رابطه بین عملکرد تعادلی بامهارتهای بینایی منتخب ورزشکاران و غیر ورزشکاران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.349
کد مقاله : 3261-10THCONF
نویسندگان
1دبیر.اموزش وپرورش
2مربی/شهرداری
3استادیار/دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
مقدمه: تشخیص متغیرهایی که بر عملکرد فرد موثر هستند می توانند اطلاعات ارزشمندی را برای مربیان، بازیکنان و مطالعات علمی فراهم کنند. عوامل مختلف و بسیاری براجرای بهتر فرد ورزشکار تاثیر گذارند که تعادل از جمله این عوامل می باشد(دولت خواه، 1390). با توجه به اینکه مطالعات بسیار اندکی، مهارتهای بینایی و عملکرد تعادلی ورزشکاران و غیر ورزشکاران را مورد بررسی قرار داده اند، لذا محقق در صدد پاسخگویی به این سوال است : آیا رابطه ای بین مولفه های منتخب بینایی با عملکرد تعادلی ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود دارد؟
روش شناسی: پژوهش از نوع علی مقایسه ای و همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران (زن ومرد) رشته های ورزشی منتخب عضو تیم های خراسان رضوی (1392) بود (89 نفر). نمونه های غیر ورزشکار از میان افراد غیر ورزشکار واجد شرایط که در رشته ورزشی خاصی فعالیت سازمان دار نداشتند به صورت تصادفی انتخاب شدند (65 نفر). تست هایی بینایی شامل : تیزبینی ایستا، ادراک عمق، تقارب، تطابق، حساسیت کنتراست و آگاهی مرکزی– پیرامونی بود. در پایان از آزمودنی ها تست تعادل ایستا و پویا به عمل آمد.
یافته ها: رابطه بین عملکرد تعادلی با مولفه های بینایی ورزشکاران و غیرورزشکاران از طریق ضریب همبستگی پیرسون بررسی و رابطه معنی داری بین متغیرها مشاهده نشد. با توجه به عدم رابطه معنی دار بین شاخص ها به مقایسه آن ها در دو گروه پرداختیم. مقادیر محاسبه شده درهمه مولفه ها نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار بین مولفه های بینایی ورزشکاران با غیر ورزشکاران است. به گونه ای که ورزشکاران در همه مولفه ها نمرات بهتری را کسب کردند.
بحث و نتیجه گیری: بررسی نتایج نشان می دهد رابطه معنی داری بین عملکرد تعادلی با شاخص های بینایی منتخب ورزشکاران و غیر ورزشکاران وجود ندارد به نظر می رسد مقایسه و تعیین روابط هر یک از شاخص ها به تنهایی سبب عدم رابطه معنی دار شده است در حالیکه مهارت بینایی یا دید ورزشی ترکیبی چندگانه و متاثر از متغیرهای بینایی مختلف به طور همزمان بر عملکرد می باشد . یافته ها تفاوت قابل ملاحظه ای بین مهارتهای منتخب بینایی ورزشکاران و غیرورزشکاران نشان داد؛ با توجه به نتایج مطالعات ذکر شده مبنی بر عملکرد بهتر ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران می توان نتیجه گرفت عملکرد بهتر گروه ورزشکار به واسطه هم عوامل وراثتی و هم عوامل تمرینی مرتبط بارشته ورزشی آنها باشد. پیشنهاد می شود مولفه های بینایی به عنوان عوامل پیشگویی عملکرد ورزشی مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between the visual skills and balance performance of athletes and non-athletes
Authors
Sima Ayoobi, Bibi Azam Miri Nejad, Javad Fooladiyan
Abstract
Introduction: Identifying variables that can affect the performance of individuals can provide valuable information for coaches, players and scientific studies. Many different factors affect on the better implementation of athlete among which balance can be named (Dolatkhah, 1390). Given that very few studies have studied skills, vision and balance performance of athletes and non-athletes, so the researchers wanted to answer the question: Is the relationship between the components of vision and balance performance in athletes and non-athletes?
Methodology: The research was comparative and correlative. The population consisted of all athletes (men and women) selected members of sport teams in Khorasan Razavi (1392), respectively (n=89). Among the examples of non-athletes among non-athlete individuals in a particular sport organizations being not eligible were selected randomly (n=65). Sight tests include static visual acuity, depth perception, convergence, adaptation, contrast sensitivity and surrounding-central awareness. At the end of the test subjects were examined by static and dynamic balance test.
Results: The relationship between athletes and non-athletes balance performance with visual components through Pearson Correlation significant relationship was not observed between variables. Due to the lack of a significant relationship between the indexes discussed the comparison of the two groups. All components represent values calculated are significant differences between athletes and non-athletes visual components. So that the athletes got better scores in all components.
Discussion: The results indicate that a significant relationship between balance performance with visual indicators of athletes and non-athletes do not exist. It seems to compare and determine the relationship of each of the index alone is no significant relationship, while the vision skill or multiple compound sport vision are under influence of different visual variables on performance simultaneously. The significant difference between athletes and non-athletes showed the skills of vision. According to the study, results are based on the performance of athletes than non-athletes which can be concluded, performance athletes due to hereditary factors and factors related to their sport. It is recommended that visual components are examined as predictors of athletic performance.
Keywords
Visual skills, Balance performance, Athletes, Non-athletes