شناسایی و رتبه بندی معیارهای جامعه شناختی رشد استعدادهای قهرمانان ورزشی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.356
نویسندگان
1دانشجوی دکترا، گروه جامعه شناسی ورزش, دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
3استادیار، گروه جامعه شناسی ورزش، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
مقدمه: هدف از شناسایی و رتبه بندی معیارهای جامعه شناختی رشد استعدادهای قهرمانان ورزشی؛ ایجاد موقعیت ها و فرصتهای جدید برای ورزشکاران از طریق منابع حمایت اجتماعی بود. پتانسیل عوامل اجتماعی رشدِ استعدادهای قهرمانان از دیدگاه ساختاریابی گیدنز؛ نه تنها از لحاظ منابع و توانایی های فردی ورزشکار، بلکه از نظر قوانین و مقررات ساختار اجتماعی وجود دارد. همچنین ﺣﻤﺎﯾﺖ اجتماعی از دیدگاه ساراسون در ابعاد (حمایت عاطفی، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ارزﺷﻤﻨﺪی، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺑﺰاری، ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ.
روش شناسی: این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد و مدارک کتابخانه ای و نیز به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود که پس از انجام مصاحبه های عمقی با 141نفر از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن استعدادیابی و نخبگان ورزش قهرمانی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨـﺎب اﺛﺮﮔـﺬارﺗﺮﻳﻦ معیارهای جامعه شناختیِ رشد قهرمانان از ﻃﺮﻳﻖ روش دﻟﻔﻲ پرداخت. ﺑـﺎ ورود اﻳـﻦ ارزشﻫﺎ در ﻣﺪل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ و ﻧـﺮم اﻓـﺰارexpert choice، وزن های اهمیتِ متفاوت برای معیارهای کمی و کیفی حمایت اجتماعی در نظر گرفته شد و موثرترین شاخص های جامعه شناختی رشد استعدادهای قهرمانان ورزشی حاصل شد.
یافته ها: نتایج حاصل از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ فازی(FAHP) نشان می دهد که جهت گیری ورزشی با توجه به معیارهای حمایت اجتماعی در نظر گرفته شده با 0/374 درصد، کیفیت زندگی با 0.342 درصد و سرمایه اجتماعی با 0/289 درصد، بترتیب موثرترین شاخص های جامعه شناختی به جهت رشد استعدادهای قهرمانان ورزشی انتخاب شده اند و رتبه شاخص های، سلامت اخلاقی و هویت ورزشی به ترتیب 0/252 درصد و 0/228 درصد می باشد
بحث و نتیجه گیری: جهت گیری ورزشی با اهمیت ترین شاخص از لحاظ حمایت ابزاری است که قویا"منجر به انگیزه ورزشی میگردد و کیفیت زندگی با بیشترین تاثیر از حمایت شبکه های اجتماعی به رضایتمندی از سبک زندگی قهرمانان تاکید دارد. ازاینرو شاخص های جهتگیری ورزشی و کیفیت زندگی تحت تاثیر حمایت ابزاری و حمایت شبکه های اجتماعی محقق می گردند و در رشد استعدادها و حفظ و نگه داری عملکرد قهرمانان از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Identification and ranking of sociological criteria of talent development in Iranian athletes
Authors
Marjan Amiri Moghadam, Mohammad Hossein Ghorbani, Bahram Ghadimi
Abstract
Introduction: The objective of identifying and ranking the sociological criteria regarding talent development among athletes is to create new opportunities for athletes through social support resources. From the perspective of Giddens's structuraction, there is a potential for social factors of talents development both in terms of resources and individual capabilities of athletes and also of social structures, laws and regulations. Also, social support was measured from the Sarason's view, regarding emotional support, self-evaluation support, instrumental support, informational support, and social network support.
Methodology: The research is of a descriptive-analytical nature, using desk-work method and a purposive sampling and in-depth interviews with 141 experts and elites in the sport talent identification to explore the most influential sociological criteria of development via Delphi technique. By entering these values in AHP model and the software Expert Choice, different weights to the qualitative and quantitative criteria of social support were considered and the most effective sociological indicators for the talent development in the athletes were identified.
Results: The results of fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) show that sports orientation with respect to the intended criteria social support (0.374%), quality of life (0.342%), and social capital (0.289%) are the most influential sociological criteria of talent development in the athletes, respectively. Also, the indicators ethical health and sporting identity were equal to 0.252% and 0.228%, respectively.
Conclusion: Sports orientation is the most important factor in terms of the instrumental support, leading to the sport motivation. In addition, the quality of life, mostly affected by social network support emphasizes lifestyle satisfaction for the athletes. Thus, the factors sports orientation and quality of life are realized by the instrumental support as well as social network support, contributing to the talent development and athletes’ performance.
Keywords
Social support, Sociological criteria, Sports talent, Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)