مروری نظام مند بر مطالعات انجام گرفته در زمینه تاثیر اسب درمانی در مبتلایان به فلج مغزی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.353
نویسندگان
دانشگاه اصفهان
چکیده
مقدمه: فلج مغزی اختلالی غیر پیشرونده، ناشی ازآسیب دائمی به مغز در حال رشد است و درمانی جز توانبخشی ندارد. اسب درمانی یکی از روش های توانبخشی نوین است که درمانگر (مربی سوارکار) با استفاده از حرکات اسب یا شبیه ساز اسب به آموزش سوارکار معلول در جهت بهبود فاکتورهای جسمانی و روانی می پردازد. هدف مطالعه حاضر بررسی تحقیقاتی است که در زمینه استفاده از این درمان در مبتلایان به فلج مغزی انجام شده است.
روش شناسی: این مطالعه یک مطالعه کیفی و مروری نظام بند میباشد. با استفاده از کلیدواژههای Hippotherapy،Therapeutic horse(back) riding،Equine movement therapy، Equine assisted therapy، riding Simulator horse، Artificial saddle riding و اسب درمانی، مقالات مورد نیاز با جستجو در پایگاههای اطلاعاتیMidline،SID،Magiran،PubMed،GoogleScholer، در بازه زمانی1998 تا 2016 یافت گردیدکه تعداد41 مقاله مرتبط با موضوع این تحقیق، انتخاب و پس از بررسی گزارش توصیفی نتایج آن ها استخراج و طبقه بندی گردید.
یافته ها: در این تحقیقات، بیشترین گروه سنی مورد مطالعه کودکان هستند (حداقل گروه سنی 27 ماهه و حداکثر63 سال)، میانگین مدت زمان مداخله 12 هفته و 30 دقیقه (حداقل زمان برای یک جلسه 8 دقیقه و حداکثر 60 دقیقه)، حجم نمونه از1 نفر تا 100 نفر متغییر و بیشترین معلولیت مورد بررسی فلج دایپلژی و کوادریپلژی اسپاستیک است. 6 مقاله، پژوهشهای مروری نظام مند،2 مقاله مطالعه کیفی و 33 مقاله، پژوهشهای تصادفی آزمایشی هستند.
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعات، اسب سواری بالینی برای حداقل 12 جلسه منجر به پیشرفت زیادی در عملکرد حرکتی درشت به ویژه بعد E مقیاسGMFM ( پریدن، راه رفتن، دویدن)، توانایی نشستن، تون عضلانی نرمال به ویژه در اداکتورهای ران، تعادل، کنترل سر و تنه، تحرک لگن ، اعتماد به نفس می شود و می توان به عنوان یک مداخله درمانی ارزشمند جهت دستیابی به نتایج کاربردی در مبتلایان فلج مغزی استفاده کرد. با این وجود پژوهشهای صورت گرفته به دلیل نبودگروه کنترل یا نمونه کوچک جهت تعمیم نتایج کافی نیستند و نیاز به پژوهشهای بیشتری برای دستیابی به نتایج معنا دار احساس می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Systematic review of studies in the field of effect horse therap in patients with cerebral palsy
Authors
Elahe Peymani
Abstract
Introduction: Cerebral palsy is a non-progressive disorder and is a reason of permanent damage to growing brain and there is no treatment except rehabilitation. Horse therapy is one new rehabilitation method that the therapist (horse trainer) using the movements of the horse or horse simulator to training disabled rider in the direction improve the physical and mental factors.The aim of this study is to study researches that can use this treatment in patients with cerebral palsy.
Methodology: This study is a qualitative study and a systematic review .By using following keywords: Hippo therapy, therapeutic horse (back) riding, Equine movement therapy, Equine assisted therapy, Horse riding simulator, Artificial saddle riding and horse therapy, articles from 1998 to 2016 can be found by searching in databases like Midline, SID, Magiran, PubMed, Google Scholer, that 41 articles are related to the subject of this selected research and after review، report describes the results extracted and classed.
Results: In these studies, the largest age group is children (minimum age group is 27 months and maximum is 63-year)، average intervention period is 12 weeks and 30 minutes (time for a meeting is at least 8 minutes and maximum is 60 minutes). The sample size is variable from one to a hundred person and most significant disability is diplegia and quadriplegia Spastic .6 article is systematic review research, 2 article is qualitative study and 33 article is randomized trial studies.
Conclusion: Based on results, studies have reviewed horse riding clinically for at least 12 meeting lead to the large progress in gross motor function, especially E scale of GMFM (jumping, walking, running), ability to sit, tone muscle normal especially in hip adductor , balance, head and trunk control, pelvic mobility, self-confidence and can be used as a valuable medical intervention to achieve functional outcomes in patients with cerebral palsy. However, this research have been done are not enough due to lack of control group or small samples and it is necessary to do more studies to achieve significant results.
Keywords
Systematic review, Horse therapy, Cerebral palsy