اثر سه تکنیک مختلف تمرین قدرتی بر چابکی و استقامت عضلانی دختران ورزشکار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.352
کد مقاله : 3265-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی،دبیر تربیت بدنی
2عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
مقدمه: همواره متخصصان ورزشی در پی بهره بردن از یافته‌های علمی برای کسب موفقیت‌های بیشتر هستند. دستیابی به بهترین روش‌های تمرینی از مهم‌ترین اهداف محققان این حوزه است. در این راستا تحقیقات بسیاری انجام گرفته است و محققان علم ورزش بیش از صد سال صرف بررسی جنبه‌های مختلف تمرین قدرتی و وضعیت ورزشکاران کرده‌اند. تحقیق حاضر نیز در پی یافتن اثرات تمرین قدرتی با سه تکنیک هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر دختران ورزشکار بود تا بدین ترتیب به برنامه نویسان ورزشی در تدوین برنامه تمرینی مناسب یاری برساند. دو فاکتور مورد بررسی در تحقیق حاضر برای موفقیت در رشته والیبال مهم شناخته شده‌‌اند.
روش شناسی: پژوهش حاضر به روش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور22 دختر والیبالیست به مدت 18 جلسه در سه گروه تمرین و یک گروه کنترل در پژوهش شرکت کردند. پروتکل تمرینی در هفت ایستگاه جلوبازو، پشت بازو، پرس سینه، پشت پا، جلوپا، سیم کش از جلو و از پشت اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در SPSS 22 آزمون‌های آنووای یکراهه و شاپیرویلک در سطح معناداری 0/05 اجرا شدند، اندازه اثر تمرین نیز با مربع اتا محاسبه شد.
یافته ها: نتایج نشان داد با وجود بهبود چابکی گروه‌های تمرین، اما تغییرات از نظر آماری معنادار نبود. در نتیجه تمرین مقاومتی با الگوی باردهی هرمی، هرمی معکوس و هرمی دوگانه بر چابکی بازیکنان والیبال دختر تأثیر معنادار نداشته است. نتایج آزمون آنووا نشان داد میزان استقامت عضلات شکم تفاوت معناداری نداشته است. اما در استقامت عضلات کمربند شانه‌ای تفاوت بین گروه‌ها معنادار بوده است (به ترتیب p=0/69 و p=0/04). در نتیجه تمرین مقاومتی بدون در نظر گرفتن نوع الگوی باردهی بر استقامت عضلات شکم بدون تأثیر معنادار بوده است. ولی بر استقامت عضلات کمربند شانه‌ای بازیکنان والیبال دختر مورد بررسی تأثیر معنادار داشت. در مقایسه، میزان اثرگذاری الگوی باردهی هرمی دوگانه بیشتر از دو الگوی دیگر بود.
بحث و نتیجه گیری: باتوجه به یافته‌ها بنظر می‌رسد افزایش قدرت بیشینه بدون تغییر عوامل آنتروپومتریکی، ناشی از سازگارهای عصبی باشد. همچنین، عدم بهبود چابکی به دلیل نپرداختن به سرعت و سایر فاکتورهای دخیل در چابکی باشد. بطور کلی براساس یافته‌ها، الگوی هرمی دوگانه و سپس الگوی هرمی معکوس بیشترین اثرگذاری را داشتند. به نظر می‌رسد در روش هرمی معکوس، استفاده از وزنه‌های بیشینه در دوره‌های اول باعث بیش جبرانی عضلات و فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر شده و موجب توسعه قدرت می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effects of three different techniques in strength training on agility and strength endurance in female athletes
Authors
Samira Rahro Zargar, Marefat Siyahkuhiyan
Abstract
Introduction: Sports specialists are have always tried to benefit science for more success. Gaining the best training techniques is the most important aim of researchers. To achieve this aim many researches have been done and sport researches have spent more than 100 years on investigating different aspects of strength training and athletics status. Similarly, the current study discovers the effects of strength training with three techniques of pyramid, reverse pyramid and double pyramid on female athletes, to help coaches in applying effective programs. The two examined factors in this study were known as pre-requirement for success in volleyball.
Methodology: This study was quasi-experimental in nature which had pretest and post test with a control group. 22 female volleyball players had been participated in this study for 18 sessions. Treatment applied in seven stations includes curls, arm extension, leg extension and flexion, bench press, front and back lat pull-down. To analyze data, the SPSS 22, LSD, One- way ANOVA, and Shapiro- vilk were applied.
Results: Results showed that despite the improvement of agility in experimental groups, the changes were not significant. Hence, strength training with all three techniques had no effect on subjects. The ANOVA revealed that muscular endurance did not change. However, muscular endurance of belt shoulder improved significantly. LSD showed that double pyramid loading pattern was more effective than others.
Discussion: According to the results, it seems that the improvement of maximal strength without anthropometrical changes is the result of neural adaptations. Also, lack of agility improvement may have to do with ignoring speed factor and other components of agility in training. Finally, due to the results, double pyramid was the most efficient technique in this study. It seems that in reverse pyramid and double pyramid, applying heavier weights at the first sets causes over compensation in muscles and stimulates more motor units and finally improvement in maximum strength and its functions.
Keywords
Strength training, Pyramid loading pattern, Reverse pyramid, Double pyramid, Female athletics