مطالعه وضعیت خلاقیت دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.362
کد مقاله : 3294-10THCONF
نویسندگان
1معاون دانشجویی دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
2دانشجو
چکیده
مقدمه: تحقیق حاضر، باهدف مطالعه خلاقیت دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انجام شد. روش تحقیق توصیفی و مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 تشکیل دادند که به‌صورت سرشماری موردبررسی قرارگرفته شدند.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش را 3500 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 تشکیل دادند؛ که به‌صورت تصادفی تعداد 200 دانشجو (هر جنسیت 100 نفر) موردبررسی قرارگرفته شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه آزمون سنجش خلاقیت عابدی (1363) که اقتباس از نظریه تورنس است استفاده‌شده است. به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه‌های مذکور، در مطالعه‌ای مقدماتی30 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع شد که مقادیر آلفای کرونباخ خلاقیت 0/822 به دست آمد. با توجه به نتایج آلفای کرونباخ، می‌توان اذعان نمود که ضرایب آلفای به‌دست‌آمده میزان قابل قبولی دارد و ابزار اندازه‌گیری نیز سازگاری داخلی خوبی دارد. به‌منظور سازمان دادن و خلاصه کردن داده‌ها، از آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطی شامل: آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون t مستقل در سطح (0/05≥P) استفاده شد. لازم به ذکر است که کلیه‌ی محاسبات به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 20 در سطح ( 0/05≥P ) انجام گرفت.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین خلاقیت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میانگین امتیازات خرده مقیاس‌های خلاقیت دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده شد به‌طوری‌که در خرده مقیاس انعطاف‌پذیری، ابتکار و بسط میانگین امتیازات خلاقیت دختران بیشتر از پسران بود و بالعکس در خرده مقیاس سیالی پسران بهتر از دختران بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت که محیط مناسب، فرهنگ و دانش ضمنی به‌عنوان یک عامل برانگیزاننده بر میزان خلاقیت افراد تأثیر مستقیم دارد و می‌تواند به‌عنوان سرچشمه‌ای برای دستیابی به محیطی خلاق باشد و باید فرهنگ مناسبی وجود داشته باشد که در آن دانشجویان به یکدیگر اعتماد داشته باشند پس باید به این موضوع توجه ویژه‌ای گردد و سعی شود محیط مناسب، فرهنگ و دانش ضمنی جهت بهبود خلاقیت این دانشجویان فراهم گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Study of students' creativity in Tehran Shahid Rajaee Teacher Training University
Authors
Abas Nazariyan Madvani, Morad Roumiyani, Mahboobe Moayedi
Abstract
Introduction: Present research was done aimed to study students' creativity at Shahid Rajaee Teacher Training University of Tehran. The research method is descriptive and comparative. The target population included all male and female students of Shahid Rajaee Teacher Training University in 1395 formed the census were discussed.
Methodology: This research is a descriptive-comparative type. The statistical population consisted of 3,500 male and female students of Shahid Rajaee Teacher Training University in 1395. A random sample of 200 students (100 of each genus) were examined. To gather the information, the questionnaire Abedi Creativity Test (1363) that adaptation of the Torrance theory is used .In order to determine the reliability of these questionnaires, at first of study 30 questionnaire were distributed in statistical population that gives the amount of Kronbach alpha 0/82 percent.with focusing on the result of Kronbach alpha, can admit that obtained alpha coefficients have acceptable rate and means of measurement also have good inner compatibility. In order to organize and brief data from describable facts involves: average, standard deviation, tables and charts and in the section of inferential statistics involves: Kolmogorov-Smirnov test, Independent T tests in level of (p≤0.05) have been done. It should be noted that all calculations done by SDSS software version 20 in level of (p≤0.05)
Results: Results showed that no significant difference has been seen between creativity of male and female students of Shahid Rajaee Teacher Training University. But between the average of rating scales girls & boys has been observed significant differences so that in the flexibility sub-scales , average rates of innovation and expansion creativity of girls was more than boys and conversely boys were better than girls in terms of fluid .
Discussion: There should be appropriate culture within the organization, in which the students have to trust each other. So we should pay special attention to this issue and should try to provide the environment, culture and tacit knowledge necessary for improving the creativity of these students .
Keywords
Fluency, Innovation, Development, Flexibility, Creativity