ارتباط بین امید و استرس با تحلیل رفتگی در شناگران نخبه ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.358
کد مقاله : 3277-10THCONF
نویسندگان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
2استادیار/ دانشکده تربیت بدنی علامه طباطبایی تهران
3دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: محققان تحلیل‌رفتگی را به عنوان حالت خستگی یا ناکامی به سبب وجود علت یا رابطه‌هایی که موجبات شکست را به وجود می‌آورند، تعریف می‌کند. تحلیل‌رفتگی متشکل از سه بعد واماندگی هیجانی/جسمانی، کاهش احساس موفقیت و کاهش ارزشمندی در ورزش است و بیشتر در افرادی اتفاق می‌افتد که محرک‌های استرس‌زای زیادی را تجربه می‌کنند.استرس هرگونه رویداد زیست‌محیطی است که بیش از ظرفیت انطباقی یک ارگانیسم منجر به تغییرات زیستی و روانی وی می‌شود و ممکن است فرد را در معرض بیماری قرار دهد.اگر استرس مزمن تجمع یابد، فرد در معرض خطر تحلیل‌رفتگی پیش‌رونده قرار می‌گیرد.امید از عوامل انگیزشی است که در تحقیقات فرسودگی کمتر به آن توجه شده است. امید را می‌توان به عنوان افکار هدف‌دار تعریف کرد که در آن شخص تفکر راهبردی(توانایی درک‌ شده برای پیدا کردن راهی برای رسیدن به اهداف دلخواه)و تفکر عاملی(انگیزه لازم برای استفاده از آن راه‌ها)را به کار می‌برد.ناامیدی باعث بروز بیماری‌های جسمانی و روانی می‌شود.افراد امیدوار نسبت به افراد ناامید، موقعیت‌های استرس‌زای بالقوه را به طور متفاوتی تفسیر می‌کنند.
روش شناسی: هدف محقق از انجام این تحقیق بررسی رابطه امید و استرس با تحلیل رفتگی در شناگران نخبه ایران بود.آزمودنی‌ها شامل 110 شناگر لیگ شنای ایران بوده و نمونه‌گیری در این پژوهش به صورت تمام‌شمار صورت گرفته است.پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده‌های پژوهش،از شاخص‌های توصیفی جهت توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن و میزان تحصیلات)، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها،و با استفاده از معادلات ساختاری به تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد.برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه تحلیل‌رفتگی ورزشی رداک و اسمیت (2001)، مقیاس صفت امید اشنایدر (1991) و استرس ادراک‌شده کهن و همکاران (1983) استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که امید رابطه منفی معناداری بر خستگی عاطفی/جسمانی، کاهش ارزشمندی ورزشی و کاهش موفقیت در شناگران نخبه ایران دارد و استرس رابطه مثبت و معناداری با هر یک از مولفه های تحلیل رفتگی دارد.تمامی آزمون‌ها در سطح 0/05>P اجــرا شده ‌است.
بحث و نتیجه گیری: تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که بین امید و استرس با تحلیل‌رفتگی در شناگران رابطه معنی‌داری وجود دارد. امید یکی از راه‌های قدرتمند و اثربخش در مبارزه و غالب آمدن بر استرس و افسردگی است بدین صورت که هرچه امیدواری افراد بالاتر باشد سطح پایین تری از تحلیل رفتگی را تجربه می کنند و میزان استرس بالا اثر منفی بر عملکرد آنها و افزایش تحلیل رفتگی در شناگران شده است. نتایج پژوهش حاضر با نتایج گوستافون، اسکوگ، پودلاگ، هاسمن (2013) همسو است
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The relationship between hope and stress with burnout in elite swimmers of Iran
Authors
Forough Movahedi, Zahra Poor Aghayi Ardakani, Mohamad Khabiri
Abstract
Introduction: Researchers define burnout as fatigue or hopelessness as the result of defeat causes. Burnout consists of 3 dimensions: emotional /physical failure, less success feeling, and less self-steam in sports and it happens in most people with multiple stress. Stress is any kind of environmental factor more than adjusting capacity of an organism that results in person's bio-psychological changes and may cause diseases. If the stress becomes chronic, one may be exposed to the danger of progressive burnout. Hope is one of the factors to which less attention has been paid in burnout researches and can be defined as targeting -motivating thoughts which in it a person can use strategic thoughts and factor-thinking (necessary motivation for using strategies). Hopelessness can cause physical and psychological diseases. Hopeful people, in contrast with hopeless ones, can describe potential stress situations differently.
Methodology: The aim of this research was about analyzing the relationship between hope and stress with burnout among Iranian elite swimmers. The sample consisted of 110 swim league athletes and the research sampling was all of count. The research was descriptive and descriptive indicators were used for demographic information (age- education), Kolmogorov-SMIRNOV method for data normality, and structural equations for analyzing research resumptions. For data collection, 3 questionnaire were used: Reduck& Smith questionnaire(2001),Schneider hope scale(1991) and Kohen and et al perceived stress scale(1983).
Results: Research results indicated of negative relationship between hope and emotional-physical burnout less athletic self-steam – and success reduction. Stress has positive relationship between stress and 3 previous factors. All of tests were meaningful at 0.05 level.
Discussion: Analyzing research data showed that there is strong relationship between hope and stress with burnout among swimmers. Hope is one of the powerful and effective ways in battling with stress and depression. The more hopeful people are , the less burnout and stress they experience. The more stress results in negative and increasing burnout, the results are in favor of Gustafsson, Skoog, Podlog & Hassmén results(2013).
Keywords
Burnout, stress, hope, swim league