تأثیر فاکتورهای شخصی و محیطی بر مشارکت زنان ایرانی در ورزش همگانی (مطالعه موردی: دبیران زن همدان)
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.36
نویسندگان
1استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه کرمانشاه
3دانشجوی مدیریت راهبردی در تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده
مقدمه: شرکت در فعالیت بدنی به عنوان عامل مهمی برای بهبود سلامتی در عموم جامعه به حساب می‌آید. تحقیقات فزاینده‌ای از ارتباط بین فعالیت بدنی منظم با مزایای متنوع سلامت ذهنی و بدنی حمایت می‌کنند. ورزش زنان، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطة ورزش مطرح است. این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است. برای تغییر ساختار برنامه‌ها، به منظور کاستن از نابرابری‌ها و محو موانع و گسترش تسهیل شرکت تمام افراد بدون توجه به جنسیت، وجود سیستم مدیریتی قوی و متعهد ضروری است.بنابراین هدف مطالعۀ حاضر ارزیابی تأثیر عوامل متنوع فردی و محیطی بر شرکت در فعالیت بدنی در نمونه‌ای از معلمان زن ایرانی بود.
روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل معلمان زن همۀ مقاطع تحصیلی استان همدان بود، که از بین آن‌ها 410 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزار تحقیق شامل مصاحبه و نسخه کوتاه شدۀ پرسش‌نامه بین‌المللی فعالیت بدنی بود که برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد فعالیت بدنی کلی استفاده شد؛ روایی این ابزار 0/71 و پایایی آن با روش باز آزمایی 0/89 نشان داده شده است.آثار سلامتی خود‌ گزارش شده، خود کارآمدی، موانع درک شده فعالیت بدنی، مزایای سلامتی فعالیت بدنی، حمایت اجتماعی و در دسترس بودن تسهیلات روی سطح فعالیت بدنی با استفاده از روش‌های آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک چندگانه ارزیابی شد
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که خودکارآمدی بیشترین همبستگی را دارد و بیشترین تأثیر را بر فعالیت بدنی گذاشت (1.52=F) سلامتی خود گزارش شده و موانع ادراک شده نیز ارتباط پایداری با فعالیت بدنی داشتند (به ترتیب 0.83=r و 0.87=r) آثار مزایای سلامتی ادراک شده در افرادی با سن بیشتر آشکارتر بود در حالی‌که اثر آموزش و موانع ادراک شده در افراد جوان مشخص‌تر بود. اما حمایت اجتماعی ارتباط معنی‌داری با فعالیت بدنی در هیچ کدام از زیر گروه‌ها نداشت.
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه دریافت که خودکارآمدی بالاتر، ارتباط پایداری با فعالیت بدنی بیشتر در گروه‌های مختلف سنی، تحصیلات و درآمد خانوادگی دارد. این یافته‌ها با نتایج تحقیقات روی جمعیت‌های مختلف دیگر همسو است.در نهایت این مطالعه پیشنهاد می‌کند که راهبردهای ترویج فعالیت بدنی باید تعدیل شوند تا اعتماد به نفس افراد برای شرکت در فعالیت بدنی افزایش یابد، افراد برای بیشتر فعال بودن انگیخته شوند، افراد در مورد مزایای سلامتی فعالیت بدنی و کاهش موانع آموزش ببینندو نیز عوامل مختلفی برای زنان و برای گروه‌های دموگرافیک مختلف مورد هدف واقع شوند
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Personal and environmental factors on women's participation in sport
Authors
Asadollah Naghdi, Homayoon Abbasi, Nafise Fattahian
Abstract
Introduction: Participation in physical activity as an important factor to improve health in the general population comes to the account. Research increasingly diverse relationship between mental health and physical benefits of regular physical activity to stand up. Women's sports are one of the main issues raised in the field of sports. This is due to the physical characteristics of women. In physical activity in a sample of Iranian female teachers.
Methodology: The research method was descriptive survey carried out in a way. The study population consisted of teachers of all levels of education in the province aged 25 to 54 years among whom 410 persons were selected by simple random sampling method. The research tools include interviews and short version of the International Physical Activity questionnaire that collected information about physical activity for general use; the validity of 71.0 and retest reliability of the method is shown 0.89 is health effects reported self-efficacy, perceived barriers to physical activity, health benefits of physical activity, social support and availability of facilities on physical activity level using statistical techniques (software spss16) multiple logistic regression analysis to assess was.
Results: Results showed that efficacy is correlated and had the greatest impact on physical activity (1.52=F). Self-reported health and perceived barriers to physical activity lasting relationship with(respectively 0.83=r and 0.87=r). The effects of perceived health benefits in people with age was more pronounced while the effect of education and young people more specifically was perceived obstacles. But social support associated with physical activity in any of the following groups not significant.
Discussion: The study found that higher self-efficacy, lasting relationships with more physical activity in different age groups, education and income groups. These findings are consistent with other research findings on various populations (Prodaniuk & et al, 2004: 7-10). Finally, this study suggests that strategies to promote physical activity should be adjusted to increase the confidence of people to participate in physical activity, more active people are motivated people about the health benefits of physical activity and reducing barriers to education and various factors for women and for different demographic groups are targeted.
Keywords
Public Sport, Teachers, Demographic and environmental factors