پیش بینی انسجام گروهی در ورزشکاران بر اساس مولفه های رفتار شهروندی سازمانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.360
کد مقاله : 3284-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو- دانشگاه بین المللی امام رضا
2دانشگاه بین المللی امام رضا
3استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.
چکیده
مقدمه: رفتار شهروندی موثر می تواند در افزایش اعتماد بنفس و پیشرفت ورزشکاران، نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد که با انسجام گروهی ارتباط تنگاتنگی دارد. انسجام گروهی یکی از شاخص های مهمی است که بر اعضای گروه اثرات فراوانی می گذارد. هدف از انجام تحقیق حاضر پیش بینی انسجام گروهی در ورزشکاران براساس مولفه های رفتار شهروندی سازمانی بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر، از نوع توصیفی- همبستگی است و بر حسب هدف در دسته بندی پژوهش های کاربردی است که به صورت میدانی اجرا گردید. بدین منظور تعداد 159 ورزشکار بصورت تمام شمار از 167 ورزشکار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است . ابتدا پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران (1990) که شامل 5 مولفه بود و براساس طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شده است، و پرسشنامه انسجام گروهی کرتیز و آنجلو کناکی (1993) که شامل 4 مولفه و طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین انسجام گروهی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود داشته و سه مولفه کمک، حسن نیت و فضیلت مدنی توانایی پیش بینی انسجام گروهی را دارند، و این سه مولفه مجموعا 16 درصد از تغییرات متغیر ملاک را تبیین می کنند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد که بمنظور پیش بینی انسجام گروهی با استفاده از رفتار شهروندی سازمانی، سه مولفه کمک، حسن نیت و فضیلت مدنی قابلیت پیش بینی را داشتند، که با نتایج تحقیق وحدانی و همکاران (1391) همسو است. برای برقراری انسجام استوار در گروه لازم است تا افراد به یکدیگر کمک کنند و از بروز مشکلات جلوگیری کنند و همچنین اهداف سازمان یا تیم را اهداف خود بدانند و برای رسیدن به آن تلاش کنند. بنابراین می توان گفت در صورتی که اهداف افراد با اهداف سازمان همسو باشد، انسجام گروهی نیز بالاتر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Predicting the group cohesion in athletes based on the sub-scales of Organizational Citizenship Behavior
Authors
Sareh Eshraghi Ivari, 1 1, Hasan Fahim
Abstract
Introduction: Effective citizenship behavior can have a significant role in confidence increase and improvements in athletes that have close relationship with group cohesion. Group cohesion is one of important indexes that has great effects on group memberships. The purpose of this research was to predict the group cohesion in athletes based on the sub-scales of Organizational Citizenship Behavior.
Methodology: This research is a kind of descriptive – correlational and in terms of target is in grouping of applied research that had executed locally. For this purpose, 159 athletes were picked out totally as statistics sample among 167 athletes. Two standard questionnaires were used in order to gather required data. At first, Organizational Citizenship Behavior (OCB ) questionnaire of Padsakef (199 ) was used that contains five components and designed according to 5 degrees of Likert Spectrum, after that group cohesion questionnaire of Kortiz and Anjelo konaki (199 ) was used which contains 4 components and 5 degrees of Likert spectrum.
Results: The results showed that there was a significant relationship between group cohesion and organizational citizenship behavior and 3 components of help, goodwill and civic virtue have ability to predict the integrity of the band and these three components together account for 16% of the variability criteria.
Discussion: According to the results of the study, it was shown that in order to group cohesion predicted by use of organizational citizenship behavior (OCB), three factors of help, goodwill and civic virtue were predictable that is aligned with research results of Vahdani (1391). It is necessary for people to help each other for based integration establishment and prevent of problems and also know team or organization goals as their own goals and try to achieve them. So it can be said that if the goals of people are aligned with organizational goals, group cohesion is also higher.
Keywords
Group cohesion, Organizational Citizenship Behavior, Athletes