مقایسه آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس والیبال دختران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.359
کد مقاله : 3280-10THCONF
نویسندگان
1کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه یزد
2استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا
3استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد
چکیده
مقدمه: خودتنظیمی روشی است که افراد براساس آنها افکار، احساسات و اعمال خود را کنترل می کنند. راهبرد های یادگیری خودتنظیم یک عامل مهم در یادگیری، عملکرد و رفتار در کلاس آموزشی است. هدف تحقیق حاضر مقایسه آموزش راهبردهای یادگیری در مراحل مختلف خودتنظیمی، شامل (مرحله دوراندیشی، مرحله عملکرد و مرحله خوداندیشی)؛ بر اکتساب و یادداری مهارت سرویس والیبال بود.
روش شناسی: شرکت کنندگان 36 دانشجوی دختر با میانگین سنی 1/19±20 سال بودند که به صورت تصادفی به 3 گروه (خودتنظیم سه مرحله، خودتنظیم دو مرحله و خودتنظیم یک مرحله) تقسیم شدند. آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون و آزمون اکتساب (پس آزمون) 1 بلوک 5 کوششی، در مرحله اکتساب 12 بلوک 10 کوششی و در آزمون یادداری (پس از یک هفته) 1 بلوک 10 کوششی را تمرین کردند. داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک راهه و برای شناسایی تفاوت ها از آزمون تعقیبی بونفرونی در مرحله پیش آزمون، آزمون اکتساب و یادداری تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین سه گروه تمرینی که از راهبردهای خودتنظیم بهره گرفتند در آزمون اکتساب و یادداری تفاوت معنی داری وجود دارد (p<0/05). به عبارتی دیگر گروهی که از سه مرحله خودتنظیمی بهره گرفته بود میانگین بالاتری نسبت به دو گروه خودتنظیم دو مرحله و خودتنظیم یک مرحله داشت.
بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و به طور خاص مرحله خود ارزیابی و مقیاس های آن عامل موثری در یادگیری مهارت و پیشرفت عملکرد است.نتایج تحقیق حاضر در امر آموزش و فرایند اکتساب مهارت برای معلمان و مربیان ورزشی می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Comparing of self-regulated learning strategies on the acquisition and retention of volleyball service of girls
Authors
Parisa Moshiri, Rosa Rahavi, Hamidreza Fallah
Abstract
Introduction: Self-regulation is defined as a process that persons can control their thoughts, feeling and activities. Self-regulation learning strategies are the effective factor in the learning, performance and behavior. The purpose of this study was to determine the effect of self-regulation learning strategies in various stages of self-regulation on the acquisition and retention of volleyball service including (fore-thoughtful stage, performance stage and self-reflection stage).
Methodology: 36 female students aged 20±1.19 were randomly divided into 3 groups (self-regulation three stages, self-regulation two stages and self-regulation two stages). The subjects in the pre-test and the acquisition test (post-test) 1 block of 5 trials, in the acquisition stages, 12 blocks of 10 trials, and in the retention test (after a week), 1 block of 10 trials practiced. The data from pre-test, acquisition and retention tests were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) test and to identify differences by Bonferroni post hoc tests.
Results: The results showed that there is a significant difference between the three self-regulation strategies practice groups in the acquisition and retention tests (p<0.05). In other words, self-regulation three stages group, have a higher average than the other two groups (self-regulation two stages and self-regulation two stages).
Discussion: These findings suggested that the self-regulation learning strategies and especially self-evaluation stage and its scales are the most effective factors in the learning skill and enhancement of performance Findings of this study can be very important in education and skill acquisition process for teachers and sports coaches.
Keywords
Self-regulation learning strategies, Acquisition, Retention, Volleyball service