تحلیل تأثیر نظام اخلاق گفتمانی حوزه سیاسی بر اخلاق نتیجه گرایی و فضیلت گرایی در ورزش قهرمانی ایران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.354
کد مقاله : 3270-10THCONF
نویسندگان
1دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
2دانشجوی دکترا، گروه جامعه شناسی ورزش, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3استادیار، گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: در دنیای امروز، ورزش در ابعاد قهرمانی و حرفه ای به اخلاقیات جدید نیاز دارد، تا براساس آن زمینه‌ی سنجش و ارزیابی رفتارهای ورزشی فراهم آید. در مدل ورزش قهرمانی و حرفه ای که امروزه به صنعت ورزش تبدیل شده است همانند مکتب مرکانتیلیسم، اصالت بر منفعت و سود بیشتر است. نظریه اخلاق گفتمانی هابرماس؛ رویکرد اخلاقی مبتنی بر اصول است که با دلالتهایی بر سازه گرایی و عقلانیت ارتباطی و دستیابی به اصول جهانشمول در ورزش قهرمانی تأکید دارد. این پژوهش با تعیین تأثیر اخلاق گفتمانی در حوزه سیاسی بر اخلاق فضیلتگرایی و نتیجه گرایی در ورزش قهرمانی پرداخت.
روش شناسی: روش تحقیق ترکیبی بود. مرحله کیفی طبق رویکرد دانشمندان مکتب فرانکفورت طراحی شد. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختار یافته و باز با 34 نفر از خبرگان و صاحبنظران و بررسی منابع چندگانه بود که پس از تایید روایی محتوایی، پایایی آن با روش آلفای کرونباخα=0/93 تایید شد. روش نمونه گیری در مرحله کمی، هدفمند قضاوتی بوده و طبق فرمول تخمین حجم نمونه در جامعه نامحدود از 150نخبه و صاحب نظر در حوزه اخلاق و ورزش قهرمانی بدست آمد. الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی و نرم افزارPLS Smart بررسی گردید.
یافته ها: ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه رﮔﺮﺳﯿﻮن OLS نشان می دهد اخلاق گفتمانی حوزه سیاسی به صورت مثبت و معنادار بر اخلاق فضیلتگرا حوزه اجتماعی-فرهنگی رسانه ها (0/559 =β) و به صورت منفی و معنادار بر اخلاق نتیجه گرایی حوزه اقتصادی ورزش قهرمانی تاثیر دارد(0/712- =β). همچنین نقش اخلاق نتیجه گرایی به عنوان متغیر میانجی در رابطه نظام اخلاق گفتمانی و اخلاق فضیلتگرا بررسی شد و مقدار GOF الگوی این پژوهش برابر 69/0 است که نشان دهنده برازش مطلوب الگو است.
بحث و نتیجه گیری: حاکمیت اخلاق نتیجه گرایی با نشانه گرفتن بنیان ارزشها به ساختارشکنی نظام اخلاقی در ورزش قهرمانی می پردازد. نقش اخلاق گفتمانی در این تحقیق، سازگار ساختن مولفه های اخلاق فضیلتگرایی با نتیجه گرایی بود. ازاینرو تحقق اخلاق گفتمانی در ورزش قهرمانی به عنوان راه حلی برای دوری از جامعه تک ساحتی ناشی از سلطه سرمایه می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Analyzing the impact of political discourse ethics on the consequentialist and virtue ethics in the professional athleticism of Iran
Authors
Mohammad Hossein Ghorbani, Marjan Amiri Moghadam, Bahram Ghadimi
Abstract
Introduction: In modern world, professional sport championships require some new ethics based on which the measurement and evaluation of athletic behaviors could be realized. In the athletics and professional sports which have already become an industry like mercantilism, more and more profit is sought. Habermas’s theory of discourse ethics is an ethical approach based on the principles emphasizing the implications of constructivism and communicative rationality as well as universal principles in the sport championships (1 and 2). The present study aims to explore the impact of the political discourse ethics on the consequentialist and virtue ethics.
Methodology: The research method is a mixed one. The qualitative phase has been designed in accordance with the approach of the Frankfurt School scholars. The data collection tools were consisted of semi-structured and open interviews with 34 experts and scholars as well as analyzing multiple sources which once their validity had been confirmed, their reliability was obtained by Cronbach's alpha as α=0/93. In the quantitative phase, the sampling was of a judgment of nature and the sample size of 150 elites and experts in the field of ethics and athletics in unlimited population was estimated based on the formula. The conceptual model was investigated using structural equation modeling with Partial Least Squares (PLS) approach and the PLS Smart software.
Results: The standardized beta coefficients for OLS regression reveal that the political discourse ethics has a significantly positive impact on the virtue ethics of socio-cultural sphere of media (β=0/559) and a significantly negative one on the consequentialist ethics of economic sphere of sport championships (β=-0/712). In addition, the role of consequentialist ethics as a mediator variable in the relationship between discourse ethics and virtue ethics were investigated and the goodness of fit (GOF) was turned to be 0/69 suggesting a desirable one.
Conclusion: Focusing on the moral values, consequentialist ethics is a de-constructive approach to the ethics in sport championships. In the present study, the role of discourse ethics is to make consequentialist ethics in line with the components of virtue ethics. Thus, discourse ethics in the sport championships should be viewed as a solution to avoide one-dimensional society emerged from the domination of capitalism.
Keywords
Discourse Ethics, Communicative action, Virtue ethics, Consequentialist ethics, Sport championship