تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی کافئین بر تغییرات فشار خون در مردان چاق
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.355
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
4دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده
مقدمه: نتایج برخی تحقیقات حاکی از آن است که کافئین با تأثیرگذاری مستقیم روی سیستم عصبی از داروهای موثر بر روی فشار خون می باشد. با این وجود در رابطه با اثرات مکمل‌دهی کافئین بر تغییرات فشار خون در افراد چاق مطالعه‌ای طولانی مدت انجام نشده است. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر هشت هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل کافئین بر تغییرات فشار خون در مردان چاق بود.
روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با اندازه‌گیری دو مرحله‌ای، تعداد 40 مرد چاق با دامنه سنی 40-25 سال از بین مردان چاق شهرستان پیرانشهر به صورت در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی به 4 گروه 10 نفری؛ تمرین مکمل، تمرین دارونما، مکمل و دارونما تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی 8 هفته، 3 جلسه در هفته، به مدت 40-20 دقیقه و شدت 85-65 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا شد. مقدار مصرف روزانه مکمل کافئین به شکل کپسول، 500 میلی گرم بود. فشارخون سیستولی و دیاستولی پس از ١٥دقیقه استراحت در حالت نشسته با استفاده از فشارسنج عقربه‌ای ISOMED ساخت کشور آلمان اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از طریق آزمون‌های آماری کولموگروف- اسمیرنف و آنالیز واریانس یک‌راهه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS در سطح معنی داری 0/05 بود.
یافته ها: میزان فشار خون سیستولی و دیاستولی در گروه‌های تمرین مکمل، تمرین دارونما و مکمل در مقایسه با گروه دارونما پس از 8 هفته تمرین هوازی کاهش معنی‌داری داشتند (0/05>p). ضربان قلب فقط در گروه تمرین مکمل کاهش معنی داری داشت (0/05>p). میزان اکسیژن مصرفی بیشینه نیز در گروه‌های تمرین مکمل و تمرین دارونما افزایش معنی‌داری داشت (0/05>p).
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که هشت هفته مکمل‌دهی کافئین باعث کاهش معنی‌داری در میزان فشار خون سیستولی و دیاستولی شد. مصرف مکمل کافئین در ترکیب با تمرینات هوازی ممکن است اثرات بیشتری داشته باشد. نتایج برخی تحقیقات نشان می‌دهد کافئین به تنهایی و در تعامل با تمرینات هوازی باعث تغییرات مطلوب در فشار خون می‌شود که همسو با نتایج این تحقیق می‌باشد. از طرفی دیگر نتایج برخی از مطالعات دیگر نیز نشان می‌دهد که کافئین با مهار گیرنده‌های آدنوزین از اثرات گشادکنندگی عروق توسط آدنوزین جلوگیری می‌کند. بنابراین در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of eight weeks aerobic exercise and caffeine supplementation on blood pressure in obese men
Authors
Hadi Gharani, Mohammad Reza Zoalfaghari, Jamal Rasoulpour, Salah Sharifan
Abstract
Introduction: The results of some studies suggest that caffeine has a direct effect on the nervous system of the effective drugs on blood pressure. However, long-term studies in relation with the effects of caffeine supplementation on blood pressure variation in obese patients have not been conducted. Therefore, the purpose of this study was to determine the effect of eight weeks aerobic exercise and caffeine supplementation on blood pressure variation in obese men.
Methodology: In this present quasi-experimental study, 40 obese men with the age range of 25-40 years of age from Piranshahr, Iran were randomly selected and divided into 4 groups of 10 (training+supplements, training+placebo, supplements and placebo) subject. Aerobic exercise program for 8 weeks, 3 sessions per week, term (20to40 minutes) and intensity of 65 to 80% Maximum heart rate was performed. Daily intake of caffeine supplement was 500 mg encapsulated. After 15 minutes of rest systolic and diastolic blood pressure in the sitting position using the ISOMED analog sphygmomanometer made in Germany were measured. For data analysis, kolmogorov–smirnov test, t-dependent, one-way ANOVA with SPSS was used (p≤0/05).
Results: After the 8 weeks of aerobic exercise, systolic and diastolic blood pressure in the training + supplements, training + placebo and supplement groups in comparison with placebo significantly decreased (p≤0/05). Heart rate only in the training + supplements group of significantly decreased (p≤0/05). Amounts of the Vo2max in the training + supplements and training + placebo were significantly increased (p≤0/05).
Discussion: The results of this study showed that the eight weeks of caffeine supplementation were caused a significant decrease in systolic and diastolic blood pressure. The consumption of caffeine supplement may have a greater effective in combination with aerobic exercise. The results of some studies have shown that caffeine alone and in interaction with aerobic exercise were caused desirable variations in blood pressure, which is same with the results of this study. On the other hand, some of other studies results have shown that caffeine prevents the vasodilatory effects by inhibiting adenosine receptors. Therefore, it is needed to do further studies in this area.
Keywords
aerobic exercise, Caffeine supplementation, Blood pressure