اثر تمرینات پلایومتریک در آب بر توان بی هوازی، رکورد شنای 33 متر کرال سینه و طول شیرجه دختران شناگر نیمه حرفه‌ای 14-17 سال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.361
کد مقاله : 3285-10THCONF
نویسندگان
1مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
2استادیار، مرکز تحقیقات طب‌ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
چکیده
مقدمه: برخورداری از توان و سرعت عکس‌‌العمل بالا از مهم‌ترین عوامل موفقیت شناگران می‌باشد. هدف تمرینات پلایومتریک، دستیابی به نوعی از حرکات واکنشی سریع، انفجاری و قدرتی است. تاثیر تمرینات پلایومتریک بر بهبود توان بی‌هوازی دختران جوان شناگر شناخته نشده است. هدف از این پژوهش تعیین اثر تمرینات پلایومتریک در آب بر توان بی هوازی، رکورد کرال سینه و طول شیرجه دختران شناگر نیمه‌حرفه‌ای 14 تا 17 سال بود.
روش شناسی: این تحقیق از نوع نیمه تجربی و نمونه‌گیری به‌صورت دردسترس و هدفمند انجام شد. نمونه آماری شامل 40 دختر شناگر نیمه حرفه‌ای با میانگین سن 1/44± 16/26 سال، قد 4/03±160/33سانتی‌متر و وزن 10/77 ±59/83 کیلوگرم از استخرهای سطح شهرستان فراخوانده شدند. نمونه‌ها به‌طور مساوی و همگن به سه گروه تجربی 1 (15=n، تمرین شنا و پلایومتریک)، تجربی 2 (15=n، تمرین شنا) و کنترل (10=n، بدون اجرای تمرینات) تقسیم شدند. توان بی‌هوازی متوسط، حداقل و حداکثر با آزمون رست، رکورد شنای 33 متر کرال سینه با کورنومتر و طول استارت با متر اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری‌ها در قبل و بعد از تمرین تکرار شد. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته 3 جلسه در هفته، با مدت‌زمان 60 دقیقه اجرا و از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد(0/05>P).
یافته ها: بهبود معناداری در رکورد شنای 33 متر کرال سینه گروه تجربی 1، بعد از تمرین (18/5±10/42 ثانیه) نسبت به قبل از تمرین (5/15±54/53 ثانیه) مشاهده شد(0/001> P). همچنین 19%، 18% و 11% افزایش به ترتیب در توان حداقل، توان حداکثر و توان متوسط و 18% افزایش در طول شیرجه بدست آمد که این افزایش‌ها در گروه تجربی 1 معنادار بود(0/01> P). گروه تجربی 1 با دو گروه دیگر در متغیرهای فوق تفاوت معناداری داشت(0/008>P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به دسترسی شناگران به آب و بی‌نیازی به وسایل خاص در تمرینات آبی و نیز کاهش احتمال بروز گرفتگی عضلانی و آسیب مفصلی، برای بهبود قابلیت‌های عملکردی شناگران نیمه حرفه‌ای، تمرینات پلایومتریکی در آب پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The effect of Plyometric exercises in water on anaerobic power, front crawl swimming record and the start length of semi-professional girl swimmers of 14-17 years old
Authors
Saedeh mohammadi Najafabadi, Mahnaz Marvi Esfahani
Abstract
Introduction: Power and fast reaction are the most important success factors for swimmers. The purpose of Plyometric exercises is to achieve some kinds of fast reaction, explosive and powerful movements. The effect of Plyometric exercises to improve anaerobic power of young girl swimmers is not known. The aim of this study was to determine the effect of Plyometric exercises in the water on the anaerobic power, front crawl record and the start length of semi-professional girl swimmers of 14-17 years old.
Methods: This was quasi-experimental study and statistical sampling was conducted in the form of targeted and available. Statistical sampling was consisted 40 semi-professional girl swimmers (aged:16.26±1.44 years old, height:160.34±4.03cm and weight:59.83±10.77kg) that they were invited from the city pools. They were divided into three homogeneous groups, experimental group 1 (swimming and Plyometric training, n=15), experimental group 2 (swimming training,n=15), and control group (without training,n=10). Average, minimum and maximum anaerobic power with RAST test, the 33 meters front crawl swimming record with stopwatch and the start length with meters were measured. All parameters measured in pre- and post intervention. Exercise program was performed for 8 weeks, 3 sessions per week with duration of 60 minutes. The data were analyzed by paired sample t-test and Covarians analysis (P<0.05).
Results: The significant increase was shown in the crawl record of the experimental group 1, after training (42.10 ± 5.18) compared to pre-exercise (54.53±5.15) (p<0.008). The 19%, 18% and 11% increase were observed in minimum, maximum and average of anaerobic power and 18% in the start length. These increases were significant in the experimental group 1(p<0.01). The experimental group 1 had a significant difference with the other groups in the variables (p<0.008).
Disscusion: According to the swimmers have access to water and do not require special devices during water training; for this reason, Plyometric exercises in water is suggested because the probability of muscle cramps and joint damages is reduced and functionality of semi-professional swimmers is increased
Keywords
Plyometric, Anaerobic power, Crawl swimming, Start length, Semi-professional swimmers