ارتباط بین هویت فردی برند با پاسخ مصرف کنندگان برندهای دوچرخه ورزشی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22089/10thconf.2017.364
کد مقاله : 3299-10THCONF
نویسندگان
1دانشجو
2دکتری مدیریت ورزشی، مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای سماء اصفهان (خوراسگان)
3دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
مقدمه: برند دارای چنان اهمیتی است که شاید امروزه نتوان محصولی بدون برند پیدا کرد. همچنین برند می‌تواند اطلاعاتی درباره کیفیت محصول به خریدار بدهد خریداری که همیشه محصولی با یک نوع برند می‌خرد، خوب می‌داند، هر گاه این محصول را بخرد آنها دارای ویژگی، مزایا و کیفیت خواهند بود. یکی از کارکردهای برند ، هویت فردی می‌باشد، که شامل ویژگی‌های شخصیتی یک فرد است که این ویژگی‌ها موجب تمایز او از دیگری می‌شود. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر روی رفتار مصرف کننده بسیار مهم و حائز اهمیت است چرا که توانایی فهم و درک ذهنیت مصرف کننده از بازار و محصول می تواند به تولیدکنندگان، بازاریابان و فروشندگان محصولات در جهت برنامه ریزی بر روی تولید محصولات خود و تامین خواسته های مصرف کننده کمک کند.
روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات علی است که به صورت پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق، کلیه جوانان 15 الی 30 ساله ساکن در شهر تهران تشکیل می‌دهند که دارنده یکی از انواع دوچرخه‌های ورزشی هستند. حجم نمونه ، 386 نفر تعیین شد، و از پرسشنامه استاندارد دل ریو (2001)، استفاده شد
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که میان دو متغیر رابطه‌‌ای مثبت و قوی وجود دارد که در سطح 0/01 معنادار است. بدین ترتیب موضوع پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد. نتایج دیگر نشان داد که امیرشاهی و عباسیان(1386) و دل‌ریو و همکاران (2001) نیز در پژوهش های خود به نتیجه مشابهی دست یافته اند.
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج، پاسخ مصرف‌کنندگان برندهای دوچرخه ورزشی تحت تأثیر متغیر هویت فردی، قرار دارد، بدین ترتیب، به منظور ایجاد مصرف‌کنندگان وفادار به برند، باید به نقش این متغیر توجه نمود و تلاش شود که برندسازی با درنظرگرفتن این متغیر انجام گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Relationship between brand personal entity and Sports bicycle brands consumers' response
Authors
Mohammad Mohammadpouri, Davood Nasr Esfahani, Farshad Tojari
Abstract
Introduction: Brand is so important that nowadays you might not be able to find a product without a brand name. Also, brand name can provide the buyers who always purchase a special brand product with some information on the product quality. In fact, when consumers buy that brand product, they would know well about the specifications, good points and the quality (Cotler & Armstrong, 1999, p 100). One of the brand outputs is personal entity which includes someone distinctive personality characteristics (Leader,1948). Since the ability to understand the consumer mentality regarding market and products can help manufacturers, marketers and sellers to plan their products manufacture and supply consumers' wishes, recognition of effective elements on consumers' behavior is considerably important.
Methodology: In terms of purpose, the present research is an applied study and is in type of causal which is carried out as a survey. Statistical population of this research includes all Tehran youth between the ages of 15-30 who own any types of sports bicycles. Sample volume is determined as 386 people and Del Rio standard questionnaire (2001) is applied.
Results: The obtained results show that there is a positive and strong relationship between these two variants which is significant in 0.01 level. Thus, the research subject is verified. Other results show that Amir Shahi & Abbasian (2007) and Del Rio & colleagues (2001) also obtained the same results through their own researches.
Discussion: Based on the obtained findings of the present research, bicycles brands consumers' responses are affected by the variant of personal entity. Therefore, in order to keep consumers' faithfulness to the brand, this variant role should be considered carefully and branding should be done while considering this variant.
Keywords
Brand, Personal entity, Consumer, Sports bicycle