واکاوی تفاوت‌های فرهنگی به عنوان منبع هوش شناختی و فرهنگی از منظر مربیان ملی و بین المللی ایران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.363
کد مقاله : 3297-10THCONF
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده
مقدمه: هوش‌فرهنگی منعکس کننده توانمندی فردی برای عمل و مدیریت اثر بخش در مجموعه‌هایی می‌باشد که به لحاظ فرهنگی متنوع هستند.آنگ و همکاران (2007) هوش شناختی را دانش نسبت به هنجارها،عملکردها، رسوم و قواعد یک محیط متفاوت فرهنگی می‌دانندکه از طریق آموزش و تجارب فردی کسب می شود.خانی و همکاران (2011) در بررسی ارتباط بین هوش فرهنگیو اثربخشی کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان دریافتند که بین هوش‌فرهنگی و مولفه‌های آن با اثربخشی گروهی رابطه معنی داری وجود دارد. تفاوت‌های جنسی و سنی ورزشکاران در هوش‌فرهنگی نیز در پژوهش المران و پنمکی (2008) مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه این پژوهش نشان داد که جنسیت باهوش‌فرهنگی رابطه داشته و دختران ورزشکار از مهارت‌های بین فردی بالاتری برخوردارند.
روش شناسی:در این مطالعه با رویکرد کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه مورد پژوهش مربیان ملی و بین المللی ایران در سال 2016 بوده است. در این پژوهش گزینش نمونه مورد نظر به صورت هدفمند و از روش گلوله برفی انتخاب شدند. 10 مشارکت کننده به‌‌طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اعتبار و قابلیت اعتماد نتایج ارزیابی شد.
یافته ها:مضمون فراگیر تفاوت‌های فرهنگی به عنوان منبعی برای هوش شناختی- فرهنگی از نظر متخصصین ورزشی ایران معرفی شده است. در این مضمون، مقوله‌های سازمان‌دهنده"وجود خرده‌فرهنگ‌ها "، "رفتارهای اجتماعی" و " عناصر فرهنگ" شناسایی گردید. نتایج این پژوهش از جنبه‌هایی مشابه با تئوری هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و آنگ (2003) می‌باشد.
بحث و نتیجه گیری: یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته جوامع معاصر، خصیصه تکثر و تنوع فرهنگی است . رویدادهای ورزشی مکانی برای رویارویی با این تنوع فرهنگی می‌باشد.نتایج نشان داد عوامل این تفاوت‌های فرهنگی، وجودخرده-فرهنگ‌، رفتارهای اجتماعی خاص هر جامعه و عناصرمتفاوت در فرهنگ‌ها است، به نحوی که تفاوت در زبان، پوشش، آداب و رسوم، قومیت، سیاستها و بسیاری خصوصیات دیگر به عنوان منابع تعارض بالقوه فرهنگ ها ظهور می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود یکی از اهداف ورزشکاران، مربیان،داوران در رویدادهای ورزشی درک تفاوت‌های فرهنگی جهت کسب موفقیت‌های ورزشی خود باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An analysis on cultural differences as a source of cognitive and cultural intelligence from the perspective of Iranian national and international coaches
Authors
Fahimeh Sepehri, Zohreh Meshkati
Abstract
Introduction: Cultural intelligence reflects the abilities of a person to act and manage effectively in organizations which are diverse culturally (Crowne kerri, 2013). Ang et al (2007) consider cognitive intelligence as a knowledge of the norms, practices, customs, and rules in a culturally diverse environment which is acquired through education and personal experience. In a cultural intelligence reflects individuals' ability to effectively act and investigation on the relationship between cultural intelligence and , Khani et al (2011) , in a study on the relationship between cultural intelligence and effectiveness among the staff of Mobarakeh Steel Company found out that there is a meaningful relationship between cultural intelligence and its components on one hand, and group effectiveness on the other hand. Also in a study by Almran and Punamaki (2008), the gender and age differences of athletes in cultural intelligence were investigated, and the results showed that gender had a relationship with cultural intelligence, and athlete girls enjoyed higher interpersonal skills.
Methodology: The phenomenological method with a qualitative approach was used in this study. The study population included Iranian national and international coaches in 2016. In this research, the sample was selected purposefully through snowball sampling method. A total of 10 participants voluntarily participated in this study. Deep semi-structured interviews were used for data collection. The data were analyzed using a thematic analysis. The validity and reliability of the results were assessed.
Results: The inclusive theme “Cultural Differences” was introduced as a source of cognitive-cultural intelligence from the perspective of Iranian sports experts. The following organizing categories were identified in this theme: "the presence of subcultures", "social behaviors", and "elements of culture". In some aspects, the results of this study are similar to the theory of cultural intelligence from the viewpoint of Early and Ang (2003).
Discussion: One of the very prominent characteristics of contemporary societies is characteristic, cultural pluralism and diversity. Athletic events are places to deal with this cultural diversity. The results showed that the causes of these cultural differences are the presence of subcultures, social behaviors specific to each society, and different elements in cultures, in a way that differences in language, clothing, customs and traditions, ethnicity, policies, and many other characteristics emerge as sources of potential conflict among cultures. Therefore, it is suggested that one of the goals of athletes, coaches, and referees in athletic events should be the understanding of cultural differences to reach their athletic achievements.
Keywords
Cultural differences, Cultural intelligence, Phenomenology, Qualitative, Cultural diversity