیا از شیوه های مختلفی جهت مدیریت، تهیه و توزیع بلیط رویدادهای ورزشی استفاده شد که هر یک از این روش ها ، دستاوردهای گوناگونی را بهمراه داشته اند نظیر جلوگیری از ایجاد بازار سیاه، کنترل و امنیت تماشاچیان، احترام به شأن تماشاچیان، ایمنی رویداد، درآمدزایی و سایرمزایای مطرح شده . با توجه به یافته‌ها، الگویی متناسب با وضعیت موجود در ایران جهت مدیریت فروش بلیط ارائه گردید.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از بررسی کشور های تحت مطالعه و شیوه های مختلف فروش بلیت و نیز شرایط موجود در کشور الگویی ارائه شد که به ترتیب اولویت در برنامه های کوتاه مدت شامل تحقیقات بازاریابی-تبلیغ و فروش بلیط از طریق موبایل-بسته های بلیط مخصوص هواداران-بسته های بلیط انعطاف پذیر فصل ، برنامه میان مدت شامل بلیت خودکار و برون سپاری و برنامه بلند مدت شامل کنترل سهمیه و پردازش آنی و بلیت هوشمند با استفاده از شبکه ادهاک می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparative study of ticket sales management in mega sport events and offering a pattern for Iran
Authors
Leila Zakizade, Nahid Atghiya
Abstract
Introduction: In sport organizations, ticketing has the most revenue and the attention of organizing officials is on the new methods for ticket sales. This study tries to consider the ticketing management in the selected countries in the world and among mega sport events like Olympic games in order to offer a suitable pattern for Iran.
Methodology: Based on the objectives, this research is applied and qualitative research. For gathering information and considering the correctness, multiple controls by mixed method consisting focus group and bench-marking is used. Statistic population is all countries around the world and the sample is 10 selected countries which have had the most medals and hosting in the major events. These countries are as follow: United States of America, England, China, South Korea, Australia, Finland, Canada, Qatar, Germany, Turkey and Iran.
Results: In the selected countries, different methods of ticket sales, distribution and management were used and each of these methods had different achievements such as preventing black market, spectator security and control, respecting spectator’s dignity, event security, moneymaking and other benefits. According to the research results, a suitable pattern was offered regarding Iran statute qua in order to have ticket sales management.
Discussion: Based on the results and different ticket sales management as well as Iran sport condition, a pattern is offered which is consisted of short-term planning including marketing research, advertisement and ticket sales by cell number, special fan packages, season ticket package, medium-term planning including automated ticket and outsourcing and long term planning including Quota control ticketing system as well as digital and multiple ticket by Ad Hock network .
Keywords
Comparative study, Ticket sales, Sport mega events, Bench-marking