ارتباط بین ویژگی های برند با وفاداری برند در محصول (کیف و لباس) ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.357
نویسندگان
1استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران.
2دانشجوی کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی دانشگاه حکیم جرجانی گرگان
چکیده
مقدمه: در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن، رقابت پزیری یک موضوع مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف ( کشور، صنعت، و شرکت) در بخش های مختلف دنیاست.وفاداری به نام تجاری به معنای تکرار خرید است که دلیل این رفتار فرایندی روانی است.متغیرهایی از جمله اعتماد، رضایت،و تجربه خوب از برند باعث وفاداری به برند می شوند. امروزه پژوهشگران علم اقتصاد و مدیریت به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن یعنی در اذهان خریداران بالقوه قرار دارد. برند آن محصول را به مشتریان معرفی می کند و جنبه های متمایز آن را آشکار می کند.
روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی –همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مصرف کننده گان لباس و کیف ورزشی در شهر اردبیل تشکیل دادند که در مدت یک ماه از کانال های توزیع در این شهر خرید کرده بودند.برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد.برای تعیین روایی پرسشنامه ها از نظر 20 تن از متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی ( گرایش مدیریت ورزشی ) و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن 89/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ی پژوهش از آمار توصیفی ( مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی نونه آماری )و آمار استنباطی ( ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون، و آزمون تی تک نمونه ای) با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 استفاده شد.
یافته ها: در این تحقیق نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد برند از جمله ( رضایت برند، اعتماد برند، تجربه برند، ارزش درک شده برند، تناسب طبقه برند، و تناسب تصویر برند ) با وفاداری برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. در نهایت به منظور تعیین تاثیرضرایب متغیر های پیش بینی کننده رضایت برند، تناسب طبقه برند، تناسب تصویر برند، ارزش درک شده برند، از تحلیل رگرسیون استفاده شد که از میان آنها فقط تناسب تصویر برند و ارزش درک شده برند قادر به تبیین واریانس متغییر وابسته ( وفاداری) نمی باشد.
بحث و نتیجه گیری: به استناد تحقیق می توان اینطور بیان کرد که وفاداری مشتریان به برند، باعث تبلیغات دهان به دهان مثبت، ایجاد موانع اساسی برای رقبا، توانمند سازی شرکت در پاسخ به تهدیدات رقابتی، ایجاد فروش و درآمد بیشتر، و کاهش حساسیت مشتریان به تلاش های بازاریابی رقبا می شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between brand with brand loyalty features in sport product (bags and footwear)
Authors
Mehrdad Moharram Zadeh, Hoshyar Fattahi
Abstract
Introduction: In the age of increasing globalization, compatibility is an important issue among policy-makers at different levels (national, industry and company) in various parts of world. Loyalty to the brand means to repeat purchase behavior and the reason of it is the psychological process. Variables including trust, satisfaction, and brand loyalty are the good experience of the brand. Today, researchers in economics and management have concluded that the real value of a company can be founded somewhere out, in fact, in the mind of potential buyers. It introduces brand products to customers and it reveals the distinctive aspects.
Methodology: From the purpose point of view, this essay is operational and descriptive - correlation. In terms of physical education and sport sciences 20 specialists (sports management orientation) and was used to determine the reliability of Cronbach's alpha reliability 89/0 reported. To analyze the data descriptive statistics (related to demographic data schema) and inferential statistics (Pearson correlation, regression, and one-sample t-test) using SPSS version 19 software were used .
Results: The results of Pearson correlation coefficient showed that the brand dimensions (such as satisfaction, brand trust, brand experience, brand perceived value, brand fitness classes, and fitness brand image) and there is a significant direct relationship with brand loyalty. Finally, to determine the effect of predictive coefficient variable, brand satisfaction, brand fitness classes, fitness brand image, perceived brand value, the estimated regression analysis were used to fit the brand image and perceived value are only able to account for related variance variable (loyalty).
Discussion: According to the study, it can be said that customer loyalty to the brand, the positive word of mouth, creating major barriers to competition, enabling the company to respond to competitive threats, generating sales and income, and reduce the sensitivity of customers to competitors marketing efforts is.
Keywords
Brand loyalty, Sportswear, Sports bags