پروتکل استعدادیابی بازیکنان فوتبال برای پست‌های مختلف
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.351
کد مقاله : 3264-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دکتری/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2استاد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
مقدمه: تاکنون بررسی‌های گوناگونی جهت تعیین تفاوت‌های پست‌های مختلف فوتبال با یکدیگر انجام شده است. در برخی مطالعات به تفاوت‌های فیزیولوژیکی و ساختار بدنی پرداخته‌ شده است در حالی‌که در برخی دیگر میزان دویدن مقایسه شده است. معتبرترین بررسی‌های انجام گرفته با استفاده از آنالیز حرکات طی بازی انجام شده است. بازیکنان پست‌های مختلف را به لحاظ اجرای 8 حرکت تعیین شده و راستای اجرای آن‌ها بررسی نموده و تمایزهای معنادار بین پست‌ها را تعیین نموده است.
روش شناسی: با استفاده از حرکاتی که به صورت معناداری بین سه پست تمایز ایجاد می‌کردند و جهات قالب اجرای آن‌ها، مجموعه سنجش تدوین شد. این مجموعه شامل اسپرینت، شافل، اسکیپ و دویدن بود. نسبت اجرای حرکات تعیین شده بر طول مسیر و راستای اجرای هر یک از حرکات اثرگذار بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 8 نفر از اعضای یک تیم فوتبال (3/2±30 سال، 3/6±74 کیلوگرم و 3/8±173سانتی‌متر) بودند. با استفاده از سنسورهای ایزواینرشیال شتاب‌‌های خطی، سرعت و موقعیت‌های زاویه‌ای در سه صفحه اندازه‌گیری شده و پارامترهای ثانویه همچون سرعت، قدرت، هماهنگی و پایداری محاسبه گردید. برای تعیین پارامترهای مورد نظر متناسب هر یک از پست‌ها، از رابطه‌ای با ضرایب وزنی اختصاصی استفاده شد. این ضرایب وزنی با توجه به نسبت اجرای هر یک از چهار حرکت به ماکزیمم اجرای آن حرکت در هر یک از پست‌ها تعیین شد. افراد آزمون‌دهنده با توجه به نتایج کسب شده در هر پارامتر رتبه‌بندی شدند.
یافته ها: در پارامترهای مختلف با استفاده از رابطه تعریف شده، رتبه‌بندی برای شرکت کنندگان تمایز بین اولویت پست‌های مختلف را برای ایشان نشان داد. نتایج شامل جداول رتبه‌بندی برای هر نفر نسبت به افراد شرکت‌کننده در سنجش، برای هر یک از سه پست دفاع، هافبک و حمله بود. این جداول امکان انتخاب فرد مناسب برای یک پست از میان افراد را فراهم نمود. همچنین امکان انتخاب پست مناسب برای یک فرد از میان سه پست پیشنهادی را نشان داد. در ضمن با توجه به جداول، نقاط ضعف هر فرد برای هر پست، به لحاظ هر یک از پارامترها و در هر سمت بدن، تعیین شد.
بحث و نتیجه‌گیری: پروتکول طراحی شده توانست بین افراد در پست‌های مختلف تمایز ایجاد کند. با استفاده از این پروتکول می‌توان به سه قضاوت مهم مربیان کمک نمود. انتخاب مناسب‌ترین فرد از بین گزینه‌های موجود برای یک پست، انتخاب پست مناسب یک فرد و همچنین شناخت ضعف‌های یک فرد در یک پست خاص از طریق این پروتکول میسر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Position specific talent identification protocols for football players
Authors
Maede Alavikia, Ahmad Reza Arshi
Abstract
Introduction: There are various studies about differences of defenders, midfielders and strikers. Some of them recognized physiological parameters and some others concentrate on the amount of running distances. The most valid studies have been done by the use of motion analysis in match. The players of different positions were determined by doing 8 groups of movements and according to these movements were analyzed and significant differences were recognized.
Methodology: A protocol included 3 different tests was designed with respect of results which is included sprint, shuffle, skip and run as significant different movement between three positions. The shape and length of test paths were matched by ratios of performing these four movements. Eight football players (30±3.2yrs, 74±3.6kg, 173±3.8cm) participated in this study. Three dimensional linear acceleration, angular position and velocity was measured by isoinertial sensors, and then other parameters such as speed, strength, power, stability and coordination calculated. Weighted coefficients were calculated by ratio of performing four movements in each of positions. This coefficient changed parameter values of participants to compare them for different positions. Participants were ranked for each position by using their modified values for each parameter and each position requirement.
Results: Significant differences were seen in different parameters between participants and in each position. Furthermore, these results could show both appropriate player for each position and position for each player. Also, these could display critical weaknesses for each participant in each position.
Discussion: This designed protocol could differ between players and positions. It could be useful for helping coaches in three critical decision making. Choose the best player for a position or the best position for a player. Third and more important one is the detection of players’ weaknesses in each position in which they should play.
Keywords
Motion analysis, Football, Position specific tests